Islamitisch
Wetboek
van
Burgerlijke
Rechtsvordering

Conform de Sjaria

ISLAMITISCHE WETGEVING 

IN HET NEDERLANDS 

7

Islamitisch Wetboek
van
Burgerlijke

Rechtsvordering
 

Conform de sjaria

 

en

Islamitisch wetboek van Rechtsvordering

der Revolutionaire Tribunalen

 

Goedgekeurd door:

Het Iraanse parlement “de Islamitische Raad”

en “de Raad van Toezicht”

en “de Raad van Arbitrage”

 

 

Vertaler en bewerker: Dr. Ali Soleimani

 

UITGEVER:

HET TALENHUIS

DRACHTEN – NEDERLAND

Om uw boeken te bestellen, klik a.u.b. op het onderstaande beeld om uw bestelling te plaatsen via een e-mail op info@talenhuis.com:

 

 

ISBN/EAN: 978-90-78660-03-3

520 pagina's


INTRODUCTIE
EN
DANKBETUIGING

RECHTSVORDERING — RECHTVORDERING —, znw. vr., mv. -en. Mnl. rechtvorderinge. Uit recht (II) en vorder-ing.Zie de verb. recht vorderen onder RECHT (II), 4). Verg. hd. Rechtsforderun.

1) Processueele handeling waardoor men van den rechter een uitspraak vraagt, die het recht in een bepaald geval realiseert; eisch tot rechtsbescherming. || Arnoldus die Haen van wegen den rechtforderingh aengaende Liiss van Triist ende oick van wegen des tols to Loebeeck, voirt geweest aen den amptman in die Bethuwe dat hy richten soldt, verdaen enz., Rek. v. Nijm. 5, 161 [1534]. Dat eenige ... een ander trouwen, sonder by behoorlicke rechtvorderinge vande voorgaende ghelofte ontslagen te zijn, Gr. Placaatb. 1, 355 [1583]. Dat, om ... de goede Gemeente te soulageren vande verdrietige moeyten ende groote onkosten, die de langhwijlige Rechtsvorderingen met haer slepen, ten hooghsten noodigh is de Rechtsbanck ... seer merckelijcken t'ontlasten, Handv. v. Amst. 588 b [1650]. Voor 't minuteren en grosseeren van den inventaris van stucken, in reghtsvorderingh overgelevert, voor 't bladt enz., N.-I. Plakaatb. 2, 455 [1668]. De persoonlijke regtsvordering is dezoodanige, welke tot onderwerp heeft de vervulling eener persoonlijke verbintenis, uit overeenkomst of uit de wet voortvloeijende, W. v. B. Rechtsv., a. 129 [1838]. De zakelijke regtsvordering is dezoodanige, waarbij de eigendom van eene zekere en bepaalde zaak, of wel eenig ander zakelijk regt geëischt wordt, Ald. In …... concrete beteekenis verstaat men onder rechtsvordering de processueele handeling, gericht op het verkrijgen van de rechtsbescherming, welke de Staat door middel van de rechtspraak verleent, STAR BUSMANN, Burg. Rechtsv. 143 [1922]. Eerst uit den inbreuk op het recht ontstaat een rechtsbetrekking. Daarom ook kan een rechtsvordering slechts uit dien inbreuk worden geboren, POLENAAR, Ned. Burg. Procesr. 69 [1937].

 — Bij uitbreiding: proces. Veroud. || Alle de geene die by der Stede Dienaren ontboden worden, op ter Stede huys te commen by den Heeren Burger meesteren, ... Weesmeesteren offte anderen die van den Burgermeesteren ofte van den Heer bevelen hebben in eenige der Steede zaecken, ofte rechtvorderinghe, dat zy terstondt commen zullen, daer zy ontboden werden, Handv. v. Amst. 495 a [1597]. Voor 't maecken van inventaris van stucken, in rechtvorderingh over gelevert, voor 't blat enz., N.-I. Plakaatb. 1, 399 [1635]. Wat voor afgryselyke grouwelen, onder schyn van rechtsvorderinge, aan veele onnoosele menschen ... zyn gepleegt geweest, HEEMSKERK, Arc. 45 [1647].

— Ook als coll. || Ondertusschen heb alle rechtsvordering over plaggen, heiden, oft weiden van beesten sc. geschorst, HOOFT, Br. 1, 91 [1614]. Onder de krachtige regtsvordering en vervolging des bisschops hielden de twisten op, CONSC., Gesch. v. België 103 [1845].

— Wijze (manier) van rechtsvordering, wijze van procedeeren. || Waar in so ik den grond en eygenschap van onse taal niet in alles stip heb waar genomen, is bysonderlijk in de manier van Regtsvordering, daar in verscheyde konstwoorden zijn, V. LEEUWEN, R.-Holl.-R., Inl. *4 vº [1675]. Ons blyft nog overig de wyze van rechtsvordering en rechtspleging te doen kennen, welke in het grondgebied van Gend, gevolgd  werd  tot  het  beteugelen  en  straffen  der  Kettery, CANNAERT, Bijdr. 246 [1835]. Wanneer het openbaar ministerie als hoofdpartij werkzaam is, zal het de gewone wijze van regtsvordering volgen, W. v. B. Rechtsv., a. 323 [1838].

— Een rechtsvordering doen. Veroud. || Ende naerdat Sijn Extie daerinne mede bewillicht hadde, werden eyntelijck die vanden Hoogen Raede bij de Staeten Generael rechters gecommitteert, met welcke commissie soe de officiers vande partijen gecommen waeren aen die vanden Hoogen Raede in meyninge daer heure rechtvoorderinge te doen, hebben die vanden selven Raede de saecke gansch affgeslaegen ende heur daervan geexonereert, DUYCK, Journ. 1, 593 [1595]. Dat de Registermeester tegens den Vleyshouweren ende anderen, die in gebreke blijven de beloofde Cooppenningen te betalen, hebben ende gebruycken sal recht van parate executie, 't sy by panthalingh ofte apprehensie, sonder eenige andere rechtsvorderinge daeromme te doen, Handv. v. Amst. 192 b [1640]. Schouten, Baljuwen, ende Fiscalen ..., de welke geene Regtsvorderinge hebben te doen, dan uyt kragte van haare Bedieninge, ende voor alderhande wederwraak door de magt van de Hooge Overheden werden beschermd, bij VALENTIJN, O.-I. II, 1, 313 b [1678]. Men verklaerde Vlaenderen vry van alle geldschulden aen Frankryk en men zou ter oorzake des oproers geene regtsvordering doen, CONSC., Gesch. v. België 240 [1845].

— Een rechtsvordering instellen, soms ook — beginnen. || Dat nymant van de voors. suppoosten eenige rechtvorderinge in civile saecke sal mogen beginnen, tzy enz., in MOLHUYSEN, Br. Gesch. Leidsche Univ. 1, 68* [1579]. Die eene regtsvordering over het regt tot de zaak zelve heeft ingesteld, is niet meer ontvankelijk tot het instellen eener regtsvordering over het bezitregt, W. v. B. Regtsv., a. 131 [1838]. Niemand kan genoodzaakt  worden  eene andere regtsvordering in te stellen dan hij verkiest, Weekbl. v. h. Regt 2. Dec. 1852, 2 c. Schriftelijke machtiging van den raad van commissarissen wordt vereischt tot het instellen van rechtsvorderingen, bij GERRETSON, ‘Koninklijke’ 1, 461 [1890].

 2) Het stelsel van regels volgens welke men recht kan verkrijgen, het procesrecht. || Wetboek van Burgerlijke Regtsvordering, Titel [1838]. Over de Civiele Rechtsvordering in zaken van koophandel, MULTATULI 1, 24 [1860]. De wetenschap der burgerlijke rechtsvordering heeft tot onderwerp het samenstel der regelen, die ten doel hebben de handhaving der burgerlijke rechtsorde door tusschenkomst van het staatsgezag, STAR BUSMANN, Burg. Rechtsv. 1 [1920]. De rechtsvordering kent ... een waarborg in de in een aantal gevallen voorgeschreven medewerking van het „Openbaar Ministerie”, POLENAAR, Ned. Burg. Procesr. 30 [1937].

— Naast de burgerlijke of civiele rechtsvordering (het burgerlijk procesrecht) staat de crimineele, die echter meestal strafvordering wordt genoemd. || Provisioneel Reglement op de Criminele regtsvordering bij het Hooge Geregtshof en de Raden van Justitie, Stbl. v. N.I. 1819, 134 (opschrift). Over eenige punten in de krimineele rechtsvordering, MULTATULI 1, 26 [1860]. Voorschriften, die de handhaving der rechtsorde moeten verzekeren, brengt men tot het formeele burgerlijk recht of tot het formeele strafrecht. Zij worden samengevat in de termen burgerlijke rechtsvordering ... en strafvordering, STAR BUSMANN, Burg. Rechtsv. 2 [1920].

3) Wat iemand volgens het recht te vorderen heeft. || Met arrest sal men den inganck des gerichtes nemen over uytheymsche personen, derselver goederen, schulden ende rechtsvorderingen, Recht v. Deventer II, 3, 1 [1642]. Alle regtsvorderingen, zoo wel zakelijke als persoonlijke, verjaren door dertig jaren,  B.W.,  a. 2004  [1837].   De regtsvordering  van meesters en onderwijzers in kunsten en wetenschappen, wegens de lessen welke zij ... geven, a. 2005 [1837]. Aan het verificatieproces zijn mitsdien alleen onderworpen de rechtsvorderingen, welke voldoening eener verbintenis uit den boedel ten doel hebben, MOLENGRAAFF, Faillissementsw. 205 [1936]. 

Het Woordenboek der Nederlandsche Taal.

 ***

Het Burgerlijk Wetboek is zonder het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering niet compleet. Daarom worden meestal het Burgerlijk Wetboek samen met het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in één bundel uitgegeven.

Eerder is het Islamitisch Burgerlijk Wetboek door deze uitgever gepubliceerd (ISBN/EAN: 978-90-801363-8-7) en nu worden het Islamitisch Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, het Islamitisch Wetboek van Rechtsvordering der Revolutionair, en een complex van de overige wetten, rechten, reglementen en besluiten inzake de Burgerlijke Rechtsvordering, in één bundel, uitgegeven.

Om reden dat de algehele inhoud van dit boek, op verschillende data, door het Iraanse parlement “de Islamitische Raad” en nadien door “de Raad van Toezicht” en “de Raad van Arbitrage” is goedgekeurd, en omdat het gros van de leden van deze raden hoge islamitische theologen, ofwel geestelijken zijn, is betrouwbaarheid ten aanzien van het islamitische gehalte gegarandeerd. Bovendien worden deze wetten in het dagelijkse leven gehandhaafd in een islamitisch land.

De inhoud van dit boek is betreffende de islamitische wetgeving, beter gezegd ‘de sjaria’,* conform de Koran en de theologische bronnen, voornamelijk opgebouwd volgens de sjiitische geloofsrichting van de islam.

Om een gangbare vertaling van de teksten uit het Perzisch, de brontaal van dit boek, in het Nederlands te maken, is gekozen voor een letterlijke vertaling, desnoods van een eigen commentaar voorzien bij de punten die uitleg vereisten, tussen aanhalingstekens met een ‘V.’, als afkorting van de vertaler.

In dit boek is getracht om de orde van de hoofdstukken en de volgorde van de onderwerpen zodanig te rangschikken dat het boek zijn hanteerbaarheid voor docenten, studenten, magistraten, advocaten en andere lezers behoudt.

Van sommige wetten en besluiten zijn de delen opgenomen die een privaatrechtelijk gehalte hebben.

In dit boek komt men het woord (echt)scheiding tegen. Deze schrijfwijze is gekozen om met één woord alle varianten van scheiding die bij de breuk van een huwelijk voorkomen, weer te geven. Zoals: Scheiding van tafel en bed, tijdelijke scheiding, voorwaardelijke scheiding, definitieve scheiding en andere soorten scheiding tussen man en vrouw, met name de hiervoor gebruikte islamitische term:

طلاق’ (taalaq, letterlijk: DE VERSTOTING).

Volgens de ondergetekende draagt het woord lid in het Nederlands juridisch jargon een andere lading dan het door hem gelanceerde woord onderartikel. Een onderartikel is in principe een artikel dat generaliter na de goedkeuringsdatum van een wet of besluit aan een artikel wordt toegevoegd. Dit kan in rechtstreeks verband staan met het artikel waaronder het komt te staan, maar dikwijls is dit niet het geval.

 Naast een algemene inhoudsopgave (pagina 5) en een lijst van toelichting op de gebruikte begrippen (pagina 14), vindt men in dit boek een alfabetische inhoudsopgave van de onderwerpen (pagina 504) om het gebruiksgemak voor de lezer te vergroten.

Onontkoombaar zal de inhoud van enkele artikelen of van sommige teksten van dit boek onduidelijkheden of vragen kunnen oproepen. Echter, de interpretatie van de wet is immer aan de wetgever.

De ondergetekende is waardering en hartelijke dank verschuldigd aan ieder, die hem gedurende de vertaling, de bestudering, de druk, het binden en de leverantie van dit boek, op welke wijze dan ook, heeft geholpen.

Tenslotte hartelijk dank aan allen die naar aanleiding van de vorige uitgaven suggesties, commentaren of adviezen hebben gegeven. En nog steeds wordt van alle geachte lezers verwacht dat zij hun suggesties en commentaren omtrent gebreken in dit boek, vergezeld van hun adviezen doorgeven, om deze in de volgende drukken te doen plaatsen.

Deze introductie en dankbetuiging wordt afgesloten met de mededeling dat dit boek het zevende boek, en tevens het laatste,  is  in  de  reeks  van de islamitische wetgeving in het Nederlands.

Deze zeven boeken vormen een complex van de islamitische wetten waarmee men het meest in aanraking komt. Met andere woorden: dit complex is de sjaria in compacte vorm.

De overige wetten en reglementen van de sjaria zijn dermate specifiek dat de vertaler heeft afgezien deze ook te vertalen.

‘Hebt u deze zeven boeken, dan hebt u de sjaria in het Nederlands in handen!’

 

Drachten,

dr. Ali Soleimani.Alfabetische inhoudsopgave

aangenomen gevallen van overlijden / Inzake 435

aanhouding van een derde persoon 90

aanklacht / bijlagen van 64

aanklacht / conditie van 62

aanklacht / indiening van 61

aanklacht / procedure van 68

aanklacht / schorsing van procedure en teruggave van verzoekschrift en 82

aanklacht / seponeren van 63

aanklacht 61

aanklacht tot de terechtzitting / procedure van 68

Aanklager / taken en bevoegdheden van de Staats Hoge Raad en de Staats Opperopenbare 222

aanleg / behandeling in eerste 61

aansprakelijkheden van de voogd / Bevoegdheden en 422

Aanvaarding van schulden en verplichtingen opgenomen in de inventarisatielijst 457

aanwijzingen 37

Acceptatie nalatenschap 455

advocatuur 231

advocatuur in de Burgerlijke Zaken 54

Afgifte van verklaring van erfrecht / Wet van 497

Afrekening 458

Alfabetische inhoudsopgave van het Islamitisch wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 509

algemene bepalingen 104

algemene bepalingen 106

algemene bepalingen 209

Algemene bepalingen 409

Algemene bepalingen 41

algemene rechtbanken / Formeel wetsvoorstel van oprichting van de 239

algemene rechtbanken en revolutionaire tribunalen / Besluit van uitvoering van de Wet van

algemene rechtbanken en revolutionaire tribunalen / Wet van oprichting van 259

algemene rechtbanken en revolutionaire tribunalen voor Burgerlijke Zaken / Wet van behandeling in de 41

algemene reglementen 351

algemene reglementen 362

artikel 28 van de Wet van reparatie van enkele wetten van Justitie / Besluit inzake uitvoering van het onder-artikel van 237

artikel 299 van de Wet van Personen- en Familiezaken / Besluit inzake het 487

artikel 302 van de Wet van het besluit inzake behandeling in de algemene rechtbanken en revolutionaire tribunalen in strafzaken, goedgekeurd op 19-09-1999 / Tarieven van onkostenvergoedingen en reiskosten van personen opgenomen in 215

artikel 6 van de Wet van executie van privaatrechtelijke vonnissen / Besluit van uitvoering van 401

artikelen 279 en 288 van de Wet van Personen- en Familiezaken / Besluit inzake de 485

authenticiteit van documenten / behandeling inzake echtheid en 112

begin van behandeling / Het 310

begrippen / Toelichting op enkele gebruikte 505

behandeling / hernieuwde 140

behandeling / Het begin van 310

behandeling bij justitiële instanties / opschorting van vervolging en intrekking van de 226

behandeling daarvan / procedure van het verzoeken van hernieuwde behandeling van de zaak en de 173

behandeling in de algemene rechtbanken en revolutionaire tribunalen voor Burgerlijke Zaken / Wet van 41

behandeling in de algemene rechtbanken en revolutionaire tribunalen in strafzaken, goedgekeurd op 19-09-1999 / Tarieven van onkostenvergoedingen en reiskosten van personen opgenomen in artikel 302 van de Wet van het besluit inzake 215

behandeling in eerste aanleg 61

behandeling inzake echtheid en authenticiteit van documenten 112

behandeling van bewijzen 104

behandeling van cassatie / beroepsbehandeling en verval van het recht van het verzoek tot beroepsbehandeling en 218

behandeling van cassatie / procedure van 162

behandeling van de zaak / hernieuwde 171

behandeling van de zaak / redenen van hernieuwde 171

behandeling van de zaak / termijn van hernieuwde 172

behandeling van de zaak en de behandeling daarvan / procedure van het verzoeken van hernieuwde 173

behandeling van handelszaken 230

bekendmaking van vonnissen / uitgave en 132

bekentenis / verplichtingen van 29

bekentenis / voorwaarden van 27

bekentenis 105

bekentenis 27

belemmering van de rechtshandhaving en lastig vallen / procedures inzake gedwongen toe-eigening, 96

belemmeringen / gebreken en 75

belofte / eed en 124

belofte / eed en/of 37

Benoeming van vertrouwenspersoon 431

bepaling en berekening van termijnen 176

bepaling en hernieuwde bepaling van termijnen 177

bepaling van de voogd / Reglement van 418

bepaling van termijnen / bepaling en hernieuwde 177

bepalingen / algemene 104

bepalingen / algemene 106

bepalingen / algemene 209

bepalingen / Algemene 409

bepalingen / Algemene 41

berekening van termijnen / bepaling en 176

beroep / redenen van 147

beroep / termijn van 143

beroep / vonnissen die vatbaar zijn voor 141

beroep / vonnissen die vatbaar zijn voor vernietiging en 140

beroep 134

Beroep 315

beroep en voorbereidende handelingen 143

beroep tegen de vonnissen van de rechtbanken / Wet van 333

beroepen en vonnissen die vatbaar zijn voor cassatie 151

beroepsbehandeling en behandeling van cassatie / beroepsbehandeling en verval van het recht van het verzoek tot 218

beroepsbehandeling en verval van het recht van het verzoek tot beroepsbehandeling en behandeling van cassatie 218

beslaggenomen onroerende vermogens / verkoop van in 385

beslaggenomen roerende vermogens / bewaring van in 373

beslaggenomen roerende vermogens / verkoop van in 381

beslaggenomen roerende vermogens van de veroordeelde die in het bezit zijn van een derde persoon / bewaring van in 375

beslaggenomen vermogens / verkoop van in 381

besluit inzake behandeling in de algemene rechtbanken en revolutionaire tribunalen in strafzaken, goedgekeurd op 19-09-1999 / Tarieven van onkostenvergoedingen en reiskosten van personen opgenomen in artikel 302 van de Wet van het 215

Besluit inzake de artikelen 279 en 288 van de Wet van Personen- en Familiezaken 485

Besluit inzake het artikel 299 van de Wet van Personen- en Familiezaken 487

Besluit inzake honoraria van de directeuren van Inventarisatie en Nalatenschap, conform de Wet van Personen- en Familiezaken 493

Besluit inzake uitvoering van het onder-artikel van artikel 28 van de Wet van reparatie van enkele wetten van Justitie 237

Besluit van 277

Besluit van uitvoering van artikel 6 van de Wet van executie van privaatrechtelijke vonnissen 401

Besluit van uitvoering van de Wet van executie van privaatrechtelijke vonnissen 397

Besluit van uitvoering van de Wet van oprichting van algemene rechtbanken en revolutionaire

bestel van kantongerechten / vereniging van het 217

betaling / proceskosten en ontheffing van 191

betaling / Wet van ontheffing van 345

betaling van de eis / ontheffing inzake 345

betaling van de griffiekosten / ontheffing inzake 345

betaling van de proceskosten / ontheffing van 204

betreffende vertrouwenspersoon / Zaken 426

betrokkenheid van een derde persoon 89

Bevoegdheden en aansprakelijkheden van de voogd 422

bevoegdheden van de rechtbanken / bijzondere 219

bevoegdheden van de rechtbanken / primaire en secondaire 43

bevoegdheden van de Staats Hoge Raad en de Staats Opperopenbare Aanklager / taken en 222

bevoegdheid / Samenstelling van de rechtbanken en hun 303

bevoegdheid 437

bevoegdheid en het oplossen daarvan / geschil inzake 52

bevoegdheid van de rechtbanken 43

Bevoegdheid van de rechtbanken 430

Bevoegdheid van de rechtbanken voor voogdijschap 416

bewaring van in beslaggenomen roerende vermogens 373

bewaring van onroerende vermogens / taxatie en 380

bewering van valsheid 110

bewijzen / behandeling van 104

bezwaar van een derde persoon 169

bezwaar van een derde persoon 387

bij present- en bij verstek vonnissen 134

bij verstek vonnissen / bij present- en 134

bijlagen van aanklacht 64

bijzondere bevoegdheden van de rechtbanken 219

buitenlandse vonnissen en lasten die executieplichtig zijn 392

BURGERLIJK WETBOEK / Uit HET 27

Burgerlijke Rechtsvordering / Alfabetische inhoudsopgave van het Islamitisch wetboek van 509

Burgerlijke Rechtsvordering / Islamitisch wetboek van 25

BURGERLIJKE RECHTSVORDERING / WETBOEK VAN 41

Burgerlijke Zaken / advocatuur in de 54

burgerlijke zaken / cassatie in 151

Burgerlijke Zaken / Wet van behandeling in de algemene rechtbanken en revolutionaire tribunalen voor 41

cassatie / beroepen en vonnissen die vatbaar zijn voor 151

cassatie / procedure van 155

cassatie / procedure van behandeling van 162

cassatie / termijn van 164

cassatie / wederzijdse 168

cassatie 151

cassatie in burgerlijke zaken 151

categorie één en twee / Wet van de oprichting van de privaatrechtelijke rechtbanken 289

categorie één en twee, en oprichting van de kamers van de Staats Hoge Raad / Wet van de oprichting van de strafrechtelijke rechtbanken 303

conditie van aanklacht 62

Condities inzake oprichting van de kamers van de Staats Hoge Raad 323

correctie bij vonnissen 136

dagvaarding 69

dankbetuiging / Introductie en 17

 de Wet van 277

derde persoon / aanhouding van een 90

derde persoon / betrokkenheid van een 89

derde persoon / bewaring van in beslaggenomen roerende vermogens van de veroordeelde die in het bezit zijn van een 375

derde persoon / bezwaar van een 169

derde persoon / bezwaar van een 387

deskundigen / wending tot 121

directeuren van Inventarisatie en Nalatenschap, conform de Wet van Personen- en Familiezaken / Besluit inzake honoraria van de 493

documentatie 30

documenten / behandeling inzake echtheid en authenticiteit van 112

documenten 106

echtheid en authenticiteit van documenten / behandeling inzake 112

eed en belofte 124

eed en/of belofte 37

één en twee / Wet van de oprichting van de privaatrechtelijke rechtbanken categorie 289

één en twee, en oprichting van de kamers van de Staats Hoge Raad / Wet van de oprichting van de strafrechtelijke rechtbanken categorie 303

eerste aanleg / behandeling in 61

eis / ontheffing inzake betaling van de 345

enkele gebruikte begrippen / Toelichting op 505

enkele wetten van de Justitie / Wet van de reparatie van 217

enkele wetten van Justitie / Besluit inzake uitvoering van het onder-artikel van artikel 28 van de Wet van reparatie van 237

erfgenamen / nalatenschap van de overledene zonder 471

erfgenamen / Verklaring van erfrecht van de 479

erfgenamen / Voorlopige toewijzing nalatenschap aan de 432

erfrecht / Wet van Afgifte van verklaring van 497

erfrecht van de erfgenamen / Verklaring van 479

executie / voorbereidingen inzake 351

executie van privaatrechtelijke vonnissen / Besluit van uitvoering van de Wet van 397

executie van privaatrechtelijke vonnissen / Besluit van uitvoering van artikel 6 van de Wet van 401

executie van privaatrechtelijke vonnissen / Wet van 351

EXECUTIE VAN PRIVAATRECHTELIJKE VONNISSEN 351

executiefunctionarissen 353

executiekosten 390

executieorde 355

executieplichtig zijn / buitenlandse vonnissen en lasten die 392

Familiezaken / Besluit inzake de artikelen 279 en 288 van de Wet van Personen- en 485

Familiezaken / Besluit inzake het artikel 299 van de Wet van Personen- en 487

Familiezaken / Besluit inzake honoraria van de directeuren van Inventarisatie en Nalatenschap, conform de Wet van Personen- en 493

FAMILIEZAKEN / PERSONEN- EN 409

financiële veroordelingen / Overige 406

financiën en zaken van personeelswerving 234

Formeel wetsvoorstel van oprichting van de algemene rechtbanken 239

gebreken en belemmeringen 75

gebruikte begrippen / Toelichting op enkele 505

geding / kort 137

gedwongen toe-eigening, belemmering van de rechtshandhaving en lastig vallen / procedures inzake 96

Geldboete 402

geschil inzake bevoegdheid en het oplossen daarvan 52

getuigenis / onderwerpen van 34

getuigenis / voorwaarden 36

getuigenis 114

getuigenis 34

gevallen die vatbaar zijn voor vernietiging 153

gevallen van overlijden / Inzake aangenomen 435

griffiekosten / ontheffing inzake betaling van de 345

handelingen / beroep en voorbereidende 143

handelszaken / behandeling van 230

hernieuwde behandeling 140

hernieuwde behandeling van de zaak / redenen van 171

hernieuwde behandeling van de zaak / termijn van 172

hernieuwde behandeling van de zaak 171

hernieuwde behandeling van de zaak en de behandeling daarvan / procedure van het verzoeken van 173

hernieuwde bepaling van termijnen / bepaling en 177

Het begin van behandeling 310

HET BURGERLIJK WETBOEK / 27

Hoge Raad / Condities inzake oprichting van de kamers van de Staats 323

Hoge Raad / Staats 317

Hoge Raad / Wet van de oprichting van de strafrechtelijke rechtbanken categorie één en twee, en oprichting van de kamers van de Staats 303

Hoge Raad en de Staats Opperopenbare Aanklager / taken en bevoegdheden van de Staats 222

honoraria van de directeuren van Inventarisatie en Nalatenschap, conform de Wet van Personen- en Familiezaken / Besluit inzake 493

in beslaggenomen onroerende vermogens / verkoop van 385

in beslaggenomen roerende vermogens / bewaring van 373

in beslaggenomen roerende vermogens / verkoop van 381

in beslaggenomen roerende vermogens van de veroordeelde die in het bezit zijn van een derde persoon / bewaring van 375

in beslaggenomen vermogens / verkoop van 381

in eerste aanleg / behandeling 61

in het bezit zijn van een derde persoon / bewaring van in beslaggenomen roerende vermogens van de veroordeelde die 375

inbeslagname / soorten 87

inbeslagname / verzoek tot 83

inbeslagname / vordering van 83

inbeslagname van onroerende vermogens 377

inbeslagname van roerende vermogens 365

inbeslagname van salaris van werknemers 377

inbeslagname van vermogens 362

indiening van aanklacht 61

INHOUDSOPGAVE 5

inhoudsopgave van het Islamitisch wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering / Alfabetische 509

instanties / opschorting van vervolging en intrekking van de behandeling bij justitiële 226

intrekking van de behandeling bij justitiële instanties / opschorting van vervolging en 226

Introductie en dankbetuiging 17

Inventarisatie en Nalatenschap, conform de Wet van Personen- en Familiezaken / Besluit inzake honoraria van de directeuren van 493

Inventarisatie van nalatenschap 447

inventarisatielijst / Aanvaarding van schulden en verplichtingen opgenomen in de 457

Islamitisch wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering / Alfabetische inhoudsopgave van het 509

Justitie / Besluit inzake uitvoering van het onder-artikel van artikel 28 van de Wet van reparatie van enkele wetten van 237

Justitie / Wet van de reparatie van enkele wetten van de 217

JUSTITIE, RECHTBANKEN EN ONTHEFFING 217

justitiële instanties / opschorting van vervolging en intrekking van de behandeling bij 226

justitiële vertegenwoordiging 130

kamers van de Staats Hoge Raad / Condities inzake oprichting van de 323

kamers van de Staats Hoge Raad / Wet van de oprichting van de strafrechtelijke rechtbanken categorie één en twee, en oprichting van de 303

kantongerechten / vereniging van het bestel van 217

kort geding 137

Kosten 483

lasten die executieplichtig buitenlandse vonnissen en zijn 392

lastig vallen / procedures inzake gedwongen toe-eigening, belemmering van de rechtshandhaving en 96

lijst van onroerende vermogens / opstelling van een 379

lijst van roerende vermogens / opstelling van een 370

Mobiele rechtbanken / Wet van de oprichting van de 327

mogendheid / Inzake nalatenschap van onderdanen van een vreemde 473

mogendheid / vordering van onderdanen van een vreemde 92

nalatenschap / Acceptatie 455

nalatenschap / Inventarisatie van 447

nalatenschap / Selectie van schulden en verplichtingen van overledenen uit de 451

nalatenschap / Weigering 456

nalatenschap 437

nalatenschap aan de erfgenamen / Voorlopige toewijzing 432

nalatenschap van de overledene zonder erfgenamen 471

nalatenschap van onderdanen van een vreemde mogendheid 473

Nalatenschap, conform de Wet van Personen- en Familiezaken / Besluit inzake honoraria van de directeuren van Inventarisatie en 493

naspeuring van plaats en plaatselijke onderzoeken 119

normen van vordering 66

onder-artikel van artikel 28 van de Wet van reparatie van enkele wetten van Justitie / Besluit inzake uitvoering van het 237

onderdanen van een vreemde mogendheid / Inzake nalatenschap van 473

onderdanen van een vreemde mogendheid / vordering van 92

onderwerpen van getuigenis 34

onderzoeken / naspeuring van plaats en plaatselijke 119

onkostenvergoedingen en reiskosten van personen opgenomen in artikel 302 van de Wet van het besluit inzake behandeling in de algemene rechtbanken en revolutionaire tribunalen in strafzaken, goedgekeurd op 19-09-1999 / Tarieven van 215

onroerende vermogens / inbeslagname van 377

onroerende vermogens / opstelling van een lijst van 379

onroerende vermogens / taxatie en bewaring van 380

onroerende vermogens / verkoop van in beslaggenomen 385

ONTHEFFING / JUSTITIE, RECHTBANKEN EN 217

ontheffing inzake betaling van de eis 345

ontheffing inzake betaling van de griffiekosten 345

ontheffing van betaling / proceskosten en 191

ontheffing van betaling / Wet van 345

ontheffing van betaling van de proceskosten 204

ontkenning en twijfel 109

Ontslag van de voogd 425

ontvangst van tegoed 389

oordeel 178

opgenomen in de inventarisatielijst / Aanvaarding van schulden en verplichtingen 457

opleiding 233

oplossen daarvan / geschil inzake bevoegdheid en het 52

Opperopenbare Aanklager / taken en bevoegdheden van de Staats Hoge Raad en de Staats 222

oprichting van 277

oprichting van algemene rechtbanken en revolutionaire tribunalen / Wet van 259

oprichting van algemene rechtbanken en revolutionaire tribunalen / Besluit van uitvoering van

oprichting van de algemene rechtbanken / Formeel wetsvoorstel van 239

oprichting van de kamers van de Staats Hoge Raad / Condities inzake 323

oprichting van de kamers van de Staats Hoge Raad / Wet van de oprichting van de strafrechtelijke rechtbanken categorie één en twee, en 303

oprichting van de Mobiele rechtbanken / Wet van de 327

oprichting van de privaatrechtelijke rechtbanken categorie één en twee / Wet van de 289

oprichting van de strafrechtelijke rechtbanken categorie één en twee, en oprichting van de kamers van de Staats Hoge Raad / Wet van de 303

opschorting van vervolging en intrekking van de behandeling bij justitiële instanties 226

opstelling van een lijst van onroerende vermogens 379

opstelling van een lijst van roerende vermogens 370

Ordemacht / toezicht van de 229

Overige financiële veroordelingen 406

Overige reglementen 214

overige reglementen 253

overige reglementen 348

overledene zonder erfgenamen / nalatenschap van de 471

overledenen / Inzake schulden en verplichtingen van 451

overledenen uit de nalatenschap / Selectie van schulden en verplichtingen van 451

overlijden / Inzake aangenomen gevallen van 435

personeelswerving / financiën en zaken van 234

personen / Vermiste 430

Personen- en Familiezaken / Besluit inzake de artikelen 279 en 288 van de Wet van 485

Personen- en Familiezaken / Besluit inzake het artikel 299 van de Wet van 487

Personen- en Familiezaken / Besluit inzake honoraria van de directeuren van Inventarisatie en Nalatenschap, conform de Wet van 493

PERSONEN- EN FAMILIEZAKEN 409

personen opgenomen in artikel 302 van de Wet van het besluit inzake behandeling in de algemene rechtbanken en revolutionaire tribunalen in strafzaken, goedgekeurd op 19-09-1999 / Tarieven van onkostenvergoedingen en reiskosten van 215

persoon / aanhouding van een derde 90

persoon / betrokkenheid van een derde 89

persoon / bewaring van in beslaggenomen roerende vermogens van de veroordeelde die in het bezit zijn van een derde 375

persoon / bezwaar van een derde 387

plaats en plaatselijke onderzoeken / naspeuring van 119

plaatselijke onderzoeken / naspeuring van plaats en 119

present- en bij verstek vonnissen / bij 134

primaire en secondaire bevoegdheden van de rechtbanken 43

privaatrechtelijke rechtbanken categorie één en twee / Wet van de oprichting van de 289

privaatrechtelijke vonnissen / Besluit van uitvoering van artikel 6 van de Wet van executie van 401

privaatrechtelijke vonnissen / Besluit van uitvoering van de Wet van executie van 397

PRIVAATRECHTELIJKE VONNISSEN / EXECUTIE VAN 351

privaatrechtelijke vonnissen / Wet van executie van 351

privaatrechtelijke zaken / rechtbanken voor straf- en 239

procedure / wederzijdse 91

procedure en teruggave van verzoekschrift en aanklacht / schorsing van 82

procedure na de vernietiging 164

procedure van aanklacht 68

procedure van aanklacht tot de terechtzitting 68

procedure van behandeling van cassatie 162

procedure van cassatie 155

procedure van het verzoeken van hernieuwde behandeling van de zaak en de behandeling daarvan 173

procedures inzake gedwongen toe-eigening, belemmering van de rechtshandhaving en lastig vallen 96

proces 83

proceskosten / ontheffing van betaling van de 204

proceskosten 191

proceskosten en ontheffing van betaling 191

procesrecht 27

Raad / Condities inzake oprichting van de kamers van de Staats Hoge 323

Raad / Staats Hoge 317

Raad / Wet van de oprichting van de strafrechtelijke rechtbanken categorie één en twee, en oprichting van de kamers van de Staats Hoge 303

recht van het verzoek tot beroepsbehandeling en behandeling van cassatie / beroepsbehandeling en verval van het 218

rechtbanken / bevoegdheid van de 43

rechtbanken / Bevoegdheid van de 430

rechtbanken / bijzondere bevoegdheden van de 219

rechtbanken / Formeel wetsvoorstel van oprichting van de algemene 239

rechtbanken / primaire en secondaire bevoegdheden van de 43

rechtbanken / Strafrechtelijke 303

rechtbanken / Wet van beroep tegen de vonnissen van de 333

rechtbanken / Wet van de oprichting van de Mobiele 327

rechtbanken categorie één en twee / Wet van de oprichting van de privaatrechtelijke 289

rechtbanken categorie één en twee, en oprichting van de kamers van de Staats Hoge Raad / Wet van de oprichting van de strafrechtelijke 303

rechtbanken en 277

rechtbanken en 277

rechtbanken en hun bevoegdheid / Samenstelling van de 303

RECHTBANKEN EN ONTHEFFING / JUSTITIE, 217

rechtbanken en revolutionaire tribunalen / Besluit van uitvoering van de Wet van oprichting

rechtbanken en revolutionaire tribunalen / Wet van oprichting van algemene 259

rechtbanken en revolutionaire tribunalen voor Burgerlijke Zaken / Wet van behandeling in de algemene 41

rechtbanken voor straf- en privaatrechtelijke zaken 239

rechtbanken voor voogdijschap / Bevoegdheid van de 416

rechtbanken voor vrede 245

rechtshandhaving en lastig vallen / procedures inzake gedwongen toe-eigening, belemmering van de 96

Rechtsvordering / Alfabetische inhoudsopgave van het Islamitisch wetboek van Burgerlijke 509

Rechtsvordering / Islamitisch wetboek van Burgerlijke 25

RECHTSVORDERING / WETBOEK VAN BURGERLIJKE 41

redenen 94

redenen en verzoekschrift 94

redenen van beroep 147

redenen van hernieuwde behandeling van de zaak 171

Reglement van bepaling van de voogd 418

reglementen / algemene 351

reglementen / algemene 362

reglementen / Overige 214

reglementen / overige 253

reglementen / overige 348

reglementen / strafrechtelijke 346

reiskosten van personen opgenomen in artikel 302 van de Wet van het besluit inzake behandeling in de algemene rechtbanken en revolutionaire tribunalen in strafzaken, goedgekeurd op 19-09-1999 / Tarieven van onkostenvergoedingen en 215

reparatie van enkele wetten van de Justitie / Wet van de 217

reparatie van enkele wetten van Justitie / Besluit inzake uitvoering van het onder-artikel van artikel 28 van de Wet van 237

revolutionaire 277

revolutionaire tribunalen / Besluit van uitvoering van de Wet van oprichting van algemene

revolutionaire tribunalen / Besluit van uitvoering van de Wet van oprichting van algemene

revolutionaire tribunalen / Wet van oprichting van algemene rechtbanken en 259

revolutionaire tribunalen voor Burgerlijke Zaken / Wet van behandeling in de algemene rechtbanken en 41

roerende vermogens / bewaring van in beslaggenomen 373

roerende vermogens / inbeslagname van 365

roerende vermogens / opstelling van een lijst van 370

roerende vermogens / taxatie van 371

roerende vermogens / verkoop van in beslaggenomen 381

roerende vermogens van de veroordeelde die in het bezit zijn van een derde persoon / bewaring van in beslaggenomen 375

salaris van werknemers / inbeslagname van 377

Samenstelling van de rechtbanken en hun bevoegdheid 303

schades 210

schadevergoeding / vordering van schadevergoeding en verplichting tot het voldoen van 209

schadevergoeding en verplichting tot het voldoen van schadevergoeding / vordering van 209

schorsing van procedure en teruggave van verzoekschrift en aanklacht 82

schulden en verplichtingen opgenomen in de inventarisatielijst / Aanvaarding van 457

schulden en verplichtingen van overledenen / Inzake 451

schulden en verplichtingen van overledenen uit de nalatenschap / Selectie van 451

secondaire bevoegdheden van de rechtbanken / primaire en 43

Selectie van schulden en verplichtingen van overledenen uit de nalatenschap 451

seponeren van aanklacht 63

soorten inbeslagname 87

Staats Hoge Raad / Condities inzake oprichting van de kamers van de 323

Staats Hoge Raad / Wet van de oprichting van de strafrechtelijke rechtbanken categorie één en twee, en oprichting van de kamers van de 303

Staats Hoge Raad 317

Staats Hoge Raad en de Staats Opperopenbare Aanklager / taken en bevoegdheden van de 222

Staats Opperopenbare Aanklager / taken en bevoegdheden van de Staats Hoge Raad en de 222

straf- en privaatrechtelijke zaken / rechtbanken voor 239

Strafrechtelijke rechtbanken 303

strafrechtelijke rechtbanken categorie één en twee, en oprichting van de kamers van de Staats Hoge Raad / Wet van de oprichting van de 303

strafrechtelijke reglementen 346

strafzaken, goedgekeurd op 19-09-1999 / Tarieven van onkostenvergoedingen en reiskosten van personen opgenomen in artikel 302 van de Wet van het besluit inzake behandeling in de algemene rechtbanken en revolutionaire tribunalen in 215

taken en bevoegdheden van de Staats Hoge Raad en de Staats Opperopenbare Aanklager 222

Tarieven van onkostenvergoedingen en reiskosten van personen opgenomen in artikel 302 van de Wet van het besluit inzake behandeling in de algemene rechtbanken en revolutionaire tribunalen in strafzaken, goedgekeurd op 19-09-1999 215

taxatie en bewaring van onroerende vermogens 380

taxatie van roerende vermogens 371

tegoed / ontvangst van 389

terechtzitting / procedure van aanklacht tot de 68

terechtzitting 78

termijn van beroep 143

termijn van cassatie 164

termijn van hernieuwde behandeling van de zaak 172

termijnen / bepaling en berekening van 176

termijnen / bepaling en hernieuwde bepaling van 177

termijnen 176

teruggave van verzoekschrift en aanklacht / schorsing van procedure en 82

testament 461

toe-eigening, belemmering van de rechtshandhaving en lastig vallen / procedures inzake gedwongen 96

Toelichting op enkele gebruikte begrippen 505

toewijzing nalatenschap aan de erfgenamen / Voorlopige 432

toezicht van de Ordemacht 229

tribunalen / Besluit van uitvoering van de Wet van oprichting van algemene rechtbanken en

tribunalen / Wet van oprichting van algemene rechtbanken en revolutionaire 259

tribunalen 277

tribunalen voor Burgerlijke Zaken / Wet van behandeling in de algemene rechtbanken en revolutionaire 41

twee / Wet van de oprichting van de privaatrechtelijke rechtbanken categorie één en 289

twee, en oprichting van de kamers van de Staats Hoge Raad / Wet van de oprichting van de strafrechtelijke rechtbanken categorie één en 303

twijfel / ontkenning en 109

Uit HET BURGERLIJK WETBOEK 27

uitgave en bekendmaking van vonnissen 132

uitgezonderde verplichtingen 212

uitreiking van vonnissen 133

uitvoering van artikel 6 van de Wet van executie van privaatrechtelijke vonnissen / Besluit van 401

uitvoering van de 277

uitvoering van de Wet van executie van privaatrechtelijke vonnissen / Besluit van 397

uitvoering van de Wet van oprichting van algemene rechtbanken en revolutionaire tribunalen /

uitvoering van het onder-artikel van artikel 28 van de Wet van reparatie van enkele wetten van Justitie / Besluit inzake 237

valsheid / bewering van 110

van algemene 277

vatbaar zijn voor beroep / vonnissen die 141

vatbaar zijn voor cassatie / beroepen en vonnissen die 151

vatbaar zijn voor vernietiging / gevallen die 153

vatbaar zijn voor vernietiging en beroep / vonnissen die 140

verdeling 467

vereniging van het bestel van kantongerechten 217

verklaring van erfrecht / Wet van Afgifte van 497

Verklaring van erfrecht van de erfgenamen 479

verkoop van in beslaggenomen onroerende vermogens 385

verkoop van in beslaggenomen roerende vermogens 381

verkoop van in beslaggenomen vermogens 381

Vermiste personen 430

vermogens / bewaring van in beslaggenomen roerende 373

vermogens / inbeslagname van 362

vermogens / inbeslagname van onroerende 377

vermogens / inbeslagname van roerende 365

vermogens / opstelling van een lijst van onroerende 379

vermogens / opstelling van een lijst van roerende 370

vermogens / taxatie en bewaring van onroerende 380

vermogens / taxatie van roerende 371

vermogens / verkoop van in beslaggenomen 381

vermogens / verkoop van in beslaggenomen onroerende 385

vermogens / verkoop van in beslaggenomen roerende 381

vermogens van de veroordeelde die in het bezit zijn van een derde persoon / bewaring van in beslaggenomen roerende 375

vernietiging / gevallen die vatbaar zijn voor 153

vernietiging / procedure na de 164

vernietiging en beroep / vonnissen die vatbaar zijn voor 140

veroordeelde die in het bezit zijn van een derde persoon / bewaring van in beslaggenomen roerende vermogens van de 375

veroordelingen / Overige financiële 406

verplichting tot het voldoen van schadevergoeding / vordering van schadevergoeding en 209

verplichtingen / uitgezonderde 212

verplichtingen opgenomen in de inventarisatielijst / Aanvaarding van schulden en 457

verplichtingen van bekentenis 29

verplichtingen van overledenen / Inzake schulden en 451

verplichtingen van overledenen uit de nalatenschap / Selectie van schulden en 451

verstek vonnissen / bij present- en bij 134

vertegenwoordiging / justitiële 130

vertrouwenspersoon / Benoeming van 431

vertrouwenspersoon / Zaken betreffende 426

verval van het recht van het verzoek tot beroepsbehandeling en behandeling van cassatie / beroepsbehandeling en 218

vervolging en intrekking van de behandeling bij justitiële instanties / opschorting van 226

verwijdering van verzegelingen 444

verzegeling 438

verzegelingen / verwijdering van 444

verzoek tot beroepsbehandeling en behandeling van cassatie / beroepsbehandeling en verval van het recht van het 218

verzoek tot inbeslagname 83

verzoeken van hernieuwde behandeling van de zaak en de behandeling daarvan / procedure van het 173

verzoekschrift / redenen en 94

verzoekschrift 95

verzoekschrift en aanklacht / schorsing van procedure en teruggave van 82

verzoekschrift tot vrede / vrede en 102

verzoekschrift tot vrede 103

voldoen van schadevergoeding / vordering van schadevergoeding en verplichting tot het 209

vonnissen / Besluit van uitvoering van artikel 6 van de Wet van executie van privaatrechtelijke 401

vonnissen / Besluit van uitvoering van de Wet van executie van privaatrechtelijke 397

vonnissen / bij present- en bij verstek 134

vonnissen / correctie bij 136

VONNISSEN / EXECUTIE VAN PRIVAATRECHTELIJKE 351

vonnissen / uitgave en bekendmaking van 132

vonnissen / uitreiking van 133

vonnissen / Wet van executie van privaatrechtelijke 351

vonnissen 132

vonnissen die vatbaar zijn voor beroep 141

vonnissen die vatbaar zijn voor cassatie / beroepen en 151

vonnissen die vatbaar zijn voor vernietiging en beroep 140

vonnissen en lasten die executieplichtig zijn / buitenlandse 392

vonnissen van de rechtbanken / Wet van beroep tegen de 333

voogd / Bevoegdheden en aansprakelijkheden van de 422

voogd / Ontslag van de 425

voogd / Reglement van bepaling van de 418

voogdijschap / Bevoegdheid van de rechtbanken voor 416

Voogdijschap 416

voorbereidende handelingen / beroep en 143

voorbereidingen inzake executie 351

Voorlopige toewijzing nalatenschap aan de erfgenamen 432

voorrang 388

voorwaarden getuigenis 36

voorwaarden van bekentenis 27

vordering / normen van 66

vordering van inbeslagname 83

vordering van onderdanen van een vreemde mogendheid 92

vordering van schadevergoeding en verplichting tot het voldoen van schadevergoeding 209

vrede / rechtbanken voor 245

vrede / verzoekschrift tot 103

vrede / vrede en verzoekschrift tot 102

vrede 102

vrede en verzoekschrift tot vrede 102

vreemde mogendheid / Inzake nalatenschap van onderdanen van een 473

vreemde mogendheid / vordering van onderdanen van een 92

wederzijdse cassatie 168

wederzijdse procedure 91

Weigering nalatenschap 456

wending tot deskundigen 121

werknemers / inbeslagname van salaris van 377

Wet van Afgifte van verklaring van erfrecht 497

Wet van behandeling in de algemene rechtbanken en revolutionaire tribunalen voor Burgerlijke Zaken 41

Wet van beroep tegen de vonnissen van de rechtbanken 333

Wet van de oprichting van de Mobiele rechtbanken 327

Wet van de oprichting van de privaatrechtelijke rechtbanken categorie één en twee 289

Wet van de oprichting van de strafrechtelijke rechtbanken categorie één en twee, en oprichting van de kamers van de Staats Hoge Raad 303

Wet van de reparatie van enkele wetten van de Justitie 217

Wet van executie van privaatrechtelijke vonnissen / Besluit van uitvoering van de 397

Wet van executie van privaatrechtelijke vonnissen / Besluit van uitvoering van artikel 6 van de 401

Wet van executie van privaatrechtelijke vonnissen 351

Wet van het besluit inzake behandeling in de algemene rechtbanken en revolutionaire tribunalen in strafzaken, goedgekeurd op 19-09-1999 / Tarieven van onkostenvergoedingen en reiskosten van personen opgenomen in artikel 302 van de 215

Wet van ontheffing van betaling 345

Wet van oprichting van algemene rechtbanken en revolutionaire tribunalen 259

Wet van oprichting van algemene rechtbanken en revolutionaire tribunalen / Besluit van

Wet van Personen- en Familiezaken / Besluit inzake de artikelen 279 en 288 van de 485

Wet van Personen- en Familiezaken / Besluit inzake het artikel 299 van de 487

Wet van Personen- en Familiezaken / Besluit inzake honoraria van de directeuren van Inventarisatie en Nalatenschap, conform de 493

Wet van Personen- en familiezaken 409

Wet van reparatie van enkele wetten van Justitie / Besluit inzake uitvoering van het onder-artikel van artikel 28 van de 237

WETBOEK / Uit HET BURGERLIJK 27

wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering / Alfabetische inhoudsopgave van het Islamitisch 509

wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering / Islamitisch 25

WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING 41

wetsvoorstel van oprichting van de algemene rechtbanken / Formeel 239

wetten van de Justitie / Wet van de reparatie van enkele 217

wetten van Justitie / Besluit inzake uitvoering van het onder-artikel van artikel 28 van de Wet van reparatie van enkele 237

zaak / hernieuwde behandeling van de 171

zaak / redenen van hernieuwde behandeling van de 171

Zaken betreffende vertrouwenspersoon 426

zaken van personeelswerving / financiën en 234

zonder erfgenamen / nalatenschap van de overledene 471

 

EINDE

ALFABETISCHE INHOUDSOPGAVE


INHOUDSOPGAVE

INHOUDSOPGAVE 5

 

Toelichting op enkele gebruikte begrippen     14

 

Introductie en dankbetuiging 17

 

Islamitisch wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 25

 

CAHIER ÉÉN: Uit HET BURGERLIJK WETBOEK 27

 

Deel drie               procesrecht     27

Boek één              bekentenis     27

Titel één                voorwaarden van bekentenis     27

Titel twee              verplichtingen van bekentenis     29

Boek twee            documentatie     30

Boek drie             getuigenis     34

Titel één                onderwerpen van getuigenis     34

Titel twee              voorwaarden getuigenis     36

Boek vier              aanwijzingen     37

Boek vijf               eed en/of belofte     37

 

CAHIER TWEE: WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING     41

Wet van behandeling in de algemene rechtbanken en revolutionaire tribunalen voor Burgerlijke Zaken     41

Algemene bepalingen     41

Titel één                bevoegdheid van de rechtbanken     43

Hoofdstuk één      primaire en secondaire bevoegdheden van de rechtbanken     43

Hoofdstuk twee    geschil inzake bevoegdheid en het oplossen daarvan     52

Titel twee              advocatuur in de Burgerlijke Zaken     54

Titel drie               behandeling in eerste aanleg     61

Hoofdstuk één      aanklacht     61

Chapiter één         indiening van aanklacht     61

Chapiter twee       conditie van aanklacht     62

Chapiter drie         seponeren van aanklacht     63

Chapiter vier         bijlagen van aanklacht     64

Hoofdstuk twee    normen van vordering     66

Hoofdstuk drie      procedure van aanklacht tot de terechtzitting     68

Chapiter één         procedure van aanklacht     68

Chapiter twee       dagvaarding     69

Chapiter drie         gebreken en belemmeringen     75

Hoofdstuk vier      terechtzitting     78

Hoofdstuk vijf                          schorsing van procedure en teruggave van verzoekschrift en aanklacht     82

Hoofdstuk zes       proces     83

Chapiter één         vordering van inbeslagname     83

Punt 1                   verzoek tot inbeslagname     83

Punt 2                   soorten inbeslagname     87

Chapiter twee       betrokkenheid van een derde persoon      89

Chapiter drie         aanhouding van een derde persoon     90

Chapiter vier         wederzijdse procedure     91

Chapiter vijf                             vordering van onderdanen van een vreem-de mogendheid     92

Hoofdstuk zeven   redenen en verzoekschrift     94        

Chapiter één         redenen     94

Chapiter twee       verzoekschrift     95

Hoofdstuk acht    procedures inzake gedwongen toe-eigening, belemmering van de rechtshandhaving en lastig vallen     96

Hoofdstuk negen   vrede en verzoekschrift tot vrede     102

Chapiter één         vrede     102

Chapiter twee       verzoekschrift tot vrede     103

Hoofdstuk tien      behandeling van bewijzen     104

Chapiter één         algemene bepalingen     104

Chapiter twee       bekentenis     105

Chapiter drie         documenten     106

Punt a                   algemene bepalingen     106

Punt b                   ontkenning en twijfel     109

Punt c                   bewering van valsheid     110

Punt d                   behandeling inzake echtheid en authenticiteit van documenten     112

Chapiter vier         getuigenis     114

Chapiter vijf                             naspeuring van plaats en plaatselijke onderzoeken     119

Chapiter zes          wending tot deskundigen     121

Chapiter zeven      eed en belofte     124

Chapiter acht        justitiële vertegenwoordiging     130

Hoofdstuk elf        vonnissen     132

Chapiter één         uitgave en bekendmaking van vonnissen 132

Chapiter twee       uitreiking van vonnissen     133

Chapiter drie         bij present- en bij verstek vonnissen     134

Chapiter vier         beroep     134

Chapiter vijf          correctie bij vonnissen     136

Chapiter zes          kort geding     137

Titel vier               hernieuwde behandeling     140

Hoofdstuk één                         vonnissen die vatbaar zijn voor vernietiging en beroep     140

Hoofdstuk twee    vonnissen die vatbaar zijn voor beroep  141

Hoofdstuk drie      termijn van beroep     143

Hoofdstuk vier      beroep en voorbereidende handelingen 143

Hoofdstuk vijf       redenen van beroep     147

Titel vijf                cassatie     151

Hoofdstuk één      cassatie in burgerlijke zaken     151

Chapiter één                            beroepen en vonnissen die vatbaar zijn voor cassatie     151

Chapiter twee       gevallen die vatbaar zijn voor vernietiging 153

Chapiter drie         procedure van cassatie     155

Chapiter vier         procedure van behandeling van cassatie 162

Chapiter vijf          termijn van cassatie     164

Chapiter zes          procedure na de vernietiging     164

Chapiter zeven      wederzijdse cassatie     168

Hoofdstuk twee    bezwaar van een derde persoon     169

Hoofdstuk drie      hernieuwde behandeling van de zaak 171

Chapiter één                            redenen van hernieuwde behandeling van de zaak     171

Chapiter twee       termijn van hernieuwde behandeling van de zaak     172

Chapiter drie       procedure van het verzoeken van hernieuwde behandeling van de zaak en de behandeling daarvan     173

Titel zes                termijnen     176

Hoofdstuk één      bepaling en berekening van termijnen   176

Hoofdstuk twee    bepaling en hernieuwde bepaling van ter-mijnen     177

Titel zeven            oordeel     178

Titel acht               proceskosten en ontheffing van betaling 191

Hoofdstuk één      proceskosten     191

Hoofdstuk twee    ontheffing van betaling van de proceskos-ten     204

Titel negen            vordering van schadevergoeding en ver-plichting tot het voldoen van schadever-goeding     209                       

Hoofdstuk één      algemene bepalingen     209

Hoofdstuk twee    schades     210

Hoofdstuk drie      uitgezonderde verplichtingen     212

Overige reglementen     214

 

Tarieven van onkostenvergoedingen en reiskosten van personen opgenomen in artikel 302 van de Wet van het besluit inzake behandeling in de algemene rechtbanken en revolutionaire tribunalen in strafzaken, goedgekeurd op 19-09-1999     215

CAHIER DRIE: JUSTITIE, RECHTBANKEN EN ONTHEFFING     217

Wet v/d reparatie van enkele wetten v/d Justitie   217

Hoofdstuk één      vereniging van het bestel van kantongerechten     217

Hoofdstuk twee   beroepsbehandeling en verval van het recht

                             van het verzoek tot beroepsbehandeling en

                             behandeling van cassatie     218

Hoofdstuk drie      bijzondere bevoegdheden van de rechtbanken     219

Hoofdstuk vier      taken en bevoegdheden van de Staats Hoge Raad en de Staats Opperopenbare Aanklager     222

Hoofdstuk vijf       opschorting van vervolging en intrekking v/d behandeling bij justitiële instanties 226

Hoofdstuk zes       toezicht van de Ordemacht     229

Hoofdstuk zeven   behandeling van handelszaken     230

Hoofdstuk acht     advocatuur     231

Hoofdstuk negen   opleiding     233

Hoofdstuk tien      financiën en zaken van personeelswerving 234

 

Besluit inzake uitvoering van het onder-artikel van artikel 28 van de Wet van reparatie van enkele wetten van Justitie     237

 

Formeel wetsvoorstel van oprichting van de algemene rechtbanken     239

Hoofdstuk één      rechtbanken voor straf- en privaatrechtelijke zaken     239

Hoofdstuk twee    rechtbanken voor vrede     245

Hoofdstuk drie      overige reglementen     253

 

Wet van oprichting van algemene rechtbanken en revolu-tionaire tribunalen     259

 

Besluit van uitvoering van de Wet van oprichting van algemene rechtbanken

en revolutionaire tribunalen 277

 

Wet van de oprichting van de privaatrechtelijke recht-banken categorie één en twee     289

 

Wet van de oprichting van de strafrechtelijke rechtbank-en categorie één en twee, en oprichting van de kamers van de Staats Hoge Raad     303

Hoofdstuk één:     Strafrechtelijke rechtbanken     303

Chapiter één:                           Samenstelling van de rechtbanken en hun bevoegdheid     303

Chapiter twee:      Het begin van behandeling     310

Chapiter drie:        Beroep     315

Hoofdstuk twee:   Staats Hoge Raad     317

 

Condities inzake oprichting van de kamers van de Staats Hoge Raad     323

 

Wet van de oprichting van de Mobiele rechtbanken    327

 

Wet van beroep tegen de vonnissen v/d rechtbanken  333

 

Wet van ontheffing van betaling     345

Hoofdstuk één                         ontheffing inzake betaling van de griffiekosten     345     

Hoofdstuk twee    ontheffing inzake betaling van de eis 345

Hoofdstuk drie      strafrechtelijke reglementen     346

Hoofdstuk vier      overige reglementen     348

 

CAHIER VIER: EXECUTIE VAN PRIVAATRECHTELIJKE VONNISSEN     351

Wet van executie van privaatrechtelijke vonnissen      351

Hoofdstuk één      algemene reglementen     351

Chapiter één         voorbereidingen inzake executie     351

Chapiter twee       executiefunctionarissen     353

Chapiter drie         executieorde     355

Hoofdstuk twee    inbeslagname van vermogens     362

Chapiter één         algemene reglementen     362

Chapiter twee       inbeslagname van roerende vermogens 365

Chapiter drie         opstelling van een lijst van roerende vermogens     370

Chapiter vier         taxatie van roerende vermogens     371

Chapiter vijf          bewaring van in beslaggenomen roerende vermogens     373

Chapiter zes          bewaring van in beslaggenomen roerende vermogens van de veroordeelde die in het bezit zijn van een derde persoon     375

Chapiter zeven      inbeslagname v salaris v werknemers    377

Chapiter acht        inbeslagname v onroerende vermogens 377

Chapiter negen      opstelling van een lijst van onroerende vermogens     379

Chapiter tien         taxatie en bewaring van onroerende vermogens     380

Hoofdstuk drie      verkoop v in beslaggenomen vermogens 381

Chapiter één         verkoop van in beslaggenomen roerende vermogens     381

Chapiter twee       verkoop van in beslaggenomen onroerende vermogens     385

Hoofdstuk vijf       bezwaar van een derde persoon     387

Hoofdstuk zes       voorrang     388

Hoofdstuk zeven   ontvangst van tegoed     389

Hoofdstuk acht     executiekosten     390

Hoofdstuk negen   buitenlandse vonnissen en lasten die executieplichtig zijn     392

Besluit van uitvoering van de Wet van executie van privaatrechtelijke vonnissen     397

 

Besluit van uitvoering van artikel 6 van de Wet van executie van privaatrechtelijke vonnissen 401

Deel één:              Geldboete     402

Deel twee:            Overige financiële veroordelingen     406

 

CAHIER VIJF: PERSONEN- EN FAMILIEZAKEN 409

Wet van Personen- en familiezaken     409

Titel één                Algemene bepalingen     409

Titel twee              Voogdijschap    416

Hoofdstuk één      Bevoegdheid van de rechtbanken voor voogdijschap     416

Hoofdstuk twee    Reglement van bepaling van de voogd  418

Hoofdstuk drie      Bevoegdheden en aansprakelijkheden van de voogd     422

Hoofdstuk vier      Ontslag van de voogd     425

Titel drie               Zaken betreffende vertrouwenspersoon 426

Titel vier               Vermiste personen     430

Hoofdstuk één      Bevoegdheid van de rechtbanken     430

Hoofdstuk twee    Benoeming van vertrouwenspersoon 431

Hoofdstuk drie      Voorlopige toewijzing nalatenschap aan de erfgenamen     432

Hoofdstuk vier      Inzake aangenomen gevallen van overlijden     435

Titel vijf                Inzake nalatenschap     437

Hoofdstuk één      Inzake bevoegdheid     437

Hoofdstuk twee    Inzake verzegeling     438

Hoofdstuk drie      Inzake verwijdering van verzegelingen 444

Hoofdstuk vier      Inventarisatie van nalatenschap     447

Hoofdstuk vijf       Inzake schulden en verplichtingen van overledenen     451

Onderwerp één     Selectie van schulden en verplichtingen van overledenen uit de nalatenschap  451

Onderwerp twee   Acceptatie nalatenschap     455

Onderwerp drie    Weigering nalatenschap     456

Onderwerp vier    Aanvaarding van schulden en verplichtingen opgenomen in de inventarisatielijst   457

Onderwerp vijf     Afrekening     458

Hoofdstuk zes       Inzake testament     461

Hoofdstuk zeven   Inzake verdeling     467

Hoofdstuk acht     Inzake nalatenschap van de overledene zonder erfgenamen     471

Hoofdstuk negen   Inzake nalatenschap van onderdanen van een vreemde mogendheid     473

Hoofdstuk tien      Verklaring v erfrecht v/d erfgenamen 479

Titel zes                Kosten     483

 

Besluit inzake de artikelen 279 en 288 van de Wet van Personen- en Familiezaken     485

 

Besluit inzake het artikel 299 van de Wet van Personen- en Familiezaken     487

 

Besluit inzake honoraria van de directeuren van Inventa-risatie en Nalatenschap, conform de Wet van Personen- en Familiezaken     493

 

Wet van Afgifte van verklaring van erfrecht     497

 

Alfabetische inhoudsopgave van het Islamitisch wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 504

 

EINDE

INHOUDSOPGAVETOELICHTING OP ENKELE

GEBRUIKTE BEGRIPPEN

Bloed-rechthebbenden:
Bloed-rechthebbenden zijn familieleden ofwel bloedverwanten van een vermoorde persoon. De bloed-rechthebbenden mogen in plaats van vergelding een door de wet bepaald smartengeld eisen; dit smartengeld voor de moord op een moslim-vrouw is de helft van dat voor een moslim-man.

Gebruikelijke bruidsschat:
De gebruikelijke bruidsschat, deze bedraagt het gemiddelde van het bedrag wat de meeste vrouwen als bruidsschat ontvangen.

Juridische contaminatie:
In geval dat de rechter niet absoluut overtuigd is van het wel of niet schuldig zijn van de verdachte en hij geen uitspraak kan doen, heeft de wetgever hem een mogelijkheid gegeven onder de titel van juridische contaminatie om met meer zekerheid een uitspraak te doen of althans een uitweg te bieden die tot een uitspraak kan leiden.
De vertaler heeft het woord contaminatie gekozen voor het vertalen van het oorspronkelijke woord “Loos”. Contaminatie is een verkeerde combinatie van verschillende uitdrukkingen <zoals
bijvoorbeeld in ‘iemand op telefoneren’> [Van Dale]

Kuise afstamming:
Een kuise afstamming betekent niet een kind zijn uit een buiten-echtelijke verhouding. Geen bastaard.

Legale heidenen:
Legale heidenen zijn niet-moslims die door het betalen van de vereiste belastingen het recht verkrijgen om in de Islamitische staat te leven.

Melkverwantschap:
De Islam kent een soort verwantschap onder de titel van melkver-wantschap. Deze verwantschap ontstaat door de borstvoeding, met inachtneming van de vereiste voorwaarden. Deze verwantschap is gelijk aan bloedverwantschap, maar deze verwantschap brengt niet vanzelfsprekend het erfrecht met zich mee.

Moharram, Radzjab, Ziqaada en Zihadzjdzja:
Deze vier maanden uit de Islamitische kalender, Hedzjri, waren gezegende maanden, waarin geen oorlog mocht worden gevoerd en deze vier maanden zijn heilige maanden.

Radzjab, Ziqaada, Zihadzjdzja en Moharram:
Deze vier maanden uit de Islamitische kalender, Hedzjri, waren gezegende maanden, waarin geen oorlog mocht worden gevoerd en deze vier maanden zijn heilige maanden.

Rial:
Rial, is een munt met de laagste waarde in het huidige Iran, te vergelijken met een cent ten opzichte van de Euro.

Sjaria (Sharia):
De islamitische wet die door de islamitische geestelijkheid uit de Koran wordt herleid.

Sjaria-volwassenheid:
De Sjaria-volwassenheid is voor meisjes hun eerste maandbloe-ding (menstruatie) en voor jongens hun eerste zaadlozing.

Verbintenis: In de Islamitische traditie bestaat een soort vriendschappelijke overeenkomst [verbintenis] tussen twee personen die elkaar wederzijds bijstand beloven als elkaars verwanten en zij wijzen elkaar tevens als erfgenaam aan.

Vrome intentie:
Vrome intentie, oftewel Qast qorbat, betekent een handeling verrichten met een zuivere bedoeling om dichterbij God te komen.

Zihadzjdzja, Moharram, Radzjab en Ziqaada:
Deze vier maanden uit de Islamitische kalender, Hedzjri, waren gezegende maanden, waarin geen oorlog mocht worden gevoerd en deze vier maanden zijn heilige maanden.

Ziqaada, Zihadzjdzja, Moharram en Radzjab:
Deze vier maanden uit de Islamitische kalender, Hedzjri, waren gezegende maanden, waarin geen oorlog mocht worden gevoerd en deze vier maanden zijn heilige maanden.

 

EINDE TOELICHTING OP ENKELE GEBRUIKTE BEGRIPPENDE PRIJS VOOR ÉÉN EXEMPLAAR,  INCLUSIEF B.T.W.  EN VERZENDKOSTEN IS:  

90 Euro*


* Bij bestelling van 2 tot 6 exemplaren 10% korting;  van 6 tot 11 exemplaren 15%korting;                       meer dan 10 exemplaren 20% korting.  

N.B. Bij bestellingen uit België of andere Europese landen word 5% extra portokosten in rekening gebracht!

Deze prijzen zijn geldig tot 01-01-2025.


Om uw boeken te bestellen, klik a.u.b. op het onderstaande beeld om uw bestelling te plaatsen via een e-mail op info@talenhuis.com:


Bij ontvangst van uw bestelling, ontvangt u  ter voldoening een factuur.
Stuur geen geld of cheque mee.                       UW BESTELLING WORDT ZO SNEL MOGELIJK VERWERKT.  

N.B!  Geachte heer / mevrouw!                                    Het kan door omstandigheden voorkomen dat dit formulier ons niet bereikt. Daarom verzoeken wij u vriendelijk om uw bericht nogmaals via een E-mail naar ons: info@talenhuis.com                                                 op te sturen, indien u binnen drie dagen geen reactie van ons hebt ontvangen na het inzenden van uw formulier.


DANK U VOOR UW BELANGSTELLING!

 HET TALENHUIS