ISLAMITISCH 

BURGERLIJK

WETBOEK 

Conform de Sjaria

Vermogensrecht, Personen- en familierecht en Procesrecht

[o.a. rechten van huwelijk, (echt)scheiding, erf, voogdijschap]

De wet van Civiele aansprakelijkheid

Finale goedkeuring: 05-11-1991

door het Iraanse parlement, "de Islamitische Raad"

en nadien door "de Raad van Toezicht"

Vertaler en bewerker:      Dr. Ali Soleimani 

ISLAMITISCHE WETGEVING 

IN HET NEDERLANDS 

2

Islamitisch 

Burgerlijk

Wetboek

 

Conform de SJARIA


Oorspronkelijke titel:

Qanoen-e Madani

Dar amwal, dar asjchas wa dar adelle-ye esbate dawi

Qanoen-e masoeliyyate madani

Om uw boeken te bestellen, klik a.u.b. op het onderstaande beeld om uw bestelling te plaatsen via een e-mail op info@talenhuis.com:

 

Druk- en bindwerk: Van Gorcum, Assen - Nederland

ISBN: 90-801363-8-7

EERSTE DRUK

Uitgever:         HET TALENHUIS 01062831 KvK. Leeuwarden 10-10-1991 JANSONIUSPLEIN     19 9203   NH   DRACHTEN Tel.:(+31) 0512 - 540560


INTRODUCTIE

EN

DANKBETUIGING

 

" — Het burgerlijk recht staat tegenover het staatsrecht en het strafrecht, ook wel tegenover het handelsrecht. || Een algemeen wetboek van burgerlijk regt, van koophandel, van lijfstraffelijk regt enz., Grondw. v. 1815, a. 163 . Van het oogenblik af, waarop dit burgerlijk wetboek voor het Koningrijk der Nederlanden van kracht zal zijn, zullen alle burgerlijke wetten enz. ... ophouden kracht van wetten te hebben, ten aanzien enz., Wet v. 14 Juni 1822 (S. 10), a. 1 . Het wetboek van burgerlijke regtsvordering voor het Koningrijk der Nederlanden, Wet v. 29 Maart 1828 (S. 14) . Het genot der burgerlijke regten, is onafhankelijk van de staatkundige regten, B. W., a. 1 . De minuten der akten in burgerlijke zaken bij de kantongerechten, Wet v. 15 April 1891 (S. 82), a. 1 .

— Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. || V. GELDEREN [1909]. — Bij het Wetboek van Burgerlijke Regtsvordering, is de wijze bepaald, waarop de stuiting des huwelijks zal moeten gedaan en derzelver opheffing gevraagd worden, B.W., a. 123 [1838].

— Burgerlijk Wetboek, wetgeving m. betr. t. de burgerlijke rechten, privaatrecht, geschillen tusschen burgers. || AGRON en LANDRÉ [c. 1813]. V. MOOCK [1846]. V. DALE [1872 ®]. — Luister: artikel zeven-honderd-zestien van het burgerlyk wetboek "de eigendom van eenen schat hoort toe aen dengenen die hem vindt op zyn eigen erf", CONSC., Geluk 141 [1855]. Indien mij door u het voorstel was gedaan, een critiek te leveren van de taal en den stijl van het Burgerlijk Wetboek, dan zou ik zeker voor die taak zijn teruggedeinsd, M. DE VRIES in GERLACH ROYEN, Spellingtourn. 272 [1879]. Nadat men haar in 1806 plechtig begraven had, ontving ons land uit de handen van Koning Lodewijk zijn eerste burgerlijk wetboek: het wetboek Napoleon, SUIJLING, Inl. Burg. R. 1, 1, 52 (ed. 1927) [1918].

— Wetboek van Burgerlijk Recht. || Er zal worden ingevoerd een algemeen wetboek van burgerlijk regt, van koophandel, van lijfstraffelijk regt, van de zamenstelling der regterlijke magt en van de manier van procederen, Grondw., a. 163 [1815]."

 

HET WOORDENBOEK DER NEDERLANDSCHE TAAL'

 

***************

 

In de eerste plaats ben ik waardering en hartelijke dank verschuldigd aan ieder, die mij gedurende de vertaling, de bestudering, de druk, het binden en de leverantie van dit boek, op welke wijze dan ook, heeft geholpen.

In de tweede plaats moet ik allen danken die naar aanleiding van de uitgave van het ‘Wetboek van Islamitisch Strafrecht’ suggesties, commentaren of adviezen hebben gegeven en nog altijd wordt van alle geachte lezers verwacht dat zij hun suggesties en commentaren omtrent gebreken van dit boek, vergezeld van hun adviezen doorgeven, om deze in de volgende drukken van dit boek te doen plaatsen.

In de derde plaats een aantal aantekeningen:

Om reden dat het ‘Islamitisch Burgerlijk Wetboek’ op 05-11-1991 door het Iraanse parlement, "de Islamitische Raad" en nadien door "de Raad van Toezicht" is goedgekeurd en het gros van de leden van beide raden hoge Islamitische theologen ofwel geestelijken zijn, is betrouwbaarheid ten aanzien van het Islamitische gehalte gegarandeerd. Bovendien wordt dit wetboek in het dagelijkse leven gehandhaafd in een Islamitisch land.

Dit wetboek betreffende de Islamitische wetgeving, beter gezegd ‘de Sjaria’ conform de Koran en de theologische bronnen, is voornamelijk opgebouwd volgens de Sjiitische richting.

Om een gangbare vertaling van de Perzische teksten, de brontaal van dit boek, in het Nederlands te maken, heb ik gekozen voor een letterlijke vertaling, desnoods van een eigen commentaar voorzien bij de punten die uitleg vereisten, tussen aanhalingstekens met een ‘V.’, als afkorting van de vertaler.

In dit boek is gepoogd om de orde van de hoofdstukken en de volgorde van de onderwerpen zodanig vast te stellen dat het boek zijn hanteerbaarheid voor docenten, studenten, magistraten, advocaten en andere lezers behoudt.

Onontkoombaar bevat de inhoud van enkele artikelen van dit wetboek onduidelijkheden of deze roepen vragen op. Edoch, de interpretatie van de wet is immer aan de wetgever.

 

Drachten, dr. Ali Soleimani.

 

Sjaria (Sharia):

De Islamitische wet die door de Islamitische geestelijkheid uit de Koran wordt herleid. (V.)

 

 

GESCHIEDENIS VAN HET ISLAMITISCH BURGERLIJK WETBOEK

Het Burgerlijk Wetboek is in drie wetgevingsperiodes door het Iraanse parlement ‘de Nationale Raad’ [Madzjlese Sjoraye Melli] goedgekeurd:

Eerste deel: Van artikel 1 tot en met 955 in de zesde wetgevingsperiode d.d.

08-05-1928;

tweede deel: Van artikel 956 tot en met 1206 in de negende wetgevingsperiode d.d. 17-02-1934 en 12-03-1934 en 6, 8, 9-03-1935;

derde deel: Van artikel 1207 tot en met 1335 in de tiende wetgevingsperiode d.d.

5 en 30-10-1935.

In de jaren voor de Islamitische Revolutie (februari 1979) hebben er een paar veranderingen, aanpassingen en toevoegingen aan het Burgerlijk Wetboek als volgt plaatsgevonden:

a. Wetsvoorstel voor herstel van het onder-artikel van artikel 988 en toevoeging van een onder-artikel aan artikel 989, goedgekeurd op 31-01-1959;

b. Wet voor herstel van artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek, goedgekeurd op 20–11-1969;

c. Wet voor herstel van artikel 977 en het onder-artikel 988, goedgekeurd op 16–02-1970.

Na de Islamitische Revolutie heeft twee maal herstel en toevoeging plaatsgevonden aan het Burgerlijk Wetboek om dit om te vormen tot Islamitisch Burgerlijk Wetboek.

In het eerste stadium werd de wet voor herstel van een aantal artikelen van het Islamitisch Burgerlijk Wetboek goedgekeurd op 29–12-1982 voor de handhaving van een proefperiode van 5 jaren door het Iraanse parlement ‘de Islamitische Raad’. Vervolgens werd dit onder titel van ‘Herstel van een aantal artikelen van het Islamitisch Burgerlijk Wetboek’ met een omvangrijke herziening van de inhoud en/of titels van het Islamitisch Burgerlijk Wetboek, finaal goedgekeurd op 05-11-1991 door het Iraanse parlement ‘de Islamitische Raad’[Madzjlese Sjoraye Eslami].

 


INHOUDSOPGAVE:

Introductie en dankbetuiging

Geschiedenis van het Islamitisch Burgerlijk Wetboek

Openbaarmaking van de wetten

DEEL ÉÉN: VERMOGENSRECHT

Boek één: algemene bepalingen voor vermogens en eigendommen

Titel één algemene bepalingen van de soorten van eigendom

Hoofdstuk één onroerende zaken

Hoofdstuk twee roerende zaken

Hoofstuk drie vermogens zonder een bepaalde eigenaar

Titel twee diverse rechten van personen betreffende eigendommen

Hoofdstuk één eigendomsrecht

Hoofdstuk twee recht van gebruik

Chapiter één levenslang, beperkt of een woning betreffend

Chapiter twee schenking

Chapiter drie recht van gebruik betreffende zaken zonder een eigenaar

Hoofdstuk drie rechten op andermans grond en reglementen of werkwijze betreffende gronden van de buren

Chapiter één rechten op andermans grond

Chapiter twee reglementen of werkwijze betreffende gronden van de buren

Chapiter drie afbakening van gronden

Boek twee eigendomsrecht

Afdeling één het cultiveren van braakliggende gronden of het vergaren van geoorloofde goederen

Titel één het cultiveren van woeste en geoorloofde gronden

Titel twee het verkrijgen van geoorloofde goederen

Titel drie mijnen

Titel vier gevonden goederen en dieren

Hoofdstuk één gevonden goederen

Hoofdstuk twee gevonden dieren

Titel vijf ondergronds verborgen goederen

Titel zes jacht

Afdeling twee overeenkomsten, handel en verplichtingen

Titel één overeenkomsten en verplichtingen in het algemeen

Hoofdstuk één soorten overeenkomsten en verplichtingen

Hoofdstuk twee elementaire condities van de juistheid van handel

Chapiter één wil en tevredenheid van partijen

Chapiter twee bekwaamheid van partijen

Chapiter drie onderwerp van handel

Chapiter vier doel van handel

Hoofdstuk drie werkwijze van handel

Chapiter één algemene regels

Chapiter twee nadelen door het niet nakomen van overeenkomsten

Chapiter drie werkwijze van overeenkomsten betreffende een derde persoon

Hoofdstuk vier voorwaarden van overeenkomsten

Chapiter één soorten van voorwaarden

Chapiter twee reglementen van voorwaarden

Hoofdstuk vijf zaken betreffende andermans vermogen met of zonder diens toestemming

Hoofdstuk zes vervallen van verplichtingen

Chapiter één het niet nakomen van afspraken

Chapiter twee ontbinding

Chapiter drie afstand doen

Chapiter vier wijzigen van verplichtingen

Chapiter vijf inruil

Chapiter zes eigendom van tegoeden

Titel twee verplichtingen zonder een overeenkomst

Hoofdstuk één algemene bepalingen

Hoofdstuk twee schuld onder dwang

Chapiter één beslagname

Chapiter twee vernietiging

Chapiter drie oorzaak van schade

Chapiter vier eindafrekening

Titel drie verschillende handelsovereenkomsten

Hoofdstuk één verkoop

Chapiter één reglementen van verkoop

Chapiter twee handelspartijen

Chapiter drie koopwaar

Chapiter vier conditie van verkoop

Punt één eigendomsrecht van koopwaar en van prijs

Punt twee aflevering

Punt drie schade

Punt vier afdracht

Chapiter vijf reglementen betreffende soorten van opzegging van handel

Punt één soorten opzegging

één opzegging handel ter plaatse

twee opzegging handel in dieren

drie opzegging inzake voorwaarden

vier opzegging inzake te late betaling van de prijs

vijf opzegging inzake ontevredenheid

zes opzegging inzake zwendel

zeven opzegging inzake gebreken

acht opzegging inzake bedrog

negen opzegging inzake een gedeelte

tien opzegging inzake overtreding van voorwaarden

Punt twee algemene bepalingen inzake reglementen van soorten opzegging

Hoofdstuk twee verkoop op voorwaarden

Hoofdstuk drie ruilen

Hoofdstuk vier huren

Chapiter één huren van goederen

Chapiter twee huren van dieren

Chapiter drie inhuren van personen

Punt één inhuren van bedienden en arbeiders

Punt twee inhuren van transportpersoneel

Hoofdstuk vijf huren van landbouwgronden en pacht

Chapiter één huren van landbouwgronden

Chapiter twee pacht

Hoofdstuk zes lenen van kapitaal

Hoofdstuk zeven inhuren van arbeid

Hoofdstuk acht vennootschap

Chapiter één reglementen vennootschap

Chapiter twee verdeling vennootschapsvermogen

Hoofdstuk negen in bewaring geven

Chapiter één algemene bepalingen

Chapiter twee verplichtingen vertrouwenspersoon

Chapiter drie verplichtingen in-bewaring-gever

Hoofdstuk tien uitlenen

Hoofdstuk elf lening

Hoofdstuk twaalf gokken en loterijen

Hoofdstuk dertien volmacht

Chapiter één algemene bepalingen

Chapiter twee verplichtingen gevolmachtigde

Chapiter drie verplichtingen volmachtgever

Chapiter vier opzegging volmacht

Hoofdstuk veertien overeenkomsten borgstelling

Chapiter één algemene bepalingen

Chapiter twee verplichtingen borg en crediteur

Chapiter drie verplichtingen borg en debiteur

Chapiter vier verplichtingen borgen en crediteuren

Hoofdstuk vijftien verwijzing

Hoofdstuk zestien garantstelling

Hoofdstuk zeventien vrede

Hoofdstuk achttien verpanding

Hoofdstuk negentien gift

Afdeling drie verkoop in vennootschap

Afdeling vier testament en erfenis

Titel één testament

Hoofdstuk één algemene bepalingen

Hoofdstuk twee erflater

Hoofdstuk drie erfdeel

Hoofdstuk vier erfgerechtigde

Hoofdstuk vijf executeur-testamentair

Titel twee erfenis

Hoofdstuk één reden en erf-rangorde voor erfenis

Hoofdstuk twee voltooiing erfenis

Hoofdstuk drie voorwaarden en barrières betreffende erfenis

Hoofdstuk vier onterfde erfgenamen

Hoofdstuk vijf erfenis van erfgenamen

Hoofdstuk zes soorten en erf-rangordes voor erfenis

Chapiter één erfenis eerste rangorde

Chapiter twee erfenis tweede rangorde

Chapiter drie erfenis derde rangorde

Chapiter vier erfenis echtgenoot en echtgenote

Boek drie diverse reglementen

DEEL TWEE: PERSONEN- EN FAMILIERECHT

Boek één algemene bepalingen

Boek twee staatsburgerschap

Boek drie documentatie van de burgerlijke stand

Boek vier verblijfplaats

Boek vijf vermisten

Boek zes verwantschap

Boek zeven huwelijk en (echt)scheiding

Titel één huwelijk

Hoofdstuk één huwelijksaanzoek

Hoofdstuk twee juistheid huwelijk

Hoofdstuk drie huwelijksbeletsels

Hoofdstuk vier huwelijksvoltrekking

Hoofdstuk vijf volmacht betreffende huwelijk

Hoofdstuk zes kortstondig huwelijk

Hoofdstuk zeven bruidsschat

Hoofdstuk acht huwelijksrechten en plichten

Titel twee ontbinden huwelijksband

Hoofdstuk één mogelijkheden tot het ontbinden van een huwelijk

Hoofdstuk twee (echt)scheiding

Chapiter één algemene bepalingen

Chapiter twee soorten (echt)scheiding

Chapiter drie wachttermijn

Boek acht kinderen

Titel één afstamming

Titel twee onderhoud en opvoeding van kinderen

Titel drie vanzelfsprekend ouderlijk gezag van de vader en van de voorvaderen van vaderskant

Boek negen gezin

Hoofdstuk één verplichtingen betreffende onderhoudskosten

Boek tien onbevoegdheid en voogdijschap

Hoofdstuk één algemene bepalingen

Hoofdstuk twee voogdijbenoeming en opvoeding

Hoofdstuk drie bevoegdheid, verplichting en verantwoordelijkheid van voogd; toezicht van openbare aanklager inzake geesteszieken en onvolwassen personen

Hoofdstuk vier ontslag voogd

Hoofdstuk vijf vrijstelling van voogd

DEEL DRIE: PROCESRECHT

Boek één bekentenis

Titel één voorwaarden van bekentenis

Titel twee verplichtingen van bekentenis

Boek twee documentatie

Boek drie getuigenis

Titel één onderwerpen van getuigenis

Titel twee voorwaarden getuigenis

Boek vier aanwijzingen

Boek vijf eed en/of belofte

DE WET VAN CIVIELE AANSPRAKELIJKHEID

TOELICHTING OP ENKELE GEBRUIKTE BEGRIPPEN

AANTEKENINGEN

Einde inhoudsopgave


DE PRIJS VOOR ÉÉN EXEMPLAAR,  INCLUSIEF B.T.W.  EN VERZENDKOSTEN IS:  i 60 Euro* ---------------------------------------------  *Bij bestelling van 2 tot 6 exemplaren 10% korting;  van 6 tot 11 exemplaren 15%korting;                       meer dan 10 exemplaren 20% korting.  

N.B. Bij bestellingen uit België of andere Europese landen word 5% extra portokosten in rekening gebracht!

Deze prijzen zijn geldig tot 01-01-2025.


Om uw boeken te bestellen, klik a.u.b. op het onderstaande beeld om uw bestelling te plaatsen via een e-mail op info@talenhuis.com:


Bij ontvangst van uw bestelling, ontvangt u  ter voldoening een factuur.
Stuur geen geld of cheque mee.                       UW BESTELLING WORDT ZO SNEL MOGELIJK VERWERKT.  

N.B!  Geachte heer / mevrouw!                                    Het kan door omstandigheden voorkomen dat dit formulier ons niet bereikt. Daarom verzoeken wij u vriendelijk om uw bericht nogmaals via een E-mail naar ons: info@talenhuis.com                                                 op te sturen, indien u binnen drie dagen geen reactie van ons hebt ontvangen na het inzenden van uw formulier.


DANK U VOOR UW BELANGSTELLING!

 HET TALENHUIS