Islamitisch

Personen- en

Familierecht

Conform de Sjaria

Een complex van wetten, rechten en besluiten inzake huwelijk, (echt)scheiding, gezin, vrouwen en kinderen, adoptie, nalatenschap, burgerlijke stand, vrouwen- en volksrecht in de Grondwet, personen enz.

Goedgekeurd door:

Het Iraanse parlement "de Islamitische Raad"

en "de Raad van Hoeders van de Grondwet"

en "de Raad van Arbitrage"

Met de meest recente herzieningen d.d. 12 mei 2004

Vertaler en bewerker: Dr. Ali Soleimani

Om uw boeken te bestellen, klik a.u.b. op het onderstaande beeld om uw bestelling te plaatsen via een e-mail op info@talenhuis.com:

 

ISLAMITISCHE WETGEVING 

IN HET NEDERLANDS 

3

ISBN: 90-807633-3-0

Meer dan 500 pagina's


INTRODUCTIE

EN

DANKBETUIGING

De wetgever streeft immer twee heilige doeleinden na:

1. Orde;

2. vooruitgang.

Aanpassing van de leden der maatschappij aan de zeden en gebruiken is waarborg voor het bereiken van het eerste doeleinde. De aangegeven zeden en gebruiken zijn de zaken die door de leden der maatschappij worden goedgekeurd, beoordeeld en gehandhaafd.

Hiervoor is het optreden van de overheid niet nodig, behoudens ten aanzien van degenen die een ander met geweld of list en bedrog onrecht doen.

Voor het bereiken van het tweede doeleinde, benut de wetgever alle natuurlijke en maatschappelijke elementen van de economie en de politiek om nieuwe wetten goed te keuren of veranderingen in de bestaande wetten aan te brengen. Derhalve tracht iedere wetgever de wetten aan te passen naar de zeden en gebruiken van de maatschappij en de eisen des tijds.

De wetgever besteedt meer aandacht aan de zeden en gebruiken van de maatschappij bij het maken van de wetten van het privaatrecht dan bij andere wetten, want de wetten van het privaatrecht handelen over de betrekkingen tussen de leden der maatschappij onderling. In dit gebied wenst de wetgever geen verweer en geen overmaat aan procedures.

Aanpassing van de leden der maatschappij aan de wetten is de vurige wens van de wetgever. Bij het maken van wetten met een openbaar belang die de verhouding tussen de bevolking en de overheid regelen, heeft de wetgever meer aandacht voor de eisen des tijds en de vooruitgang. Om dit te waarborgen gaat de wetgever soms de strijd aan tegen bepaalde zeden en gebruiken van de samenleving. De overheid heeft mandaat van de wetgever tot het handhaven van deze wetten, waarbij de leden der maatschappij wellicht minder belang hebben.

  

Naar aanleiding van de uitgave van het Islamitisch Burgerlijk Wetboek kwamen er reacties, met name van juristen, die wezen op het belang van het verschijnen van een boek dat het Islamitisch Personen- en Familierecht zou bevatten. Daarom is dit boek tot stand gekomen.

Dit boek omvat een complex van wetten, rechten, reglementen en besluiten inzake huwelijk, (echt)scheiding, gezin, vrouwen en kinderen, adoptie, nalatenschap, burgerlijke stand, vrouwen- en volksrecht in de Islamitische Grondwet, personen en dergelijke. Deze zijn uit verschillende wetboeken en uit de Staatscourant van de Islamitische Republiek Iran bijeengebracht en vertaald.

Om reden dat de algehele inhoud van dit boek, op verschillende data, door het Iraanse parlement "de Islamitische Raad" en nadien door "de Raad van Hoeders van de Grondwet" en "de Raad van Arbitrage" is goedgekeurd en omdat het gros van de leden van deze raden hoge islamitische theologen ofwel geestelijken zijn, is betrouwbaarheid ten aanzien van het islamitische gehalte gegarandeerd. Bovendien worden deze wetten, rechten, besluiten, reglementen en wetboeken in het dagelijkse leven gehandhaafd in een islamitisch land.

De inhoud van dit boek is betreffende de islamitische wetgeving, beter gezegd ‘de Sjaria’,* conform de Koran en de theologische bronnen voornamelijk opgebouwd volgens de Sjiitische geloofsrichting van de Islam.

Om een gangbare vertaling van de teksten uit het Perzisch, de brontaal van dit boek, in het Nederlands te maken, is gekozen voor

een letterlijke vertaling, desnoods van een eigen commentaar voorzien bij de punten die uitleg vereisten, tussen aanhalingstekens met een ‘V.’, als afkorting van de vertaler. Er is ook een toelichting op

enkele gebruikte begrippen.

In dit boek is getracht om de orde van de hoofdstukken en de volgorde van de onderwerpen zodanig vast te stellen dat het boek zijn hanteerbaarheid voor docenten, studenten, magistraten, advocaten en andere lezers behoudt.

Dit boek is voorzien van een alfabetische inhoudsopgave van de onderwerpen om het gebruiksgemak voor de lezer te vergroten.

In dit boek komt men het woord (echt)scheiding tegen. Deze schrijfwijze is gekozen om met één woord alle varianten van scheiding die bij de breuk van een huwelijk voorkomen weer te geven.

Zoals: Scheiding van tafel en bed, tijdelijke scheiding, voorwaardelijke scheiding, definitieve scheiding en andere soorten scheiding tussen man en vrouw, met name de islamitische term:

(taalaq, letterlijk: DE VERSTOTING **).

Onontkoombaar bevat de inhoud van enkele artikelen of van sommige teksten van dit boek onduidelijkheden of roepen deze vragen op. Echter is de interpretatie van de wet immer aan de wetgever.

Ik ben waardering en hartelijke dank verschuldigd aan ieder, die mij gedurende de vertaling, de bestudering, de druk, het binden en de leverantie van dit boek, op welke wijze dan ook, heeft geholpen.

Tenslotte mijn hartelijke dank aan allen die naar aanleiding van de vorige uitgaven suggesties, commentaren of adviezen hebben gegeven. En nog altijd wordt van alle geachte lezers verwacht dat zij hun suggesties en commentaren ook omtrent gebreken van dit boek, vergezeld van hun adviezen doorgeven, om deze in de volgende drukken te doen plaatsen.

 

Drachten, dr. Ali Soleimani.

 


* Sjaria (Sharia):

De islamitische wet die door de islamitische geestelijkheid uit de Kor-an wordt herleid. (V.)

** De verstoting (uit Het Woordenboek der Nederlandsche Taal): 

VERSTOOTING, znw. vr., mv. -en. Van verstooten (I) met -ing (II).

1) Het van zich af stooten, het uit zijn buurt, uit zijn verantwoordelijkheid verdrijven.

a) Het verstooten van familieleden, van kinderen, inz. onterving. || Abdicatio, Een onteruinge, een verstootinge, SERVILIUS, Dict. Trigl. O 7 vº [1552]. DASYP. [1556]. Verstootinge sijns kints. Abastardissement, Renoncement pour filz, SASBOUT [1576]. Verstooting ..., onterving, V. DALE [1872 ®]. — Ende alsoo houdt de vaderlijcke plicht op door 's soons verstootinge [verschuppinge] ofte eygendomlijcke overdraginge aen een ander, COMENIUS, Deure d. Taalen 266 [1666]. Die verstooting doet alle verantwoordelijkheid van de familie, van den stam voor de handelingen van den verstootene ophouden, WILKEN, Verspr. Geschr. 2, 462 [1912].

b) Het verstooten van de echtgenoote, de bruid, de concubine, alsmede het proces daarvan. || Repudie, een scheydinge des houwelijcx oft Vervolg van voetnoot op de volgende bladzijde ºverstotinghe van zijnder huysvrouwen, V. D. WERVE K i vº a [1553]. SASBOUT [1576]. Verstootinge van een huisvrouw. Divortium. Het laatste is eigentlyk, als men een maagd, daar men aan verloofd is, voor 't voltrekken van 't huwelyk laat varen, HANNOT [1771]. KRAMERS, Ned.-Fr. Wdb. [1862]. — De principaelste oorsaken van verstootinghe (der Turksche vrouw) zijn, de on- vruchtbaerheyt ... ende achter- dencken van overspel, SURIUS, Pelgrim 248 [1653]. Een ghetrouwde Vrouw om geen andere oorsaecke te verstooten, dan alleenlijck dat men mishagen heeft met haer een echtelijck (gehouwt) leven te lijden, dat is een rechte barbarigheydt (wiltheydt:) hoedanige barbarische verstootingen, geve Godt dat-se eyndelijck in af-neemen komen! COMENIUS, Deure d. Taalen 266 [1666]. Onder de functies van den penghoeloe op Java, ... noemde ik ... het oppertoezicht op de sluiting der huwelijkscontracten en op het registreeren van de door verstooting (talâq) tot stand gekomen echtscheidingen, SNOUCK HURGRONJE, Ambt. Adv. 857 [1891]. Dat zij (de R.-K.kerk) de verderfelijke ketterij der Protestanten omtrent de echtscheidingen en verstootingen met haar banvloek heeft getroffen, POTTERS, Katech. 7, 218 [1917]. Einde voetnoot van de verstoting.


 

ALFABETISCHE INHOUDSOPGAVE VAN ONDERWERPEN

 

aangenomen gevallen van overlijden 307

aansluiting van de Islamitische Republiek Iran bij het Verdrag inzake de Rechten van het Kind & Het Verdrag inzake de Rechten van het Kind \ Wet op toestemming tot 181

aanvaarding van schulden en verplichtingen opgenomen in de inventarisatielijst 327

aanwijzingen 95

acceptatie nalatenschap 325

Advies van het Justitiële bureau van de Justitie inzake vermiste echtgenoten die voor arbeid naar het buitenland zijn vertrokken 436

Advies van het Justitiële bureau v/d Justitie inzake toezicht 435

Advies van het Justitiële bureau v/d Justitie inzake de nalatenschap v/d onderdanen van een vreemde mogendheid 444

Advies van het Justitiële bureau van de Justitie inzake medische attesten 433

Advies van het Justitiële bureau van de Justitie inzake het artikel 262 van de Wet van de Burgerlijke Stand 446

Advies van het Justitiële bureau van de Justitie inzake verzegeling van nalatenschap 439

afgifte van identiteitskaart 390

afgifte van geboorte-identiteitsbewijs 387

afrekening van nalatenschap 328

afstamming 66

algemene bepalingen van Personen- en familierecht 283

algemene bepalingen van soorten (echt)scheiding 63

algemene bepalingen 76

algemene bepalingen van het Personen- en familierecht 27

algemene bepalingen van de Burgerlijke Stand 372

algemene bepalingen van het testament 246

Ambtenarengerecht \ Uitspraak v/h Algemene Bestuur v/h 453

Arbeidswet \ Artikel 76, 78 & onder-artikel, 79 en 173 v/d 407

beheer van het bezit van vermiste personen \ Uitspraak voor de eenheid van het Algemene Bestuur van de Staats Hoge Raad inzake het 422

beheerder van een geschonken zaak te stellen voorwaarden \ Uitspraak voor de eenheid van het Algemene Bestuur van de Staats Hoge Raad inzake de aan de 421

behoeftige personen opgenomen in onder-artikel 1 van artikel 14 van de wet op de algemene gezondheidszorg \ Besluit voor de onderscheiding en bepaling van 177

bekentenis 86

benoeming van vertrouwenspersoon 303

beroep tegen uitspraken over de Burgerlijke Zaken \ Uitspraak voor de eenheid van het Algemene Bestuur van de Staats Hoge Raad inzake 432

beroep- en appélzaken in de rechtbanken \ De mening van de geestelijken van de Raad van Hoeders inzake 424

bescherming v/h gezin \ Besluit v/d uitvoering v/d Wet op de 153

bescherming van het gezin \ Wet op de 139

bescherming van de waarde van de door de Burgerlijke Stand afgegeven bewijzen en voorkoming van de ontwaarding daarvan \ Wet van 396

Besluit van uitvoering van de Wet op bijstand voor vrouwen en kinderen zonder ouder of gezinshoofd 222

Besluit van de uitvoering van de Wet op de bescherming van het gezin 153

Besluit betreffende vermogen van vermiste personen en van overledenen zonder een erfgenaam en betreffende vermogen zonder een eigenaar en betreffende in beslaggenomen goederen en corpora delicti 281

Besluit van het huwelijk tussen Iraanse vrouwen en de onderdanen van een vreemde mogendheid 125

Besluit van uitvoering van de opvang in zuigeling- en kinderte-huizen 228

Besluit van de uitvoering van de vonnissen en lastgevingen van de rechtbanken voor familiezaken 156

Besluit van de algemene raad van de Staats Hoge Raad inzake het staken van de vervolging van een strafbaar feit 409

Besluit voor uitvoering van de Wet van toevoeging van één onder-artikel aan artikel 1082 van het Islamitisch Burgerlijk Wetboek 449

Besluit inzake de verhoging van het normbedrag van een nalatenschap 445

Besluit van het registratiebureau voor het huwelijk en voor de (echt)scheiding 112

Besluit voor uitvoering van het onder-artikel 11 van de Wet op het Staatsbudget van het jaar 1998 457

Besluit van uitvoering van de wet op propageren van het gebruik van moedermelk en bijstand voor moeders in de lactatieperiode 238

Besluit van het tweede artikel van het registratiebureau voor het Besluit van het derde artikel van de wet van het huwelijk 108

Besluit inzake het afgeven van een verklaring van erfrecht en inzake het afgeven van bewijzen van betaling van successierechten, goedgekeurd door de Hoge Staatsraad 278

Besluit inzake de artikelen 279 en 288 van de Wet van 352

Besluit inzake het artikel 299 van de Wet van Personen- en Familiezaken 353

Besluit inzake de vergoeding van de curatoren van zuivering en van beheer van een nalatenschap op grond van de Wet van Personen- en Familiezaken 357

Besluit van het derde artikel van de wet van het huwelijk inzake de bevoegdheid van de rechtbanken voor het huwelijk 110

Besluit onderscheiding & bepaling behoeftige personen opgenomen onder-artikel 1 artikel 14 wet algemene gezondheidszorg 177

Besluit voor de uitvoering van het onder-artikel 1 van het artikel 1 van de wet van herziening van de reglementen van (echt)scheiding 133

Besluit van het huwelijk tussen Iraanse vrouwen en de onderdanen van een vreemde mogendheid 125

Besluit van de gelijkstelling van de registratie van een huwelijk en een (echt)scheiding 118

Besluit van het eerste artikel van de wet van het huwelijk 107

bevoegdheden en aansprakelijkheden van de voogd 294

bevoegdheid van de rechtbanken 302

bevoegdheid van de rechtbanken voor voogdijschap 290

bevoegdheid 309

bevoegdheid, verplichting en verantwoordelijkheid van voogd; toezicht van openbare aanklager inzake geesteszieken en onvolwassen personen 82

bruidsschat 54

bruidsschat \ Uitspraak voor de eenheid van het Algemene Bestuur van de Staats Hoge Raad inzake de behandeling van de zaken betreffende de 414

Bureau voor begeleiding en bijstand naast de rechtbanken voor burgerlijke zaken 172

Burgerlijk Wetboek \ Uitspraak van het Algemene Bestuur van de Staats Hoge Raad het artikel 1085 van het 452

Burgerlijk Wetboek \ Artikel 79 van het 410

Burgerlijke Stand \ De wet van de 372

Burgerlijke Stand \ Het advies van het Justitiële bureau van de Justitie inzake het artikel 262 van de Wet van de 446

Burgerlijke zaken \ Uitspraak voor de eenheid van het Algemene Bestuur van de Staats Hoge Raad inzake 440

Burgerlijke Stand \ De mening van de geestelijken van de Raad van Hoeders inzake het artikel 294 van de Wet van de 442

BURGERLIJKE STAND 372

CIVIELE AANSPRAKELIJKHEID \ DE WET VAN 98

De wet van de Burgerlijke Stand 372

De mening van de geestelijken van de Raad van Hoeders inzake beroep- en appélzaken in de rechtbanken 424

deeltijddienst of -arbeid van vrouwen \ Wet op 465

deeltijddienst of -arbeid van vrouwen \ Wet van uitvoering van de Wet op 466

diverse reglementen van het erfrecht 270

documentatie v/d burgerlijke stand 38

documentatie 89

documenten en registers van de Burgerlijke Stand 376

duurzame ontwrichting van een huwelijk \ Wet op de bepaling van de voorwaarden van de tijdsduur inzake het afgeven van een bewijs van 137

(echt)scheiding \ Wet van de uitleg van de onder-artikelen 3 en 6 van de Wet van herziening van de reglementen van 135

(echt)scheiding \ Besluit voor de uitvoering van het onder-artikel 1 van het artikel 1 van de wet van herziening van de reglementen van 133

(echt)scheiding \ De wet van de interpretatie van de onder-artikelen 3 en 6 betreffende wijziging van de reglementen inzake 403

(echt)scheiding \ Wet van herziening v/d reglementen van 129

(echt)scheiding 63

eed en/of belofte 95

éénderde van de nalatenschap \ Uitspraak voor de eenheid van het Algemene Bestuur van de Staats Hoge Raad inzake de onenigheden over 420

erfdeel 248

erfgenamen 304

erfgerechtigde 249

erflater 248

erfrecht d.d. 12-05-2004 \ Allerlaatste wetswijziging v/h erfrecht en inzake het afgeven van bewijzen van betaling van successierechten, goedgekeurd door de Hoge Staatsraad \ Besluit inzake het afgeven van een verklaring van 278

executeur-testamentair 250

familienaam 390

geesteszieken \ Het advies van het Justitiële bureau van de Justitie inzake toezicht op 435

geschonken stuk grond waarover onenigheid bestaat \ Uitspraak voor de eenheid van het Algemene Bestuur van de Staats Hoge Raad inzake een 41

getuigenis 93

gezag van de vader \ Uitspraak voor de eenheid van het Algemene Bestuur van de Staats Hoge Raad inzake de hoedanigheid van het vanzelfsprekend ouderlijk 411

gezin 74

gezin \ De uitspraak van de Raad van Hoeders inzake artikel 1 van de Wet van Huwelijk en het artikel 17 van de Wet op de bescherming van het 406

GEZIN \ HET 139

huwelijk en voor de (echt)scheiding \ Besluit van het registratiebureau voor het 112

huwelijk en (echt)scheiding 46

huwelijk en voor de (echt)scheiding 117

huwelijk en voor de (echt)scheiding \ Besluit van het tweede artikel van het registratiebureau voor het 117

huwelijk en een (echt)scheiding \ Besluit van de gelijkstelling van de registratie van een 118

huwelijk en van de familie-onenigheden \ Uitspraak voor de eenheid van het Algemene Bestuur van de Staats Hoge Raad inzake de bevoegdheid van de rechtbanken voor familiezaken inzake de behandeling van de zaken van 415

huwelijk tussen ambtenaren van het ministerie van Buitenlandse Zaken en de onderdanen van een vreemde mogendheid \ Wet op het verbod van een 128

Alfabetische inhoudsopgave van onderwerpen 489

 


 

huwelijk \ Besluit van het derde artikel van de wet van het 108

huwelijk \ Besluit van het eerste artikel van de wet van het 107

huwelijk 46

huwelijk inzake de bevoegdheid van de rechtbanken voor het huwelijk \ Besluit van het derde artikel van de wet van het 110

Huwelijk \ Wet van 102

HUWELIJK EN (ECHT)SCHEIDING 102

huwelijksaanzoek 46

huwelijksbeletsels 48

huwelijksrechten en plichten 57

huwelijksvoltrekking 52

Introductie 16

inventarisatie van nalatenschap 318

Iraanse Zarathoestra-gelovigen, Joden en Christenen \ Wet op behandeling van de procedures inzake de burgerlijke rechten en de religieuze leer van 165

Islamitisch Burgerlijk Wetboek \ Besluit voor uitvoering van de Wet van toevoeging van één onder-artikel aan artikel 1082 van het 449

juistheid huwelijk 47

kinderen zonder ouder (Adoptie) \ Wet op bescherming van 214

kinderen 66

kortstondig huwelijk 53

kosten in zake nalatenschap 350

martelaren van de Islamitische Revolutie afgegeven bewijzen inzake het vermoedelijke overlijden van de vermisten in de Islamitische Revolutie en in de Heilige Landsverdediging \ Wet op de geldigheid van de door het Fonds voor de 469

medische attesten \ Het advies van het Justitiële bureau van de Justitie inzake 433

meerderjarigheid van partijen \ Wet op de 176

MEEST RECENTE STUKKEN 449

Mening van de geestelijken van de Raad van Hoeders inzake het artikel 294 van de Wet van de Burgerlijke Stand 442

Misdrijven tegen rechten en plichten van het gezin 161

moeder-kind relatie met betrekking tot het erfrecht / Uitspraak voor de eenheid van het Algemene Bestuur van de Staats Hoge Raad inzake de bewering van het hebben van een moeder-kind relatie 417

moeder-kind relatie \ Uitspraak voor de eenheid van het Algemene Bestuur van de Staats Hoge Raad inzake bewering van het hebben van een 416

moedermelk en bijstand voor moeders in de lactatieperiode \ Besluit van uitvoering van de wet op propageren van het gebruik van 238

moedermelk en bijstand voor moeders in de lactatieperiode \ Wet op propageren van het gebruik van 234

mogelijkheden tot het ontbinden van een huwelijk 60

nalatenschap onderdanen van een vreemde mogendheid 341

nalatenschap van erfgenamen 257

nalatenschap eerste rangorde 259

nalatenschap tweede rangorde 261

nalatenschap derde rangorde 264

nalatenschap \ Goedgekeurd besluit inzake de verhoging van het normbedrag van een 445

nalatenschap 251

nalatenschap van de onderdanen van een vreemde mogendheid \ Het advies van het Justitiële bureau van de Justitie inzake de 444

nalatenschap 309

nalatenschap echtgenoot -genote 269

nalatenschap van de overledene zonder erfgenamen 340

nalatenschap \ Uitspraak voor de eenheid van het Algemene Bestuur van de Staats Hoge Raad inzake 438

nalatenschap \ Wet op verkrijging van aanspraak op een 272

niet-sjiitische Iraniers bij de rechtbanken \ Uitspraak voor de eenheid van het Algemene Bestuur van de Staats Hoge Raad inzake gegevens van de Burgerlijke Stand van de 412

niet-Sjiitische Iraniers op hun eigen zeden en gewoonten bij de rechtbanken \ Wet op toestemming tot de toepassing van de burgerlijke rechten van 164

officieel bewijs van huwelijk en de registratie van het voltrekken van het huwelijk bij een officieel bureau \ Uitspraak voor de eenheid van het Algemene Bestuur van de Staats Hoge Raad inzake het verzoek tot het opmaken van een 413

onbevoegde personen die onder toezicht staan van het Landelijk Orgaan van Hygiëne \ Wet van toewijzing van voogdijschap tot de uitspraak van een hiertoe bevoegde rechtbank van 464

onbevoegde- en vermiste personen \ Uitspraak voor de eenheid van het Algemene Bestuur van de Staats Hoge Raad inzake rechten van 443

onbevoegdheid en voogdijschap 76

onderhoud en opvoeding van kinderen 68

onderwerpen van getuigenis 93

ontbinden huwelijksband 60

onterfde erfgenamen 255

ontkenning van een huwelijk \ Wet van 111

ontslag voogd 84

ontslag van de voogd 297

op geesteszieken 435

oprichting van bijzondere rechtbanken voor burgerlijke zaken \ Wetsvoorstel tot 167

opvang in zuigeling- en kindertehuizen \ Besluit van uitvoering van de 228

ouderlijk gezag en voogdijschap voor de moeders van minderjarige kinderen of onbevoegden \ Wet van recht op 244

ouderlijk gezag en voogdijschap \ Wet van recht op 243

overtredingen, strafbare handelingen en boetes inzake de door de Burgerlijke Stand afgegeven bewijzen en geboorte-identiteitsbewijzen \ Wet van 397

Personen- en Familiezaken \ Wet van 283

Personen- en Familiezaken \ Besluit inzake de artikelen 279 en 288 van de Wet van 352

Personen- en Familiezaken \ Besluit inzake het artikel 299 van de Wet van 353

Personen- en familierecht in het Islamitisch Burgerlijk Wetboek 27

PROCESRECHT 86

Recente uitspraken, adviezen en goedkeuringen van de Algemene Raad van de Staats Hoge Raad, van de Raad van Hoeders van de Grondwet, van het Rechtskundig Bureau van Justitie, van de Raad van Arbitrage etc. 403

rechtbanken voor familiezaken \ Wet op de aanstelling van een aantal van de bestaande rechtbanken voor de behandeling van de inhoud van het artikel 21 van de Grondwet inzake de 454

rechtbanken voor familiezaken \ Uitspraak voor de eenheid van het Algemene Bestuur van de Staats Hoge Raad inzake het artikel 4 van het wetsvoorstel van de 423

RECHTEN UIT DE GRONDWET EN HET BURGERLIJK WETBOEK 21

rechtsgeldigheid van de documenten \ Uitspraak voor de eenheid van het Algemene Bestuur van de Staats Hoge Raad inzake het artikel 1van de Wet van het bewaken van 448

reden en erf-rangorde nalatenschap 251

registratie van overlijden 382

registratie van geboorte 377

registratie huwelijk en (echt)scheiding386

Registratie van de Burgerlijke Stand \ Uitspraak voor de eenheid van het Algemene Bestuur van de Staats Hoge Raad inzake lid 1 van het artikel 1van de Wet van de 447

reglement van bepaling van de voogd 291

Reglement inzake het tetanusonderzoek vóór de voltrekking van het huwelijk 451

schulden en verplichtingen van overledenen 321

selectie van schulden en verplichtingen van overledenen uit de nalatenschap 321

soorten en erf-rangordes voor nalatenschap 259

soorten (echt)scheiding 64

Staats Hoge Raad inzake een geschonken stuk grond waarover onenigheid bestaat 41

Staats Hoge Raad inzake beroep tegen uitspraken over de Burgerlijke Zaken 432

Staats Hoge Raad inzake de verkoop van geschonken gronden en het omzetten daarvan in een particulier eigendom 418

Staatsbudget van het jaar 1998 \ Onder-artikel 11 van de Wet op het 456

Staatsbudget van het jaar 1998 \ Besluit voor uitvoering van het onder-artikel 11 van de Wet op het 457

Staatsbudget van het jaar 1998 \ De bepalingen inzake kosten van de bijzondere diensten van de Burgerlijke Stand opgenomen in het onder-artikel 50 van de Wet op het 470

staatsburgerschap 30

strafrechtelijke regels 393

testament 331

testament 246

testament \ Uitspraak voor de eenheid van het Algemene Bestuur van de Staats Hoge Raad inzake het gewone 441

TESTAMENT EN NALATENSCHAP 246

tetanus vóór de voltrekking van een huwelijk 123

tetanusonderzoek vóór de voltrekking van het huwelijk \ Goedgekeurd reglement inzake het 451

Uitspraak voor de eenheid v/h Algemene Bestuur v/d Staats Hoge Raad inzake bewering v/h hebben van een moeder-kind relatie 416

Uitspraak voor de eenheid van het Algemene Bestuur van de Staats Hoge Raad inzake de bevoegdheid van de rechtbanken voor familiezaken inzake de behandeling van de zaken van huwelijk en van de familie-onenigheden 415

Uitspraak voor de eenheid van het Algemene Bestuur van de Staats Hoge Raad inzake de bewering van het hebben van een moeder-kind relatie met betrekking tot het erfrecht 417

Uitspraak voor de eenheid van het Algemene Bestuur van de Staats Hoge Raad inzake de behandeling van de zaken betreffende de bruidsschat 414

Uitspraak voor de eenheid van het Algemene Bestuur van de Staats Hoge Raad inzake het gewone testament 441

Uitspraak voor de eenheid van het Algemene Bestuur van de

Uitspraak v/h Algemene Bestuur v/d Staats Hoge Raad 405

Uitspraak v/h Algemene Bestuur v/h Ambtenarengerecht 453

Uitspraak voor de eenheid van het Algemene Bestuur van de

Uitspraak voor de eenheid van het Algemene Bestuur van de Staats Hoge Raad inzake nalatenschap 438

Uitspraak voor eenheid v/h Algemene Bestuur v/d Staats Hoge Raad inzake rechten v. onbevoegde- en vermiste personen 443

Uitspraak voor de eenheid van het Algemene Bestuur van de Staats Hoge Raad inzake gegevens van de Burgerlijke Stand van de niet-sjiitische Iraniers bij de rechtbanken 412

Uitspraak voor de eenheid van het Algemene Bestuur van de Staats Hoge Raad inzake de onenigheden over éénderde van de nalatenschap 420

Uitspraak voor de eenheid van het Algemene Bestuur van de Staats Hoge Raad inzake de hoedanigheid van het vanzelfsprekend ouderlijk gezag van de vader 411

Uitspraak voor de eenheid van het Algemene Bestuur van de Staats Hoge Raad inzake de aan de beheerder van een geschonken zaak te stellen voorwaarden 421

Uitspraak v/d Raad van Hoeders inzake art. 1 v/d Wet van Huwelijk en het artikel 17 v/d Wet op de bescherming v/h gezin 406

Uitspraak voor de eenheid van het Algemene Bestuur van de Staats Hoge Raad inzake het verzoek tot het opmaken van een officieel bewijs van huwelijk en de registratie van het voltrekken van het huwelijk bij een officieel bureau 413

Uitspraak voor de eenheid van het Algemene Bestuur van de Staats Hoge Raad inzake het beheer van het bezit van vermiste personen 422

Uitspraak voor de eenheid van het Algemene Bestuur van de Staats Hoge Raad inzake lid 1 van het artikel 1van de Wet van de Uitspraak voor de eenheid van het Algemene Bestuur van de Staats Hoge Raad inzake het artikel 1van de Wet van het bewaken van rechtsgeldigheid van de documenten 448

Uitspraak voor de eenheid van het Algemene Bestuur van de Staats Hoge Raad inzake het artikel 4 van het wetsvoorstel van de rechtbanken voor familiezaken 423

Uitspraak van het Algemene Bestuur van de Staats Hoge Raad het artikel 1085 van het Burgerlijk Wetboek 452

Uitspraak voor de eenheid van het Algemene Bestuur van de Staats Hoge Raad inzake Burgerlijke zaken 440

Uitspraak v/h Algemene Bestuur v/d Staats Hoge Raad 405

Uitspraak voor de eenheid v/h Algemene Bestuur v/d Staats Hoge Raad inzake de vaststelling van gevallen van beroep 429

Uitspraak voor de eenheid van het Algemene Bestuur van de

Uitspraak voor de eenheid van het Algemene Bestuur van de Staats Hoge Raad inzake de benoeming van een voogd voor minderjarigen 431

Uitspraak voor de eenheid van het Algemene Bestuur van de Staats Hoge Raad inzake het bereiken van de leeftijd van de volwassenheid door minderjarigen 430

vader en van de voorvaderen van vaderskant 71

van de familie-onenigheden 415

vanzelfsprekend ouderlijk gezag van de vader en van de grootvader van vaderskant 411

vaststelling van gevallen van beroep \ Uitspraak voor de eenheid van het Algemene Bestuur van de Staats Hoge Raad inzake de 429

verblijfplaats 40

verdeling van nalatenschap 335

vergoeding van de curatoren van zuivering en van beheer van een nalatenschap op grond van de Wet van Personen- en Familiezaken \ Besluit inzake de 357

verklaring erfrecht van de erfgenamen 347

verkoop van geschonken gronden en het omzetten daarvan in een particulier eigendom \ Uitspraak voor de eenheid van het Algemene Bestuur van de Staats Hoge Raad inzake de 418

vermiste echtgenoten die voor arbeid naar het buitenland zijn vertrokken \ Het advies van het Justitiële bureau van de Justitie inzake 436

vermiste personen 302

vermiste personen en van overledenen zonder een erfgenaam en betreffende vermogen zonder een eigenaar en betreffende in beslaggenomen goederen en corpora delicti \ Besluit betreffende vermogen van 281

vermisten 41

verplichting tot vaccinatie van de vrouw tegen tetanus vóór de voltrekking van een huwelijk \ Wet van de 123

verplichting tot overhandiging van een medisch attest vóór de voltrekking van een huwelijk \ Wet van de 121

verplichtingen van bekentenis 88

verplichtingen betreffende onderhoudskosten 74

vervanging van huidige geboorte-identiteitsbewijzen en opname van de inhoud daarvan in de grote registerboeken van de levensgebeurtenissen 391

vervolging van een strafbaar feit \ Besluit van de algemene raad van de Staats Hoge Raad inzake het staken van de 409

verwantschap 45

verwijdering van verzegelingen van nalatenschap 315

verzaking v/d ouder inzake het ouderlijk gezag \ Wet op 163

verzegeling van nalatenschap 310

verzegeling van nalatenschap \ Het advies van het Justitiële bureau van de Justitie inzake 439

Volksrecht in de Islamitische Grondwet 22

volmacht betreffende huwelijk 53

voltooiing nalatenschap 252

volwassenheid door minderjarigen \ Uitspraak voor de eenheid van het Algemene Bestuur van de Staats Hoge Raad inzake het bereiken van de leeftijd van de 430

vonnissen en lastgevingen van de rechtbanken voor familiezaken \ Besluit van de uitvoering v/d 156

voogd voor minderjarigen \ Uitspraak voor de eenheid van het Algemene Bestuur van de Staats Hoge Raad inzake de benoeming van een 431

voogd \ Wet van bepaling van een toegewezen 245

voogdijbenoeming en opvoeding 78

voogdijschap 283

voorbereiding voor de uitvoering van deze wet 393

voorlopige toewijzing nalatenschap aan de

voorwaarden van bekentenis 86

voorwaarden getuigenis 94

voorwaarden en barrières betreffende nalatenschap 253

Voorwaarden binnen en buiten het huwelijk uit het Iraanse huwelijksboekje 472

Voorwaarden binnen en buiten het huwelijk uit het Iraanse huwelijksboekje 472

vrijstelling van voogd 85

Vrouw in de Islamitische Grondwet 21

vrouwen en kinderen zonder ouder of gezinshoofd \ Wet op bijstand voor 218

vrouwen en kinderen zonder ouder of gezinshoofd \ Besluit van uitvoering van de Wet op bijstand voor 222

vrouwen met Iraanse echtgenoot d.d. 05-05-2004\ Bericht van de wetswijziging inzake de Iraans staatsburgerschap voor 478

VROUWEN EN KINDEREN 181

wachttermijn 65

weigering nalatenschap 326

Wet van uitvoering van de Wet op deeltijddienst of -arbeid van vrouwen 466

Wet op behandeling van de procedures inzake de burgerlijke rechten en de religieuze leer van Iraanse Zarathoestra-gelovigen, Joden en Christenen 165

Wet op toestemming tot de toepassing van de burgerlijke rechten van niet-Sjiitische Iraniers op hun eigen zeden en gewoonten bij de rechtbanken 164

Wet op verzaking v/d ouder inzake het ouderlijk gezag 163

Wet op de harmonisering van de groei van het gezin en de bevolking 158

Wet op de bescherming van het gezin 139

Wet op de bepaling van de voorwaarden van de tijdsduur inzake het afgeven van een bewijs van duurzame ontwrichting van een huwelijk 137

Wet van de uitleg van de onderartikelen 3 en 6 van de Wet van herziening van de reglementen van (echt)scheiding 135

Wet op toestemming tot aansluiting van de Islamitische Republiek Iran bij het Verdrag inzake de Rechten van het Kind & Het Verdrag inzake de Rechten van het Kind 181

Wet op het verbod van een huwelijk tussen ambtenaren van het ministerie van Buitenlandse Zaken en de onderdanen van een vreemde mogendheid 128

Wet van de verplichting tot vaccinatie van de vrouw tegen 123

Wet van de verplichting tot overhandiging van een medisch attest vóór de voltrekking van een huwelijk 121

Wet van ontkenning van een huwelijk 111

Wet van Huwelijk 102

Wet op deeltijddienst of -arbeid van vrouwen 465

Wet op bescherming van kinderen zonder ouder (Adoptie) 214

Wet op bijstand voor vrouwen en kinderen zonder ouder of gezinshoofd 218

Wet van toewijzing van voogdijschap tot de uitspraak van een hiertoe bevoegde rechtbank van onbevoegde personen die onder toezicht staan v/h Landelijk Orgaan van Hygiëne 464

Wet op de meerderjarigheid van partijen 176

Wet op propageren van het gebruik van moedermelk en bijstand voor moeders in de lactatieperiode 234

Wet van recht op ouderlijk gezag en voogdijschap 243

Wet van recht op ouderlijk gezag en voogdijschap voor de moeders van minderjarige kinderen of onbevoegden 244

Wet van bepaling van een toegewezen voogd 245

Wet op verkrijging van aanspraak op een nalatenschap 272

Wet van Personen- en Familiezaken 283

Wet op de harmonisering van de groei van het gezin en de bevolking 158

Wet op de geldigheid van de door het Fonds voor de martelaren van de Islamitische Revolutie afgegeven bewijzen inzake het vermoedelijke overlijden van de vermisten in de Islamitische Revolutie en in de Heilige Landsverdediging 469

Wet van bescherming van de waarde van de door de Burgerlijke Stand afgegeven bewijzen en voorkoming van de ontwaarding daarvan 396

Wet van overtredingen, strafbare handelingen en boetes inzake de door de Burgerlijke Stand afgegeven bewijzen en geboorte-identiteitsbewijzen 397

Wet van herziening v/d reglementen van (echt)scheiding 129

Wet op de aanstelling van een aantal van de bestaande rechtbanken voor de behandeling van de inhoud van het artikel 21 v/d Grondwet inzake de rechtbanken voor familiezaken 454

Wet van de interpretatie van de onder-artikelen 3 en 6 betreffende wijziging van de reglementen inzake (echt)scheiding 403

WET VAN CIVIELE AANSPRAKELIJKHEID 98

WET VAN HET GEZIN 360

WET VAN HET GEZIN 360

Wetsvoorstel tot oprichting van bijzondere rechtbanken voor burgerlijke zaken 167

zaken betreffende vertrouwenspersoon299

 

EINDE ALFABETISCHE INHOUDSOPGAVE VAN ONDERWERPEN

 

 


 

 

INHOUDSOPGAVE

DEEL ÉÉN: RECHTEN UIT DE GRONDWET EN HET BURGERLIJK WETBOEK 21

Vrouw in de Islamitische Grondwet 21

Volksrecht in de Islamitische Grondwet 22

Personen- en familierecht in het Islamitisch Burgerlijk Wetboek 27

Boekéén algemene bepalingen 27

Boek twee staatsburgerschap 30

Boek drie documentatie v/d burgerlijke stand 38

Boek vier verblijfplaats 40

Boek vijf vermisten 41

Boek zes verwantschap 45

Boek zeven huwelijk en (echt)scheiding 46

Titel één huwelijk 46

Hoofdstuk één huwelijksaanzoek 46

Hoofdstuk twee juistheid huwelijk 47

Hoofdstuk drie huwelijksbeletsels 48

Hoofdstuk vier huwelijksvoltrekking 52

Hoofdstuk vijf volmacht betreffende huwelijk 53

Hoofdstuk zes kortstondig huwelijk 53

Hoofdstuk zeven bruidsschat 54

Hoofdstuk acht huwelijksrechten en plichten 57

Titel twee ontbinden huwelijksband 60

Hoofdstuk één mogelijkheden tot het ontbinden van een huwelijk 60

Hoofdstuk twee (echt)scheiding 63

Chapiter één algemene bepalingen 63

Chapiter twee soorten (echt)scheiding 64

Boek negen gezin 74

Hoofdstuk één verplichtingen betreffende onderhoudskosten 74

Boek tien onbevoegdheid en voogdijschap 76

Hoofdstuk één algemene bepalingen 76

Hoofdstuk twee voogdijbenoeming en opvoeding 78

Hoofdstuk drie bevoegdheid, verplichting en verantwoordelijkheid van voogd; toezicht van openbare aanklager inzake geesteszieken en onvolwassen personen 82

Hoofdstuk vier ontslag voogd 84

Hoofdstuk vijf vrijstelling van voogd 85

PROCESRECHT 86

Boek één bekentenis 86

Titel één voorwaarden van bekentenis 86

Titel twee verplichtingen van bekentenis 88

Boek twee documentatie 89

Boek drie getuigenis 93

Titel één onderwerpen van getuigenis 93

Titel twee voorwaarden getuigenis 94

Boek vier: aanwijzingen 95

Boek vijf: eed en/of belofte 95

DE WET VAN CIVIELE AANSPRAKELIJKHEID 98

DEEL TWEE: HUWELIJK EN (ECHT)SCHEIDING 102

Wet van Huwelijk 102

Besluit van het eerste artikel van de wet van het huwelijk 107

Besluit van het derde artikel van de wet van het huwelijk 108

Besluit van het derde artikel van de wet van het huwelijk inzake de bevoegdheid van de rechtbanken voor het huwelijk 110

Wet van ontkenning van een huwelijk 111

Besluit van het registratiebureau voor het huwelijk en voor de (echt)scheiding 112

Besluit van het tweede artikel van het registratiebureau voor het

huwelijk en voor de (echt)scheiding 117

Besluit van de gelijkstelling van de registratie van een huwelijk en een (echt)scheiding 118

Wet van de verplichting tot overhandiging van een medisch attest vóór de voltrekking van een huwelijk 121

Wet van de verplichting tot vaccinatie van de vrouw tegen

tetanus vóór de voltrekking van een huwelijk 123

Besluit van het huwelijk tussen Iraanse vrouwen en de onderdanen van een vreemde mogendheid 125

Wet op het verbod van een huwelijk tussen ambtenaren van het ministerie van Buitenlandse Zaken en de onderdanen van een vreemde mogendheid 128

Wet van herziening v/d reglementen van (echt)scheiding 129

Besluit voor de uitvoering van het onder-artikel 1 van het artikel 1 van de wet van herziening van de reglementen van (echt)scheiding 133

Wet van de uitleg van de onder-artikelen 3 en 6 van de Wet van herziening van de reglementen van (echt)scheiding 135

Wet op de bepaling van de voorwaarden van de tijdsduur inzake het afgeven van een bewijs van duurzame ontwrichting van een huwelijk 137

DEEL DRIE: HET GEZIN 139

Wet op de bescherming van het gezin 139

Besluit van de uitvoering van de Wet op de bescherming van het gezin 153

Besluit van de uitvoering van de vonnissen en lastgevingen van de rechtbanken voor familiezaken 156

Wet op de harmonisering van de groei van het gezin en de bevolking 158

Misdrijven tegen rechten en plichten van het gezin 161

Wet op verzaking v/d ouder inzake het ouderlijk gezag 163

Wet op toestemming tot de toepassing van de burgerlijke rechten van niet-Sjiitische Iraniers op hun eigen zeden en

gewoonten bij de rechtbanken 164

Wet op behandeling van de procedures inzake de burgerlijke rechten en de religieuze leer van Iraanse Zarathoestra-gelovigen, Joden en Christenen 165

Wetsvoorstel tot oprichting van bijzondere rechtbanken voor burgerlijke zaken 167

Bureau voor begeleiding en bijstand naast de rechtbanken

voor burgerlijke zaken 172

Wet op de meerderjarigheid van partijen 176

Besluit voor de onderscheiding en bepaling van behoeftige personen opgenomen in onder-artikel 1 van artikel 14 van de wet op de algemene gezondheidszorg 177

DEEL VIER: VROUWEN EN KINDEREN 181

Wet op toestemming tot aansluiting van de Islamitische Republiek Iran bij het Verdrag inzake de Rechten van het Kind & Het Verdrag inzake de Rechten van het Kind 181

Wet op bescherming van kinderen zonder ouder (Adoptie) 214

Wet op bijstand voor vrouwen en kinderen zonder ouder of gezinshoofd 218

Besluit van uitvoering van de Wet op bijstand voor vrouwen en kinderen zonder ouder of gezinshoofd 222

Besluit van uitvoering van de opvang in zuigeling- en kindertehuizen 228

Wet op propageren van het gebruik van moedermelk en bijstand voor moeders in de lactatieperiode 234

Besluit van uitvoering van de wet op propageren v/h gebruik van moedermelk en bijstand voor moeders in de lactatieperiode 238

Wet van recht op ouderlijk gezag en voogdijschap 243

Wet van recht op ouderlijk gezag en voogdijschap voor de moeders van minderjarige kinderen of onbevoegden 244

Wet van bepaling van een toegewezen voogd 245

DEEL VIJF: TESTAMENT EN NALATENSCHAP 246

Titel één testament 246

Hoofdstuk één algemene bepalingen 246

Hoofdstuk twee erflater 248

Hoofdstuk drie erfdeel 248

Hoofdstuk vier erfgerechtigde 249

Hoofdstuk vijf executeur-testamentair 250

Titel twee nalatenschap 251

Hoofdstuk één reden en erfrangorde nalatenschap 251

Hoofdstuk twee voltooiing nalatenschap 252

Hoofdstuk drie voorwaarden en barrières betreffende nalatenschap 253

Hoofdstuk vier onterfde erfgenamen 255

Hoofdstuk vijf nalatenschap van erfgenamen 257

Hoofdstuk zes soorten en erf-rangordes voor nalatenschap 259

Chapiter één nalatenschap eerste rangorde 259

Chapiter twee nalatenschap tweede rangorde 261

Chapiter drie nalatenschap derde rangorde 264

Chapiter vier nalatenschap echtgenoot -genote 269

Titel drie diverse reglementen 270

Wet op verkrijging van aanspraak op een nalatenschap 272

Besluit inzake het afgeven van een verklaring van erfrecht en inzake het afgeven van bewijzen van betaling van successierechten, goedgekeurd door de Hoge Staatsraad 278

Besluit betreffende vermogen van vermiste personen en van overledenen zonder een erfgenaam en betreffende vermogen zonder een eigenaar en betreffende in beslaggenomen goederen en corpora delicti 281

Wet van Personen- en Familiezaken 283

Titel één algemene bepalingen 283

Titel twee voogdijschap 283

Hoofdstuk één bevoegdheid van de rechtbanken voor voogdijschap 290

Hoofdstuk twee reglement van bepaling van de voogd 291

Hoofdstuk drie bevoegdheden en aansprakelijkheden van de voogd 294

Hoofdstuk vier ontslag van de voogd 297

Titel drie zaken betreffende vertrouwenspersoon299

Titel vier vermiste personen 302

Hoofdstuk één bevoegdheid van de rechtbanken 302

Hoofdstuk twee benoeming van vertrouwenspersoon 303

Hoofdstuk drie voorlopige toewijzing nalatenschap aan de erfgenamen 304

Hoofdstuk vier inzake aangenomen gevallen van overlijden 307

Titel vijf inzake nalatenschap 309

Hoofdstuk één inzake bevoegdheid 309

Hoofdstuk twee inzake verzegeling 310

Hoofstuk drie inzake verwijdering van verzegelingen315

Hoofdstuk vier inventarisatie van nalatenschap 318

Hoofdstuk vijf inzake schulden en verplichtingen van overledenen 321

Onderwerp één selectie van schulden en verplichtingen van overledenen uit de nalatenschap 321

Onderwerp twee acceptatie nalatenschap 325

Onderwerp drie weigering nalatenschap 326

Onderwerp vier aanvaarding van schulden en verplichtingen opgenomen in de inventarisatielijst 327

Onderwerp vijf afrekening 328

Hoofdstuk zes inzake testament 331

Hoofdstuk zeven inzake verdeling 335

Hoofdstuk acht inzake nalatenschap van de overledene zonder erfgenamen 340

Hoofdstuk negen inzake nalatenschap van onderdanen van een vreemde mogendheid 341

Hoofdstuk tien verklaring erfrecht v/d erfgenamen 347

Titel zes kosten 350

Besluit inzake de artikelen 279 en 288 van de Wet van 352

Personen- en Familiezaken 352

Besluit inzake het artikel 299 van de Wet van Personen- en

Familiezaken 353

Besluit inzake de vergoeding van de curatoren van zuivering en van beheer van een nalatenschap op grond van de Wet van Personen- en Familiezaken 357

WET VAN HET GEZIN 360

DEEL ZES: BURGERLIJKE STAND 372

De wet van de Burgerlijke Stand 372

Hoofdstuk één algemene bepalingen 372

Hoofdstuk twee documenten en registers van de Burgerlijke Stand 376

Hoofdstuk drie registratie van geboorte 377

Hoofdstuk vier registratie van overlijden 382

Hoofdstuk vijf registratie huwelijk en (echt)scheiding386

Hoofdstuk zes afgifte van geboorte-identiteitsbewijs 387

Hoofdstuk zeven afgifte van identiteitskaart 390

Hoofdstuk acht familienaam 390

Hoofdstuk negen vervanging van huidige geboorte-identiteitsbewijzen en opname van de inhoud daarvan in de grote registerboeken van de levensgebeurtenissen 391

Hoofdstuk tien voorbereiding voor de uitvoering van deze wet 393

Hoofdstuk elf strafrechtelijke regels 393

Wet van bescherming van de waarde van de door de Burgerlijke Stand afgegeven bewijzen en voorkoming van de ontwaarding daarvan 396

Wet van overtredingen, strafbare handelingen en boetes inzake de door de Burgerlijke Stand afgegeven bewijzen en geboorte-identiteitsbewijzen 397

DEEL ZEVEN: Recente uitspraken, adviezen en goedkeuringen van de Algemene Raad van de Staats Hoge Raad, van de Raad van Hoeders van de Grondwet, van het Rechtskundig Bureau van Justitie, van de Raad van Arbitrage etc. 403

De wet van de interpretatie van de onder-artikelen 3 en 6 betreffende wijziging van de reglementen inzake (echt)scheiding 403

Uitspraak v/h Algemene Bestuur v/d Staats Hoge Raad 405

De uitspraak van de Raad van Hoeders inzake artikel 1 van de Wet

van Huwelijk en het artikel 17 van de Wet op de bescherming van

het gezin 406

Artikel 76, 78 & onder-artikel, 79 en 173 van de Arbeidswet 407

Besluit van de algemene raad van de Staats Hoge Raad inzake het staken van de vervolging van een strafbaar feit 409

Artikel 79 van het Burgerlijk Wetboek 410

Uitspraak voor de eenheid van het Algemene Bestuur van de Staats Hoge Raad inzake de hoedanigheid van het vanzelfsprekend ouderlijk gezag van de vader 411

Uitspraak voor de eenheid van het Algemene Bestuur van de Staats Hoge Raad inzake gegevens van de Burgerlijke Stand van de niet-sjiitische Iraniers bij de rechtbanken 412

Uitspraak voor de eenheid van het Algemene Bestuur van de Staats Hoge Raad inzake het verzoek tot het opmaken van een officieel bewijs van huwelijk en de registratie van het voltrekken van het huwelijk bij een officieel bureau 413

Uitspraak voor de eenheid van het Algemene Bestuur van de Staats Hoge Raad inzake de behandeling van de zaken betreffende de bruidsschat 414

Uitspraak voor de eenheid van het Algemene Bestuur van de Staats Hoge Raad inzake de bevoegdheid van de rechtbanken voor familiezaken inzake de behandeling van de zaken van huwelijk en

van de familie-onenigheden 415

Uitspraak voor de eenheid v/h Algemene Bestuur v/d Staats Hoge Raad inzake bewering v/h hebben van een moeder-kind relatie 416

Uitspraak voor de eenheid van het Algemene Bestuur van de Staats Hoge Raad inzake de bewering van het hebben van een moeder-kind relatie met betrekking tot het erfrecht 417

Uitspraak voor de eenheid van het Algemene Bestuur van de

Staats Hoge Raad inzake de verkoop van geschonken gronden en het omzetten daarvan in een particulier eigendom 418

Uitspraak voor de eenheid van het Algemene Bestuur van de

Staats Hoge Raad inzake een geschonken stuk grond waarover onenigheid bestaat 41

Uitspraak voor de eenheid van het Algemene Bestuur van de Staats Hoge Raad inzake de onenigheden over éénderde van de nalatenschap 420

Uitspraak voor de eenheid van het Algemene Bestuur van de Staats Hoge Raad inzake de aan de beheerder van een geschonken zaak te stellen voorwaarden 421

Uitspraak voor de eenheid van het Algemene Bestuur van de Staats Hoge Raad inzake het beheer van het bezit van vermiste personen 422

Uitspraak voor de eenheid van het Algemene Bestuur van de Staats Hoge Raad inzake het artikel 4 van het wetsvoorstel van de rechtbanken voor familiezaken 423

De mening van de geestelijken van de Raad van Hoeders inzake beroep- en appélzaken in de rechtbanken 424

Uitspraak voor de eenheid v/h Algemene Bestuur v/d Staats Hoge Raad inzake de vaststelling van gevallen van beroep 429

Uitspraak voor de eenheid van het Algemene Bestuur van de Staats Hoge Raad inzake het bereiken van de leeftijd van de volwassenheid door minderjarigen 430

Uitspraak voor de eenheid van het Algemene Bestuur van de Staats Hoge Raad inzake de benoeming van een voogd voor minderjarigen 431

Uitspraak voor de eenheid van het Algemene Bestuur van de

Staats Hoge Raad inzake beroep tegen uitspraken over de Burgerlijke Zaken 432

Het advies van het Justitiële bureau van de Justitie inzake

medische attesten 433

Het advies van het Justitiële bureau van de Justitie inzake toezicht

op geesteszieken 435

Het advies v/h Justitiële bureau v/d Justitie inzake vermiste echtgenoten die voor arbeid naar het buitenland zijn vertrokken 436

Uitspraak voor de eenheid van het Algemene Bestuur van de Staats Hoge Raad inzake nalatenschap 438

Het advies van het Justitiële bureau van de Justitie inzake verzegeling van nalatenschap 439

Uitspraak voor de eenheid van het Algemene Bestuur van de Staats Hoge Raad inzake Burgerlijke zaken 440

Uitspraak voor de eenheid van het Algemene Bestuur van de Staats Hoge Raad inzake het gewone testament 441

De mening van de geestelijken van de Raad van Hoeders inzake het artikel 294 van de Wet van de Burgerlijke Stand 442

Uitspraak voor de eenheid van het Algemene Bestuur van de Staats Hoge Raad inzake rechten van onbevoegde- en vermiste personen 443

Het advies van het Justitiële bureau van de Justitie inzake de nalatenschap v/d onderdanen van een vreemde mogendheid 444

Goedgekeurd besluit inzake de verhoging van het normbedrag van een nalatenschap 445

Het advies van het Justitiële bureau van de Justitie inzake het artikel 262 van de Wet van de Burgerlijke Stand 446

Uitspraak voor de eenheid van het Algemene Bestuur van de Staats Hoge Raad inzake lid 1 van het artikel 1van de Wet van de

Registratie van de Burgerlijke Stand 447

Uitspraak voor de eenheid van het Algemene Bestuur van de Staats Hoge Raad inzake het artikel 1van de Wet van het bewaken

van rechtsgeldigheid van de documenten 448

MEEST RECENTE STUKKEN 449

Besluit voor uitvoering v/d Wet van toevoeging van één onder-artikel aan artikel 1082 v/h Islamitisch Burgerlijk Wetboek 449

Goedgekeurd reglement inzake het tetanusonderzoek vóór de

voltrekking van het huwelijk 451

Uitspraak van het Algemene Bestuur van de Staats Hoge Raad het artikel 1085 van het Burgerlijk Wetboek 452

Uitspraak v/h Algemene Bestuur v/h Ambtenarengerecht 453

Wet op de aanstelling van een aantal van de bestaande rechtbanken voor de behandeling van de inhoud van het artikel 21 van de Grondwet inzake de rechtbanken voor familiezaken 454

Onder-artikel 11 v/d Wet op het Staatsbudget v/h jaar 1998 456

Besluit voor uitvoering van het onder-artikel 11 van de Wet op het Staatsbudget van het jaar 1998 457

Wet van toewijzing van voogdijschap tot de uitspraak van een hiertoe bevoegde rechtbank van onbevoegde personen die onder toezicht staan van het Landelijk Orgaan van Hygiëne 464

Wet op deeltijddienst of -arbeid van vrouwen 465

Wet van uitvoering van de Wet op deeltijddienst of -arbeid van vrouwen 466

Wet op de geldigheid van de door het Fonds voor de martelaren van de Islamitische Revolutie afgegeven bewijzen inzake het vermoedelijke overlijden van de vermisten in de Islamitische Revolutie en in de Heilige Landsverdediging 469

De bepalingen inzake kosten van de bijzondere diensten van de Burgerlijke Stand opgenomen in het onder-artikel 50 van de Wet op het Staatsbudget van het jaar 1998 470

De voorwaarden binnen en buiten het huwelijk uit het Iraanse huwelijksboekje 472

Allerlaatste wetswijziging v/h erfrecht d.d. 12-05-2004 474

Bericht van de wetswijziging inzake de Iraans staatsburgerschap voor vrouwen met Iraanse echtgenoot d.d. 05-05-2004 478

Toelichting op enkele gebruikte begrippen 479

Alfabetische inhoudsopgave van onderwerpen 483

 

EINDE INHOUDSOPGAVEDE PRIJS VOOR ÉÉN EXEMPLAAR,  INCLUSIEF B.T.W.  EN VERZENDKOSTEN IS:  

€ 80 Euro*


* Bij bestelling van 2 tot 6 exemplaren 10% korting;  van 6 tot 11 exemplaren 15%korting;                       meer dan 10 exemplaren 20% korting.  

N.B. Bij bestellingen uit België of andere Europese landen word 5% extra portokosten in rekening gebracht!

Deze prijzen zijn geldig tot 01-01-2015.


Om uw boeken te bestellen, klik a.u.b. op het onderstaande beeld om uw bestelling te plaatsen via een e-mail op info@talenhuis.com:


Bij ontvangst van uw bestelling, ontvangt u  ter voldoening een factuur.
Stuur geen geld of cheque mee.                       UW BESTELLING WORDT ZO SNEL MOGELIJK VERWERKT.  

N.B!  Geachte heer / mevrouw!                                    Het kan door omstandigheden voorkomen dat dit formulier ons niet bereikt. Daarom verzoeken wij u vriendelijk om uw bericht nogmaals via een E-mail naar ons: info@talenhuis.com                                                 op te sturen, indien u binnen drie dagen geen reactie van ons hebt ontvangen na het inzenden van uw formulier.


DANK U VOOR UW BELANGSTELLING!

 HET TALENHUIS