Islamitische

Strafvordering

Conform de Sjaria

ISLAMITISCHE WETGEVING 

IN HET NEDERLANDS 

5

Islamitische Strafvordering

oftewel

Islamitisch Wetboek
van

Strafvordering
&
Islamitisch wetboek van Strafvordering der Revolutionaire Tribunalen

Conform de Sjaria

Goedgekeurd door:
Het Iraanse parlement “de Islamitische Raad”
en “de Raad van Toezicht”
en “de Raad van Arbitrage”
 

Vertaler en bewerker: Dr. Ali Soleimani

 

 

Om uw boeken te bestellen, klik a.u.b. op het onderstaande beeld om uw bestelling te plaatsen via een e-mail op info@talenhuis.com:

 

ISBN-10: 9080763381

ISBN-13: 9789080763388

300 pagina'sINTRODUCTIE
EN
DANKBETUIGING

— Strafvordering,
het eischen van straf. ||

Alle strafvordering houdt op ten aanzien van hen, die overleden zijn, vóór dat eenig vonnis ten hunnen laste is uitgesproken, Crim. Wetb. Koninkr. Holl., a. 376.

Het recht tot strafvordering wegens overtredingen waarop ... geldboete ... is gesteld, W. v. Strafr. a. 74.

(Het Woordenboek der Nederlandsche Taal)

*********************

strafvordering / straf•vor•de•ring
/str’lfcrdfrim/ de (v.)
1 Ÿ het eisen van straf
synoniem: strafvervolging
1 Ÿ het recht tot strafvordering
1 Ÿ Wetboek van Strafvordering;
(bij verkorting ook alleen) Strafvordering
het wetboek dat het strafproces regelt
het staat in Strafvordering

(Van Dale, Groot woordenboek der Nederlandse taal)
Het Wetboek van Strafrecht is zonder het Wetboek van Strafvordering incompleet. Daarom worden meestal het Wetboek van Strafrecht samen met het Wetboek van Strafvordering in één bundel gepubliceerd.


Eerder is het “Islamitisch Wetboek van Strafrecht” door deze uitgever gepubliceerd.
Nu wordt het “Islamitisch Wetboek van Strafvordering en het Islamitisch Wetboek van Strafvordering der Revolutionaire Tribunalen in één bundel uitgegeven.

Om reden dat de algehele inhoud van dit boek, op verschillende data, door het Iraanse parlement “de Islamitische Raad” en nadien door “de Raad van Hoeders van de Grondwet” en “de Raad van Arbitrage” is goedgekeurd en omdat het gros van de leden van deze raden hoge islamitische theologen ofwel geestelijken zijn, is betrouwbaarheid ten aanzien van het islamitische gehalte gegarandeerd. Bovendien wordt deze wet in het dagelijkse leven gehandhaafd in een islamitisch land.

De inhoud van dit boek is betreffende de islamitische wetgeving, beter gezegd ‘de Sjaria’,* conform de Koran en de theologische bronnen voornamelijk opgebouwd volgens de Sjiitische geloofsrichting van de islam.

Om een gangbare vertaling van de teksten uit het Perzisch, de brontaal van dit boek, in het Nederlands te maken, is gekozen voor een letterlijke vertaling, desnoods van een eigen commentaar voorzien bij de punten die uitleg vereisten, tussen aanhalingstekens met een ‘V.’, als afkorting van de vertaler. Er is ook een toelichting op enkele gebruikte begrippen (pagina 241).

In dit boek is getracht om de orde van de hoofdstukken en de volgorde van de onderwerpen zodanig vast te stellen dat het boek zijn hanteerbaarheid voor docenten, studenten, magistraten, advocaten en andere lezers behoudt.

Volgens de ondergetekende draagt het woord lid in het Nederlands juridisch jargon een andere lading dan het door de ondergetekende gelanceerde woord onder-artikel. Een onder-artikel is in principe een artikel wat generaliter na de goedkeuringsdatum van een wet of besluit aan een artikel wordt toegevoegd. Dit kan in rechtstreeks verband staan met het artikel waaronder het komt te staan, maar dikwijls is dit het niet het geval.

Naast een algemene inhoudsopgave (pagina 5) en een lijst van toelichting op de gebruikte begrippen (pagina 241) vindt men in dit boek een alfabetische inhoudsopgave van de onderwerpen (pagina 245) om het gebruiksgemak voor de lezer te vergroten.

Onontkoombaar bevat de inhoud van enkele artikelen of van sommige teksten van dit boek onduidelijkheden of roept deze vragen op. Echter, de interpretatie van de wet is immer aan de wetgever.

De ondergetekende is waardering en hartelijke dank verschuldigd aan ieder, die hem gedurende de vertaling, de bestudering, de druk, het binden en de leverantie van dit boek, op welke wijze dan ook, heeft geholpen.

Tenslotte hartelijk dank aan allen die naar aanleiding van de vorige uitgaven suggesties, commentaren of adviezen hebben gegeven. En nog steeds wordt van alle geachte lezers verwacht dat zij hun suggesties en commentaren omtrent gebreken van dit boek, vergezeld van hun adviezen doorgeven, om deze in de volgende drukken te doen plaatsen.Drachten, dr. Ali Soleimani.

 


* Sjaria (Sharia):

De islamitische wet die door de islamitische geestelijkheid uit de Koran wordt herleid. (V.)


 

Alfabetische inhoudsopgave

28 van de Wet van de oprichting van de rechtbanken voor de behandeling van de strafzaken van categorie één en twee en de kamers van de Staats Hogeraad / Besluit van de wijze van de executie van ophanging, van steniging, van kruisiging, van amputatie of van excisie inzake onder-artikel 1 van het artikel 183

3 van de Wet van de bepaling van de bevoegdheid van de burgerlijke rechtbanken en de militaire rechtbanken / Wet van de interpretatie van het artikel 209

aanklager in de rechtbank en van de rechter-commissaris / bevoegdheid van de 35

aanklagers / taken en bevoegdheden van de provinciale 228

aanklagers en rechters-commissarissen / wraking van 40

aanwijzingen 24

advocatuur in de rechtbanken 73

advocatuur 175

afschaffing van zweepslagen als straf / Wet van de 241

Alfabetische inhoudsopgave 247

Algemeen college / Staats Hoge Raad en 95

algemene rechtbanken en revolutionaire tribunalen in strafzaken / Wet van verlenging van de periode voor de proefuitvoering van wet van behandeling in de 151

algemene rechtbanken en revolutionaire tribunalen (Oprichting van parketten van het Openbaar Ministerie) / Wet van reparatie van de Wet van oprichting van 131

algemene rechtbanken en revolutionaire tribunalen in strafzaken / Wet van behandeling in de 27

algemene rechtbanken en revolutionaire tribunalen / Wet van oprichting van 111

algemene bepalingen 85

algemene rechtbanken en revolutionaire tribunalen / Besluit van uitvoering van de Wet van oprichting van 153

Algemene bepalingen 27

als straf / Wet van de afschaffing van zweepslagen 241

amputatie of van excisie / wijze van de executie van 195

amputatie of van excisie inzake onder-artikel 1 van het artikel 28 van de Wet van de oprichting van de rechtbanken voor de
behandeling van de strafzaken van categorie één en twee en de kamers van de Staats Hogeraad / Besluit van de wijze van de executie van ophanging, van steniging, van kruisiging, van 183

artikel 28 van de Wet van de oprichting van de rechtbanken voor de behandeling van de strafzaken van categorie één en twee en de kamers van de Staats Hogeraad / Besluit van de wijze van de executie van ophanging, van steniging, van kruisiging, van amputatie of van excisie inzake onder-artikel 1 van het 183

artikel 3 van de Wet van de bepaling van de bevoegdheid van de burgerlijke rechtbanken en de militaire rechtbanken / Wet van de interpretatie van het 209

begin van behandeling / het 217

BEGRIPPEN / GEBRUIKTE 243

behandeling in cassatie 101

behandeling in de algemene rechtbanken en revolutionaire tribunalen in strafzaken / Wet van 27

behandeling van handelszaken 174

behandeling van de strafzaken van categorie één en twee en de kamers van de Staats Hogeraad / Besluit van de wijze van de executie van ophanging, van steniging, van kruisiging, van amputatie of van excisie inzake onder-artikel 1 van het artikel 28 van de Wet van de oprichting van de rechtbanken voor de 183

behandeling bij verstek in overtredingszaken / Wet inzake 181

behandeling provinciale beroepsrechtbanken 92

behandeling van misdrijven van kinderen 82

behandeling in de algemene rechtbanken en revolutionaire tribunalen in strafzaken / Wet van verlenging van de periode voor de proefuitvoering van wet van 151

behandeling / het begin van 217

behandeling / kosten van 107

behandeling en van inverzekeringstelling / start van 35

behandeling en vonnis 75

bekentenis / voorwaarden van 15

bekentenis 15

bekentenis / verplichtingen van 17

bepalen van de bevoegde instantie voor beroepen en herbeoordeling inzake vonnissen van de hoge rechtbanken voor de orde van rechters / Wetsvoorstel voor het 237

bepaling van de bevoegdheid van de burgerlijke rechtbanken en de militaire rechtbanken / Wet van de interpretatie van het artikel 3 van de Wet van de 209

bepaling van de bevoegdheid van de militaire rechtbanken / Wet van de 207

bepalingen / Algemene 27

bepalingen / algemene 85

berechting van misdrijven 227

berechting van de gewapende machten van de Islamitische Republiek Iran / Wet van de 203

berechting / kwaliteit van 70

beroep 85

beroep 221

beroepen en herbeoordeling inzake vonnissen van de hoge rechtbanken voor de orde van rechters / Wetsvoorstel voor het bepalen van de bevoegde instantie voor 237


beroepsrechtbanken / behandeling provinciale 92

beslaggenomen goederen en corpora delicti / Besluit betreffende vermogen van vermiste personen en van overledenen zonder een erfgenaam en betreffende vermogen zonder een eigenaar en betreffende in 179

Besluit van de wijze van de executie van ophanging, van steniging, van kruisiging, van amputatie of van excisie inzake onder-artikel 1 van het artikel 28 van de Wet van de oprichting van de rechtbanken voor de behandeling van de strafzaken van categorie één en twee en de kamers van de Staats Hogeraad 183

Besluit betreffende vermogen van vermiste personen en van overledenen zonder een erfgenaam en betreffende vermogen zonder een eigenaar en betreffende in beslaggenomen goederen en corpora delicti 179

Besluit van de bijzondere rechtbanken voor de geestelijkheid 223

Besluit betreffende vermogen van vermiste personen en van overledenen zonder een erfgenaam en betreffende vermogen zonder een eigenaar en betreffende in beslaggenomen goederen en corpora delicti 179

Besluit van uitleg van de taken van de rechters-commissarissen 159

Besluit van uitvoering van de Wet van oprichting van algemene rechtbanken en revolutionaire tribunalen 153

bestraffing van een zieke veroordeelde / Reglementen van de minister van Justitie inzake 201

betreffende in beslaggenomen goederen en corpora delicti / Besluit betreffende vermogen van vermiste personen en van overledenen zonder een erfgenaam en betreffende vermogen zonder een eigenaar en 179

betreffende vermogen van vermiste personen en van overledenen zonder een erfgenaam en betreffende vermogen zonder een eigenaar en betreffende in beslaggenomen goederen en corpora delicti / Besluit 179

betreffende vermogen zonder een eigenaar en betreffende in beslaggenomen goederen en corpora delicti / Besluit betreffende vermogen van vermiste personen en van overledenen zonder een erfgenaam en 179

bevoegde instantie voor beroepen en herbeoordeling inzake vonnissen van de hoge rechtbanken voor de orde van rechters / Wetsvoorstel voor het bepalen van de 237

bevoegdheden 226

bevoegdheden van de provinciale aanklagers / taken en 228

bevoegdheden van de rechtbanken / taken en 231

bevoegdheid van de burgerlijke rechtbanken en de militaire rechtbanken / Wet van de interpretatie van het artikel 3 van de Wet van de bepaling van de 209

bevoegdheid / samenstelling van de rechtbanken en hun 211

bevoegdheid van de aanklager in de rechtbank en van de rechter-commissaris 35

bevoegdheid van de rechtbank 41

bevoegdheid van de militaire rechtbanken / Wet van de bepaling van de 207

bij verstek in overtredingszaken / Wet inzake behandeling 181

bij verstek / vonnissen 81

bijzondere rechtbanken voor de geestelijkheid / Besluit van de 223

borg inzake inverzekeringstelling 59

Burgerlijk Wetboek / PROCESRECHT uit het Islamitisch 15

burgerlijke rechtbanken en de militaire rechtbanken / Wet van de interpretatie van het artikel 3 van de Wet van de bepaling van de bevoegdheid van de 209

cassatie / behandeling in 101

categorie één en twee / Wet van de oprichting van de strafrechtelijke rechtbanken 211
categorie één en twee en de kamers van de Staats Hogeraad / Besluit van de wijze van de executie van ophanging, van steniging,
van kruisiging, van amputatie of van excisie inzake onder-artikel 1 van het artikel 28 van de Wet van de oprichting van de rechtbanken voor de behandeling van de strafzaken van 183

college / Staats Hoge Raad en Algemeen 95

commissarissen / Besluit van uitleg van de taken van de rechters-159

corpora delicti / huiszoeking en naspeuring van de verdachte, van plaatsen en de vondst van 51

corpora delicti / Besluit betreffende vermogen van vermiste personen en van overledenen zonder een erfgenaam en betreffende vermogen zonder een eigenaar en betreffende in beslaggenomen goederen en 179

dagvaarding en verhoor van verdachte 54

dankbetuiging / Introductie en 11

de geestelijkheid / Besluit van de bijzondere rechtbanken voor 223

de Islamitische Republiek Iran / Wet van de berechting van de gewapende machten van 203

de orde van rechters / Wet van de oprichting van de hoge rechtbanken voor 235

de Justitie / Wet van de reparatie van enkele wetten van 173

de orde van rechters / Wetsvoorstel voor het bepalen van de bevoegde instantie voor beroepen en herbeoordeling inzake vonnissen van de hoge rechtbanken voor 237

delicti / Besluit betreffende vermogen van vermiste personen en van overledenen zonder een erfgenaam en betreffende vermogen zonder een eigenaar en betreffende in beslaggenomen goederen en corpora 179

delicti / huiszoeking en naspeuring van de verdachte, van plaatsen en de vondst van corpora 51

documentatie 18

eed en/of belofte 24

een zieke veroordeelde / Reglementen van de minister van Justitie inzake bestraffing van 201

één en twee / Wet van de oprichting van de strafrechtelijke rechtbanken categorie 211

één en twee en de kamers van de Staats Hogeraad / Besluit van de wijze van de executie van ophanging, van steniging, van kruisiging, van amputatie of van excisie inzake onder-artikel 1 van het artikel 28 van de Wet van de oprichting van de rechtbanken voor de behandeling van de strafzaken van categorie 183

eerste voorbereidende onderzoeken / ontdekking van misdrijven en 31

eigenaar en betreffende in beslaggenomen goederen en corpora delicti / Besluit betreffende vermogen van vermiste personen en van overledenen zonder een erfgenaam en betreffende vermogen zonder een 179

enkele wetten van de Justitie / Wet van de reparatie van 173

erfgenaam en betreffende vermogen zonder een eigenaar en betreffende in beslaggenomen goederen en corpora delicti / Besluit betreffende vermogen van vermiste personen en van overledenen zonder een 179
excisie inzake onder-artikel 1 van het artikel 28 van de Wet van de oprichting van de rechtbanken voor de behandeling van de strafzaken van categorie één en twee en de kamers van de Staats Hogeraad / Besluit van de wijze van de executie van ophanging, van steniging, van kruisiging, van amputatie of van 183

excisie / wijze van de executie van amputatie of van 195

executie / orde van 104


executie van amputatie of van excisie / wijze van de 195

executie van ophanging, van steniging, van kruisiging / wijze van de 183

executie van ophanging, van steniging, van kruisiging, van amputatie of van excisie inzake onder-artikel 1 van het artikel 28 van de Wet van de oprichting van de rechtbanken voor de behandeling van de strafzaken van categorie één en twee en de kamers van de Staats Hogeraad / Besluit van de wijze van de 183

executie van vonnissen 103

executieplichtige vonnissen 103

financiën en zaken van personeelswerving 177

GEBRUIKTE BEGRIPPEN 243

geestelijkheid / Besluit van de bijzondere rechtbanken voor de 223

getuige, getuigenis, wraking inzake getuigen 64

getuigen / wraking inzake 68

getuigen /getuige, getuigenis, wraking inzake 64

getuigenis 21

getuigenis, wraking inzake getuigen / getuige, 64

getuigenis / onderwerpen van 21

getuigenis / voorwaarden 23

gewapende machten van de Islamitische Republiek Iran / Wet van de berechting van de 203

goederen en corpora delicti / Besluit betreffende vermogen van vermiste personen en van overledenen zonder een erfgenaam en betreffende vermogen zonder een eigenaar en betreffende in beslaggenomen 179

handelingen van de rechter na het sluiten van onderzoeken 70

handelszaken / behandeling van 174

herbeoordeling inzake vonnissen van de hoge rechtbanken voor de orde van rechters / Wetsvoorstel voor het bepalen van de bevoegde instantie voor beroepen en 237

het artikel 28 van de Wet van de oprichting van de rechtbanken voor de behandeling van de strafzaken van categorie één en twee en de kamers van de Staats Hogeraad / Besluit van de wijze van de executie van ophanging, van steniging, van kruisiging, van amputatie of van excisie inzake onder-artikel 1 van 183

het Openbaar Ministerie) / Wet van reparatie van de Wet van oprichting van algemene rechtbanken en revolutionaire tribunalen (Oprichting van parketten van 131

het artikel 3 van de Wet van de bepaling van de bevoegdheid van de burgerlijke rechtbanken en de militaire rechtbanken / Wet van de interpretatie van 209

het begin van behandeling 217

het Islamitisch Burgerlijk Wetboek / PROCESRECHT uit 15


hoge rechtbanken voor de orde van rechters / Wet van de oprichting van de 235

hoge rechtbanken voor de orde van rechters / Wetsvoorstel voor het bepalen van de bevoegde instantie voor beroepen en herbeoordeling inzake vonnissen van de 237

Hoge Raad en Algemeen college / Staats 95

Hoge Raad / Staats 222

Hogeraad / Besluit van de wijze van de executie van ophanging, van steniging, van kruisiging, van amputatie of van excisie inzake onder-artikel 1 van het artikel 28 van de Wet van de oprichting van de rechtbanken voor de behandeling van de strafzaken van categorie één en twee en de kamers van de Staats 183

huiszoeking en naspeuring van de verdachte, van plaatsen en de vondst van corpora delicti 51

hulpaanklagers 228

hulpaanklagers en hun taken 31

in beslaggenomen goederen en corpora delicti / Besluit betreffende vermogen van vermiste personen en van overledenen zonder een erfgenaam en betreffende vermogen zonder een eigenaar en betreffende 179

in cassatie / behandeling 101

inhoudsopgave / Alfabetische 247

INHOUDSOPGAVE 5

instantie voor beroepen en herbeoordeling inzake vonnissen van de hoge rechtbanken voor de orde van rechters / Wetsvoorstel voor het bepalen van de bevoegde 237

interpretatie van het artikel 3 van de Wet van de bepaling van de bevoegdheid van de burgerlijke rechtbanken en de militaire rechtbanken / Wet van de 209

Introductie en dankbetuiging 11

inverzekeringstelling / verhoor en vordering van 54

inverzekeringstelling / borg inzake 59

inverzekeringstelling / start van behandeling en van 35

inzake getuigen / wraking 68

inzake inverzekeringstelling / borg 59

inzake behandeling bij verstek in overtredingszaken / Wet 181

inzake getuigen / getuige, getuigenis, wraking 64

inzake onder-artikel 1 van het artikel 28 van de Wet van de oprichting van de rechtbanken voor de behandeling van de strafzaken van categorie één en twee en de kamers van de Staats Hogeraad / Besluit van de wijze van de executie van ophanging, van steniging, van kruisiging, van amputatie of van excisie 183

inzake vonnissen van de hoge rechtbanken voor de orde van rechters / Wetsvoorstel voor het bepalen van de bevoegde instantie voor beroepen en herbeoordeling 237

inzake straffen ter voorkoming van misdrijven / verjaring 69

inzake bestraffing van een zieke veroordeelde / Reglementen van de minister van Justitie 201

Iran / Wet van de berechting van de gewapende machten van de Islamitische Republiek 203

ISLAMITISCH WETBOEK VAN STRAFVORDERING 27

Islamitische Republiek Iran / Wet van de berechting van de gewapende machten van de 203

Justitie inzake bestraffing van een zieke veroordeelde / Reglementen van de minister van 201

Justitie / Wet van de reparatie van enkele wetten van de 173

kamers van de Staats Hogeraad / Besluit van de wijze van de executie van ophanging, van steniging, van kruisiging, van amputatie of van excisie inzake onder-artikel 1 van het artikel 28 van de Wet van de oprichting van de rechtbanken voor de behandeling van de strafzaken van categorie één en twee en de 183

kinderen / behandeling van misdrijven van 82

kosten van behandeling 107

kruisiging / wijze van de executie van ophanging, van steniging, van 183

kruisiging, van amputatie of van excisie inzake onder-artikel 1 van het artikel 28 van de Wet van de oprichting van de
rechtbanken voor de behandeling van de strafzaken van categorie één en twee en de kamers van de Staats Hogeraad / Besluit van de wijze van de executie van ophanging, van steniging, van 183

kwaliteit van onderzoeken / start en 45

kwaliteit van berechting 70

machten van de Islamitische Republiek Iran / Wet van de berechting van de gewapende 203

militaire rechtbanken / Wet van de bepaling van de bevoegdheid van de 207

militaire rechtbanken / Wet van de interpretatie van het artikel 3 van de Wet van de bepaling van de bevoegdheid van de burgerlijke rechtbanken en de 209

minister van Justitie inzake bestraffing van een zieke veroordeelde / Reglementen van de 201

Ministerie) / Wet van reparatie van de Wet van oprichting van algemene rechtbanken en revolutionaire tribunalen (Oprichting van parketten van het Openbaar 131

misdrijven en eerste voorbereidende onderzoeken / ontdekking van 31

misdrijven / berechting van 227

misdrijven van kinderen / behandeling van 82

misdrijven / verjaring inzake straffen ter voorkoming van 69

mobiele rechtbanken / Wet van de oprichting van de 169

naspeuring van de verdachte, van plaatsen en de vondst van corpora delicti / huiszoeking en 51

naspeuring van de plaats en de plaatselijke onderzoeken 48

onder-artikel 1 van het artikel 28 van de Wet van de oprichting van de rechtbanken voor de behandeling van de strafzaken van categorie één en twee en de kamers van de Staats Hogeraad / Besluit van de wijze van de executie van ophanging, van steniging, van kruisiging, van amputatie of van excisie inzake 183

onderwerpen van getuigenis 21

onderzoeken / naspeuring van de plaats en de plaatselijke 48

onderzoeken / start en kwaliteit van 45

onderzoeken / ontdekking van misdrijven en eerste voorbereidende 31

onderzoeken / handelingen van de rechter na het sluiten van 70

ontdekking van misdrijven en eerste voorbereidende onderzoeken 31

Openbaar Ministerie) / Wet van reparatie van de Wet van oprichting van algemene rechtbanken en revolutionaire tribunalen (Oprichting van parketten van het 131

ophanging, van steniging, van kruisiging, van amputatie of van excisie inzake onder-artikel 1 van het artikel 28 van de Wet van de oprichting van de rechtbanken voor de behandeling van de strafzaken van categorie één en twee en de kamers van de Staats Hogeraad / Besluit van de wijze van de executie van 183

ophanging, van steniging, van kruisiging / wijze van de executie van 183

opleiding 177

oprichting van algemene rechtbanken en revolutionaire tribunalen / Besluit van uitvoering van de Wet van 153

oprichting van de hoge rechtbanken voor de orde van rechters / Wet van de 235

oprichting van de rechtbanken voor de behandeling van de strafzaken van categorie één en twee en de kamers van de Staats Hogeraad / Besluit van de wijze van de executie van ophanging, van steniging, van kruisiging, van amputatie of van excisie inzake onder-artikel 1 van het artikel 28 van de Wet van de 183

oprichting van algemene rechtbanken en revolutionaire tribunalen (Oprichting van parketten van het Openbaar Ministerie) / Wet van reparatie van de Wet van 131

oprichting van de strafrechtelijke rechtbanken categorie één en twee / Wet van de 211

oprichting van algemene rechtbanken en revolutionaire tribunalen / Wet van 111

oprichting van de mobiele rechtbanken / Wet van de 169

Oprichting van parketten van het Openbaar Ministerie) /Wet van reparatie van de Wet van oprichting van algemene rechtbanken en revolutionaire tribunalen (131

orde van executie 104

orde van rechters / Wet van de oprichting van de hoge rechtbanken voor de 235

orde van rechters / Wetsvoorstel voor het bepalen van de bevoegde instantie voor beroepen en herbeoordeling inzake vonnissen van de hoge rechtbanken voor de 237

Ordemacht / toezicht van de 173

organisatie 224

overledenen zonder een erfgenaam en betreffende vermogen zonder een eigenaar en betreffende in beslaggenomen goederen en corpora delicti / Besluit betreffende vermogen van vermiste personen en van 179

overtredingszaken / Wet inzake behandeling bij verstek in 181

parketten van het Openbaar Ministerie) / Wet van reparatie van de Wet van oprichting van algemene rechtbanken en
revolutionaire tribunalen (Oprichting van 131

periode voor de proefuitvoering van wet van behandeling in de algemene rechtbanken en revolutionaire tribunalen in strafzaken / Wet van verlenging van de 151

personeelswerving / financiën en zaken van 177

personen en van overledenen zonder een erfgenaam en betreffende vermogen zonder een eigenaar en betreffende in beslaggenomen goederen en corpora delicti / Besluit betreffende vermogen van vermiste 179

plaats en de plaatselijke onderzoeken / naspeuring van de 48

plaatselijke onderzoeken / naspeuring van de plaats en de 48

plaatsen en de vondst van corpora delicti / huiszoeking en naspeuring van de verdachte, van 51

PROCESRECHT uit het Islamitisch Burgerlijk Wetboek 15

proefuitvoering van wet van behandeling in de algemene rechtbanken en revolutionaire tribunalen in strafzaken / Wet van verlenging van de periode voor de 151

provinciale aanklagers / taken en bevoegdheden van de 228

provinciale beroepsrechtbanken / behandeling 92

Raad en Algemeen college / Staats Hoge 95

Raad / Staats Hoge 222

rechtbank / bevoegdheid van de 41

rechtbank en van de rechter-commissaris / bevoegdheid van de aanklager in de 35

rechtbanken en revolutionaire tribunalen in strafzaken / Wet van behandeling in de algemene 27

rechtbanken en revolutionaire tribunalen / Wet van oprichting van algemene 111

rechtbanken en de militaire rechtbanken / Wet van de interpretatie van het artikel 3 van de Wet van de bepaling van de bevoegdheid van de burgerlijke 209

rechtbanken voor de geestelijkheid / Besluit van de bijzondere 223

rechtbanken voor de behandeling van de strafzaken van categorie één en twee en de kamers van de Staats Hogeraad / Besluit van de wijze van de executie van ophanging, van steniging, van kruisiging, van amputatie of van excisie inzake onder-artikel 1 van het artikel 28 van de Wet van de oprichting van de 183

rechtbanken / Wet van de interpretatie van het artikel 3 van de Wet van de bepaling van de bevoegdheid van de burgerlijke rechtbanken en de militaire 209

rechtbanken / advocatuur in de 73

rechtbanken / taken en bevoegdheden van de 231

rechtbanken en revolutionaire tribunalen / Besluit van uitvoering van de Wet van oprichting van algemene 153

rechtbanken / Wet van de bepaling van de bevoegdheid van de militaire 207

rechtbanken categorie één en twee / Wet van de oprichting van de strafrechtelijke 211

rechtbanken / strafrechtelijke 211

rechtbanken voor de orde van rechters / Wetsvoorstel voor het bepalen van de bevoegde instantie voor beroepen en herbeoordeling inzake vonnissen van de hoge 237

rechtbanken en hun bevoegdheid / samenstelling van de 211

rechtbanken / Wet van de oprichting van de mobiele 169

rechtbanken en revolutionaire tribunalen (Oprichting van parketten van het Openbaar Ministerie) / Wet van reparatie van de Wet van oprichting van algemene 131

rechtbanken en revolutionaire tribunalen in strafzaken / Wet van verlenging van de periode voor de proefuitvoering van wet van behandeling in de algemene 151

rechtbanken voor de orde van rechters / Wet van de oprichting van de hoge 235

rechter na het sluiten van onderzoeken / handelingen van de 70

rechter-commissaris / bevoegdheid van de aanklager in de rechtbank en van de 35

rechters / Wet van de oprichting van de hoge rechtbanken voor de orde van 235

rechters / Wetsvoorstel voor het bepalen van de bevoegde instantie voor beroepen en herbeoordeling inzake vonnissen van de hoge rechtbanken voor de orde van 237

rechters-commissarissen / wraking van aanklagers en 40

rechters-commissarissen / Besluit van uitleg van de taken van de 159

Reglementen van de minister van Justitie inzake bestraffing van een zieke veroordeelde 201

reparatie van de Wet van oprichting van algemene rechtbanken en revolutionaire tribunalen (Oprichting van parketten van het Openbaar Ministerie) /Wet van 131

reparatie van enkele wetten van de Justitie / Wet van de 173

Republiek Iran / Wet van de berechting van de gewapende machten van de Islamitische 203

revolutionaire tribunalen in strafzaken / Wet van verlenging van de periode voor de proefuitvoering van wet van behandeling in de algemene rechtbanken en 151

revolutionaire tribunalen / Wet van oprichting van algemene rechtbanken en 111

revolutionaire tribunalen / Besluit van uitvoering van de Wet van oprichting van algemene rechtbanken en 153

revolutionaire tribunalen (Oprichting van parketten van het Openbaar Ministerie) / Wet van reparatie van de Wet van oprichting van algemene rechtbanken en 131

revolutionaire tribunalen in strafzaken / Wet van behandeling in de algemene rechtbanken en 27

samenstelling van de rechtbanken en hun bevoegdheid 211

sluiten van onderzoeken / handelingen van de rechter na het 70

Staats Hoge Raad 222

Staats Hoge Raad en Algemeen college 95


Staats Hogeraad / Besluit van de wijze van de executie van ophanging, van steniging, van kruisiging, van amputatie of van
excisie inzake onder-artikel 1 van het artikel 28 van de Wet van de oprichting van de rechtbanken voor de behandeling van de strafzaken van categorie één en twee en de kamers van de 183

start van behandeling en van inverzekeringstelling 35

start en kwaliteit van onderzoeken 45

steniging, van kruisiging / wijze van de executie van ophanging, van 183

steniging, van kruisiging, van amputatie of van excisie inzake onder-artikel 1 van het artikel 28 van de Wet van de oprichting van de rechtbanken voor de behandeling van de strafzaken van categorie één en twee en de kamers van de Staats Hogeraad / Besluit van de wijze van de executie van ophanging, van 183

straf / Wet van de afschaffing van zweepslagen als 241

straffen ter voorkoming van misdrijven / verjaring inzake 69

strafrechtelijke rechtbanken categorie één en twee / Wet van de oprichting van de 211

strafrechtelijke rechtbanken 211

STRAFVORDERING / ISLAMITISCH WETBOEK VAN 27

strafzaken / Wet van behandeling in de algemene rechtbanken en revolutionaire tribunalen in 27

strafzaken van categorie één en twee en de kamers van de Staats Hogeraad / Besluit van de wijze van de executie van ophanging,
van steniging, van kruisiging, van amputatie of van excisie inzake onder-artikel 1 van het artikel 28 van de Wet van de oprichting van de rechtbanken voor de behandeling van de 183

strafzaken / Wet van verlenging van de periode voor de proefuitvoering van wet van behandeling in de algemene rechtbanken en revolutionaire tribunalen in 151

taken van de rechters-commissarissen / Besluit van uitleg van de 159

taken en bevoegdheden van de rechtbanken 231

taken / hulpaanklagers en hun 31

taken 224

taken en bevoegdheden van de provinciale aanklagers 228

ter voorkoming van misdrijven / verjaring inzake straffen 69

toezicht van de Ordemacht 173

tribunalen / Wet van oprichting van algemene rechtbanken en revolutionaire 111

tribunalen (Oprichting van parketten van het Openbaar Ministerie) / Wet van reparatie van de Wet van oprichting van algemene rechtbanken en revolutionaire 131

tribunalen in strafzaken / Wet van verlenging van de periode voor de proefuitvoering van wet van behandeling in de algemene rechtbanken en revolutionaire 151

tribunalen / Besluit van uitvoering van de Wet van oprichting van algemene rechtbanken en revolutionaire 153


tribunalen in strafzaken / Wet van behandeling in de algemene rechtbanken en revolutionaire 27

twee en de kamers van de Staats Hogeraad / Besluit van de wijze van de executie van ophanging, van steniging, van kruisiging, van amputatie of van excisie inzake onder-artikel 1 van het artikel 28 van de Wet van de oprichting van de rechtbanken voor de behandeling van de strafzaken van categorie één en 183

twee / Wet van de oprichting van de strafrechtelijke rechtbanken categorie één en 211

uitleg van de taken van de rechters-commissarissen / Besluit van 159

uitvoering van de Wet van oprichting van algemene rechtbanken en revolutionaire tribunalen / Besluit van 153

verdachte, van plaatsen en de vondst van corpora delicti / huiszoeking en naspeuring van de 51

verdachte / dagvaarding en verhoor van 54

verhoor en vordering van inverzekeringstelling 54

verhoor van verdachte / dagvaarding en 54

verjaring inzake straffen ter voorkoming van misdrijven 69

verlenging van de periode voor de proefuitvoering van wet van behandeling in de algemene rechtbanken en revolutionaire tribunalen in strafzaken / Wet van 151

vermiste personen en van overledenen zonder een erfgenaam en betreffende vermogen zonder een eigenaar en betreffende in beslaggenomen goederen en corpora delicti / Besluit betreffende vermogen van 179

vermogen zonder een eigenaar en betreffende in beslaggenomen goederen en corpora delicti / Besluit betreffende vermogen van vermiste personen en van overledenen zonder een erfgenaam en betreffende 179

vermogen van vermiste personen en van overledenen zonder een erfgenaam en betreffende vermogen zonder een eigenaar en betreffende in beslaggenomen goederen en corpora delicti / Besluit betreffende 179

veroordeelde / Reglementen van de minister van Justitie inzake bestraffing van een zieke 201

verplichtingen van bekentenis 17

verstek / vonnissen bij 81

verstek in overtredingszaken / Wet inzake behandeling bij 181

verwijzing 44

vondst van corpora delicti / huiszoeking en naspeuring van de verdachte, van plaatsen en de 51

vonnis / behandeling en 75

vonnissen bij verstek 81

vonnissen / executie van 103

vonnissen / executieplichtige 103

vonnissen van de hoge rechtbanken voor de orde van rechters / Wetsvoorstel voor het bepalen van de bevoegde instantie voor beroepen en herbeoordeling inzake 237

voorbereidende onderzoeken / ontdekking van misdrijven en eerste 31

voorkoming van misdrijven / verjaring inzake straffen ter 69voorwaarden getuigenis 23

voorwaarden van bekentenis 15

vordering van inverzekeringstelling / verhoor en 54

wet van behandeling in de algemene rechtbanken en revolutionaire tribunalen in strafzaken / Wet van verlenging van de periode voor de proefuitvoering van 151

Wet van de reparatie van enkele wetten van de Justitie 173

Wet van de oprichting van de hoge rechtbanken voor de orde van rechters 235

Wet van de oprichting van de mobiele rechtbanken 169

Wet inzake behandeling bij verstek in overtredingszaken 181

Wet van de afschaffing van zweepslagen als straf 241

Wet van de oprichting van de hoge rechtbanken voor de orde van rechters 235

Wet van de oprichting van de hoge rechtbanken voor de orde van rechters 235

Wet van de oprichting van de rechtbanken voor de behandeling van de strafzaken van categorie één en twee en de kamers van de Staats Hogeraad / Besluit van de wijze van de executie van ophanging, van steniging, van kruisiging, van amputatie of van excisie inzake onder-artikel 1 van het artikel 28 van de 183

Wet van oprichting van algemene rechtbanken en revolutionaire tribunalen (Oprichting van parketten van het
Openbaar Ministerie) / Wet van reparatie van de 131

Wet van de bepaling van de bevoegdheid van de burgerlijke rechtbanken en de militaire rechtbanken / Wet van de interpretatie van het artikel 3 van de 209

Wet van de interpretatie van het artikel 3 van de Wet van de bepaling van de bevoegdheid van de burgerlijke rechtbanken en de militaire rechtbanken 209

Wet van verlenging van de periode voor de proefuitvoering van wet van behandeling in de algemene rechtbanken en revolutionaire tribunalen in strafzaken 151

Wet van de bepaling van de bevoegdheid van de militaire rechtbanken 207

Wet van de oprichting van de strafrechtelijke rechtbanken categorie één en twee 211

Wet van behandeling in de algemene rechtbanken en revolutionaire tribunalen in strafzaken 27

Wet van reparatie van de Wet van oprichting van algemene rechtbanken en revolutionaire tribunalen (Oprichting van parketten van het Openbaar Ministerie) 131

Wet van de berechting van de gewapende machten van de Islamitische Republiek Iran 203

Wet van oprichting van algemene rechtbanken en revolutionaire tribunalen 111

Wet van oprichting van algemene rechtbanken en revolutionaire tribunalen / Besluit van uitvoering van de 153

Wetboek / PROCESRECHT uit het Islamitisch Burgerlijk 15

WETBOEK VAN STRAFVORDERING / ISLAMITISCH 27Wetsvoorstel voor het bepalen van de bevoegde instantie voor beroepen en herbeoordeling inzake vonnissen van de hoge rechtbanken voor de orde van rechters 237

wetten van de Justitie / Wet van de reparatie van enkele 173

wijze van de executie van ophanging, van steniging, van kruisiging, van amputatie of van excisie inzake onder-artikel 1 van het artikel 28 van de Wet van de oprichting van de rechtbanken voor de behandeling van de strafzaken van categorie één en twee en de kamers van de Staats Hogeraad / Besluit van de 183

wijze van de executie van amputatie of van excisie 195

wijze van de executie van ophanging, van steniging, van kruisiging 183

wraking inzake getuigen / getuige, getuigenis, 64

wraking van aanklagers en rechters-commissarissen 40

wraking inzake getuigen 68

zaken van personeelswerving / financiën en 177

zieke veroordeelde / Reglementen van de minister van Justitie inzake bestraffing van een 201

zonder een erfgenaam en betreffende vermogen zonder een eigenaar en betreffende in beslaggenomen goederen en corpora delicti / Besluit betreffende vermogen van vermiste personen en van overledenen 179

zonder een eigenaar en betreffende in beslaggenomen goederen en corpora delicti / Besluit betreffende vermogen van vermiste personen en van overledenen zonder een erfgenaam en betreffende vermogen 179

zweepslagen als straf / Wet van de afschaffing van 241

 

 

EINDE

ALFABETISCHE INHOUDSOPGAVE


INHOUDSOPGAVE

Introductie en dankbetuiging 11

PROCESRECHT uit het Islamitisch Burgerlijk Wetboek 15
Boek één bekentenis 15
Titel één voorwaarden van bekentenis 15
Titel twee verplichtingen van bekentenis 17
Boek twee documentatie 18
Boek drie getuigenis 21
Titel één onderwerpen van getuigenis 21
Titel twee voorwaarden getuigenis 23
Boek vier aanwijzingen 24
Boek vijf eed en/of belofte 24

ISLAMITISCH WETBOEK VAN STRAFVORDERING 27
Wet van behandeling in de algemene rechtbanken en revolutionaire tribunalen in strafzaken 27
Algemene bepalingen 27
Titel één ontdekking van misdrijven en eerste voorbereidende onderzoeken 31
Hoofdstuk één hulpaanklagers en hun taken 31
Hoofdstuk twee bevoegdheid van de aanklager in de rechtbank en van de rechter-commissaris 35
Chapiter één start van behandeling en van inverzekeringstelling 35
Chapiter twee wraking van aanklagers en rechters-commissarissen 40
Chapiter drie bevoegdheid van de rechtbank 41
Chapiter vier verwijzing 44
Chapiter vijf start en kwaliteit van onderzoeken 45
Chapiter zes naspeuring van de plaats en de plaatselijke onderzoeken 48
Hoofdstuk drie huiszoeking en naspeuring v/d verdachte, van plaatsen en de vondst van corpora delicti 51
Hoofdstuk vier verhoor en vordering van inverzekeringstelling 54
Chapiter één dagvaarding en verhoor van verdachte 54
Chapiter twee borg inzake inverzekeringstelling 59
Hoofdstuk vijf getuige, getuigenis, wraking inzake getuigen64
Chapiter één dagvaarding v getuige en van deskundigen 64
Chapiter twee wraking inzake getuigen 68
Hoofdstuk zes verjaring inzake straffen ter voorkoming van misdrijven 69
Titel twee kwaliteit van berechting 70
Hoofdstuk één handelingen van de rechter na het sluiten van onderzoeken 70
Hoofdstuk twee advocatuur in de rechtbanken 73
Hoofdstuk drie behandeling en vonnis 75
Hoofdstuk vier vonnissen bij verstek 81
Hoofdstuk vijf behandeling van misdrijven van kinderen 82
Titel drie beroep 85
Hoofdstuk één algemene bepalingen 85
Hoofdstuk twee behandeling provinciale beroepsrechtbanken92
Hoofdstuk drie Staats Hoge Raad en Algemeen college 95
Titel vier behandeling in cassatie 101
Titel vijf executie van vonnissen 103
Hoofdstuk één executieplichtige vonnissen 103
Hoofdstuk twee orde van executie 104
Titel zes kosten van behandeling 107

WET VAN OPRICHTING VAN ALGEMENE RECHTBANKEN EN REVOLUTIONAIRE TRIBUNALEN 111

Wet van reparatie van de Wet van oprichting van algemene rechtbanken en revolutionaire tribunalen (Oprichting van parketten van het Openbaar Ministerie) 131
 

Wet van verlenging van de periode voor de proefuitvoering van wet van behandeling in de algemene rechtbanken en revolutionaire tribunalen in strafzaken 151

Besluit van uitvoering van de Wet van oprichting van algemene rechtbanken en revolutionaire tribunalen 153

Besluit van uitleg van de taken van de rechters-commissarissen 159

Wet van de oprichting van de mobiele rechtbanken 169

Wet van de reparatie van enkele wetten van de Justitie 173
Hoofdstuk 6 toezicht van de Ordemacht 173
Hoofdstuk 7 behandeling van handelszaken 174
Hoofdstuk 8 advocatuur 175
Hoofdstuk 9 opleiding 177
Hoofdstuk 10 financiën en zaken van personeelswerving 177

Besluit betreffende vermogen van vermiste personen en van overledenen zonder een erfgenaam en betreffende vermogen zonder een eigenaar en betreffende in beslaggenomen goederen en corpora delicti 179

Wet inzake behandeling bij verstek in overtredingszaken 181

Besluit van de wijze van de executie van ophanging, van steniging, van kruisiging, van amputatie of van excisie inzake onder-artikel 1 van het artikel 28 van de Wet van de oprichting van de rechtbanken voor de behandeling van de strafzaken van categorie één en twee en de kamers van de Staats Hogeraad 183
Hoofdstuk 1 wijze van de executie van ophanging, van steniging, van kruisiging 183
Hoofdstuk 2 wijze van de executie van amputatie of van excisie 195

Reglementen van de minister van Justitie inzake bestraffing van een zieke veroordeelde 201

Wet van de berechting van de gewapende machten van de Islamitische Republiek Iran 203

Wet van de bepaling van de bevoegdheid van de militaire rechtbanken 207

Wet van de interpretatie van het artikel 3 van de Wet van de bepaling van de bevoegdheid van de burgerlijke rechtbanken en de militaire rechtbanken 209

Wet van de oprichting van de strafrechtelijke rechtbanken categorie één en twee 211
Hoofdstuk 1 strafrechtelijke rechtbanken 211
Chapiter 1 samenstelling van de rechtbanken en hun
bevoegdheid 211
Chapiter 2 het begin van behandeling 217
Chapiter 3 beroep 221
Hoofdstuk 2: Staats Hoge Raad 222

Besluit v/d bijzondere rechtbanken voor de geestelijkheid 223
taken 224
organisatie 224
bevoegdheden 226
berechting van misdrijven 227
hulpaanklagers 228
taken en bevoegdheden van de provinciale aanklagers 228
taken en bevoegdheden van de rechtbanken 231

Wet van de oprichting van de hoge rechtbanken voor de orde van rechters 235

Wetsvoorstel voor het bepalen van de bevoegde instantie voor beroepen en herbeoordeling inzake vonnissen van de hoge rechtbanken voor de orde van rechters 237

Wet van de afschaffing van zweepslagen als straf 239

TOELICHTING OP DE GEBRUIKTE BEGRIPPEN 241

Alfabetische inhoudsopgave 245

UITGAVEN VAN HET TALENHUIS 273

AANTEKENINGEN 293

 

EINDE

INHOUDSOPGAVE


TOELICHTING OP ENKELE

GEBRUIKTE BEGRIPPEN

Bloed-rechthebbenden:
Bloed-rechthebbenden zijn familieleden ofwel bloedverwanten van een vermoorde persoon. De bloed-rechthebbenden mogen in plaats van vergelding een door de wet bepaald smartengeld eisen; dit smartengeld voor de moord op een moslim-vrouw is de helft van dat voor een moslim-man.

Gebruikelijke bruidsschat:
De gebruikelijke bruidsschat, deze bedraagt het gemiddelde van het bedrag wat de meeste vrouwen als bruidsschat ontvangen.

Juridische contaminatie:
In geval dat de rechter niet absoluut overtuigd is van het wel of niet schuldig zijn van de verdachte en hij geen uitspraak kan doen, heeft de wetgever hem een mogelijkheid gegeven onder de titel van juridische contaminatie om met meer zekerheid een uitspraak te doen of althans een uitweg te bieden die tot een uitspraak kan leiden.
De vertaler heeft het woord contaminatie gekozen voor het vertalen van het oorspronkelijke woord “Loos”. Contaminatie is een verkeerde combinatie van verschillende uitdrukkingen <zoals
bijvoorbeeld in ‘iemand op telefoneren’> [Van Dale]

Kuise afstamming:
Een kuise afstamming betekent niet een kind zijn uit een buiten-echtelijke verhouding. Geen bastaard.

Legale heidenen:
Legale heidenen zijn niet-moslims die door het betalen van de vereiste belastingen het recht verkrijgen om in de Islamitische staat te leven.

Melkverwantschap:
De Islam kent een soort verwantschap onder de titel van melkver-wantschap. Deze verwantschap ontstaat door de borstvoeding, met inachtneming van de vereiste voorwaarden. Deze verwantschap is gelijk aan bloedverwantschap, maar deze verwantschap brengt niet vanzelfsprekend het erfrecht met zich mee.

Moharram, Radzjab, Ziqaada en Zihadzjdzja:
Deze vier maanden uit de Islamitische kalender, Hedzjri, waren gezegende maanden, waarin geen oorlog mocht worden gevoerd en deze vier maanden zijn heilige maanden.

Radzjab, Ziqaada, Zihadzjdzja en Moharram:
Deze vier maanden uit de Islamitische kalender, Hedzjri, waren gezegende maanden, waarin geen oorlog mocht worden gevoerd en deze vier maanden zijn heilige maanden.

Rial:
Rial, is een munt met de laagste waarde in het huidige Iran, te vergelijken met een cent ten opzichte van de Euro.

Sjaria (Sharia):
De islamitische wet die door de islamitische geestelijkheid uit de Koran wordt herleid.

Sjaria-volwassenheid:
De Sjaria-volwassenheid is voor meisjes hun eerste maandbloe-ding (menstruatie) en voor jongens hun eerste zaadlozing.

Verbintenis: In de Islamitische traditie bestaat een soort vriendschappelijke overeenkomst [verbintenis] tussen twee personen die elkaar wederzijds bijstand beloven als elkaars verwanten en zij wijzen elkaar tevens als erfgenaam aan.

Vrome intentie:
Vrome intentie, oftewel Qast qorbat, betekent een handeling verrichten met een zuivere bedoeling om dichterbij God te komen.

Zihadzjdzja, Moharram, Radzjab en Ziqaada:
Deze vier maanden uit de Islamitische kalender, Hedzjri, waren gezegende maanden, waarin geen oorlog mocht worden gevoerd en deze vier maanden zijn heilige maanden.

Ziqaada, Zihadzjdzja, Moharram en Radzjab:
Deze vier maanden uit de Islamitische kalender, Hedzjri, waren gezegende maanden, waarin geen oorlog mocht worden gevoerd en deze vier maanden zijn heilige maanden.

 

EINDE TOELICHTING OP ENKELE GEBRUIKTE BEGRIPPEN


DE PRIJS VOOR ÉÉN EXEMPLAAR,  INCLUSIEF B.T.W.  EN VERZENDKOSTEN IS:  

70 Euro*


* Bij bestelling van 2 tot 6 exemplaren 10% korting;  van 6 tot 11 exemplaren 15%korting;                       meer dan 10 exemplaren 20% korting.  

N.B. Bij bestellingen uit België of andere Europese landen word 5% extra portokosten in rekening gebracht!

Deze prijzen zijn geldig tot 01-01-2025.


 

Om uw boeken te bestellen, klik a.u.b. op het onderstaande beeld om uw bestelling te plaatsen via een e-mail op info@talenhuis.com:


Bij ontvangst van uw bestelling, ontvangt u  ter voldoening een factuur.
Stuur geen geld of cheque mee.                       UW BESTELLING WORDT ZO SNEL MOGELIJK VERWERKT.  

N.B!  Geachte heer / mevrouw!                                    Het kan door omstandigheden voorkomen dat dit formulier ons niet bereikt. Daarom verzoeken wij u vriendelijk om uw bericht nogmaals via een E-mail naar ons: info@talenhuis.com                                                 op te sturen, indien u binnen drie dagen geen reactie van ons hebt ontvangen na het inzenden van uw formulier.


DANK U VOOR UW BELANGSTELLING!

 HET TALENHUIS