de koran

قرآن

القران

UITGEVER:

HET TALENHUIS

DRACHTEN - NEDERLAND


Om uw boeken te bestellen, klik a.u.b. op het onderstaande beeld om uw bestelling te plaatsen via een e-mail op info@talenhuis.com:

 

Oorspronkelijke titel:

قرآن

koran

Nederlandse vertaling uit het Arabisch,
inleiding en aantekeningen: Soleimani, Ali 

Omslagontwerp: Meijer, Ilse

De tekst is gezet bij Het Talenhuis Drachten

Druk- en bindwerk: Donkel & Donkel,

Drachten – Nederland

 NUR-code: 717
NUR-omschrijving: islam

ISBN/EAN: 978-90-78660-23-1

 

EERSTE DRUK

 Uitgever:

HET TALENHUIS

01062831 KvK. Leeuwarden 10-10-1991

JANSONIUSPLEIN 19

9203 NH DRACHTEN

Tel.: (+31) 0512 – 540560

Internet: www.talenhuis.com

E-mail:  info@talenhuis.com


 Formaat: 14,80 X 21,00 - 720 pagina’s, genaaid gebonden uitgave met hard kaft.

 


Om uw boeken te bestellen, klik a.u.b. op het onderstaande beeld om uw bestelling te plaatsen via een e-mail op info@talenhuis.com:

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave                                                           5

Inleiding                                                                      11

Koranhoofdstukken:

volgorde     Arabisch              Nederlands                     pagina       

1                 al-Fatiha               (De opening)                 17

2                 al-Bakara             (De koe)                        19

3                 Alii Imran            (Stam van Imran)           55

4                 an-Nisa                (De vrouwen)                77

5                 al-Maida              (De tafel)                       101

6                 al-Anam               (Het vee)                       119

7                 al-Araf                 (De wallen)                    139

8                 al-Anfal               (De buit)                        161

9                 at-Taoeba             (Het berouw)                 169

10               Yoenoes               (Jona)                             185

11               Hoed                    (Eber)                            197

12               Yoesoef               (Jozef)                           209

13               ar-Rad                  (De donder)                   221

14               Ibrahim                (Abraham)                     227

15               al-Hidzjr              (al-Hidzjr)                      233

16               an-Nahl                (De bijen)                      239

17               al-Isra                   (De nachtreis)                253

18               al-Kahf                (De grot)                        265

19               Maryam               (Maria)                           277

20               Ta-Ha                   (Ta-Ha)                          285

21               al-Anbiya             (De profeten)                 295

22               al-Hadzjdzj                   (Hadzj-bedevaart) 305

23               al-Moeminoen      (De gelovigen)              313

24               an-Noer                (Het licht)                      321

25               al-Foerkan  (Het onderscheidingsmiddel) 329

26               asj-Sjoe’ara (De dichters)                          337

27               an-Naml               (De mieren)                   349

28               al-Kasas               (De verhalen)                 357

29               al-Ankaboet         (De spin)                        367

30               ar-Roem               (Byzantijnen)                 375

31               Loekman              (Loekman)                     381

32               as-Sadzjda           (De teraardewerping)    385

33               al-Ahzab              (De partijen)                  389

34               Saba                     (Sheba)                          399

35               Fatir                     (Grondlegger)               405

36               Ya-Sin                 (Ya-Sin)                         411   

37               as-Saffat              (De zich opstellenden)  417

38               Sad                      (Sad)                              425

39               az-Zoemar            (De scharen)                 431

40               Kafir                    (Vergever)                     439

41               Foessilat               (Duidelijk uiteengezet) 447

42               asj-Sjoera             (De beraadslaging)       453

43               az-Zoechroef       (De tooi)                        459

44               ad-Doechan         (De rook)                       467

45               adzj-Dzjasiya       (De geknielde mensen) 471

46               al-Ahkaf              (De zandduinen)           475

47               Mohammad         (Mohammed)                 481

48               al-Fath                 (De uitkomst)                485

49               al-Hoedzjoerat     (De binnenvertrekken)  489

50               Kaf                      (Kaf)                              493

51               az-Zariyat   (Degenen die heftig opjagen) 497

52               at-Toer                 (De berg at-Toer)           501

53               an-Nadzjm           (De sterrenhemel)         505

54               al-Kamar              (De maan)                      509

55               ar-Rahman           (De Barmhartige)          513

56               al-Wakia              (De aanstaande)            517

57               al-Hadid              (Het ijzer)                     521

58               al-Moedzjadila     (De twist)                     525

59               al-Hasjr                (Het samenbrengen)     529

60               al-Moemtahana    (Zij die op de proef gesteld worden)  533

61               as-Saff                 (De slagorde)                 537

62               adzj-Dzjoemoe’a (De bijeenkomst [vrijdag])  539

63               al-Moenafikoen   (De huichelaars)            541

64               at-Takaboen         (Het wederzijds bedrog)543

65               at-Talak                (De echtscheiding)        545

66               at-Tahrim             (Het verbieden)             547

67               al-Almoelk           (De heerschappij)          549

68               al-Kalam              (De pen)                        553

69               al-Hakka              (De wezenlijke)             557

70               al-Ma’aridzj         (De treden)                    561

71               Noeh                    (Noach)                         563

72               adzj-Dzjinn          (De djinn)                      565

73               al-Moezzammil    (De in kleren gehulde)  567

74               al-Moeddassir      (Hij die zich in zijn mantel verscholen houdt)    569

75               al-Kiyama            (De Opstanding)           573

76               al-Insan                (De mens)                      575   

77               al-Moersalat         (De gezanten)                577

78               an-Naba               (De aankondiging)        579

79               an-Naziat             (Zij die uitrukken)         581

80               Abasa                   (Hij fronste)                   583

81               at-Takwir             (Het omwinden)            585

82               al-Infitar              (Het splijten)                 587

83               al-Moetaffifin      (De knoeiers)                 589

84               al-Insjikak            (Het uiteenbarsten)       591

85               al-Boeroedzj        (De sterrenbeelden)      593

86               at-Tarik                (De morgenster)            595

87               al-Ala                   (De Hoogste)                 597

88               al-Kasjiya             (De Overweldigende)   599

89               al-Fadzjir             (De dageraad)               601

90               al-Balad               (De stad)                       603

91               asj-Sjams              (De zon)                        605

92               al-Lail                  (De nacht)                     607   

93               az-Zoeha              (Het morgenlicht)         609

94               asj-Sjarh               (Het verruimen)             611

95               at-Tin                   (De vijgenboom)           613

96               al-Alak                 (De bloedklomp)           615

97               al-Kadr                (De waardevolle)          617

98               al-Bayyina           (Het duidelijke bewijs) 619

99               az-Zalzala            (De beving)                   621

100             al-Adiyat             (Zij die rennen)              623

101             al-Karia                (De catastrofe)              625

102             at-Takasoer          (De hebzucht)               627

103             al-Asr                   (De namiddag)              629

104             al-Hoemaza          (De lasteraar)               631

105             al-Fil                    (De olifant)                   633

106             al-Koeraisj           (De Koeraisj-stam)      635

107             al-Ma’oen            (Het hulpbetoon)          637

108             al-Kausar             (De overvloed)              639

109             al-Kafiroen          (De ongelovigen)          641

110             an-Nasr                (De hulp)                       643

111             al-Masad              (Het touw)                     645

112             al-Ichlas               (De toewijding)             647   

113             al-Falak                (De ochtendschemering)  649

114             an-Nas                 (De mensen)                  651

Koran in Wikipedia                                                       653

Inhoud                                                                            654

Boodschap                                                                     656

Thema’s                                                                         656

Ontstaansgeschiedenis                                                  657

Traditionele visie                                                          658

Andere visies                                                                660

Religieuze betekenis                                                    661

Gevoelige thema’s                                                       663

Vrouwen                                                                      664

Andere religies                                                            665

Nederlandse Koranvertalingen                                   667

Externe links                                                                669

Bronnen, noten en/of referenties                                670

Profeten binnen de islam, genoemd in de Koran       672

Lijst van soera’s in de koran                                       673

Wijze van weergave van de namen in de koran         675

Lijst van de koranhoofdstukken op grond van de lengte 683

Arabische lijst van de koranhoofdstukken op grond van de lengte  689

Latijnse fonetische alfabetische index van de koranhoofdstukken  695

Nederlandse fonetische alfabetische index van de koranhoofdstukken 705

Literatuur                                                                  715


 

Inleiding

 

- Dank is niet genoeg om mijn erkentelijkheid aan allen te betuigen die gedurende 23 jaar (zomer 1991 – maart 2014) een bijdrage hebben geleverd om de uitgave van deze woordelijke koranvertaling te verwezenlijken.

- In het jaar 1991, bij het begin van mijn loopbaan als tolk/vertaler, moest ik tijdens mijn werkzaamheden voor het eerst stukken uit de koran in het Nederlands vertalen. Toen kreeg ik drie vertalingen van de koran in het Nederlands tot mijn beschikking:

1. De koran, in de vertaling van Prof. Dr. J. H. Kramers; tweede druk 1965; uitgever Agon Elsevier Bibliotheek; ISBN: [niet aangegeven]

2. De koran (de heilige qor’aan), vertaald en uitgegeven door Ahmadiyya Gemeenschap, ‘s-Gravenhage; derde editie 1983; ISBN: 90-72540-52-2.

3. De koran, een weergave van de betekenis van de Arabische tekst in het Nederlands door Fred Leemhuis; eerste druk 1989; uitgever Fibula; ISBN: 90-269-4438-1.

- Bij het weergeven van de teksten uit deze vertalingen moest ik er zelf veranderingen in aanbrengen. De sfeer van deze vertalingen was te bijbels. Het woord ‘heer’ [Heer; HEER; Heere] als vertaling van het Arabische woord ‘rabb’ was het eerste woord dat mij op het idee bracht om mijn eigen vertaling te maken. Het was toen zomer 1991.

- De arbeid voor deze vertaling verliep tussen 1991 en 2014 soms uitbundig, soms driftig, soms kalm en werd soms helemaal stilgelegd.

Vaak dacht ik dat deze vertaling overbodig was. Maar nooit durfde ik het werk definitief uit het geheugen van mijn computer te wissen.

De fiches die ik aan het begin van de vertaling had gemaakt, voordat er een computer in mijn werkkamer kwam, werden gedigitaliseerd en bij een grote schoonmaakbeurt verwijderd.

- De strijd tussen ‘wel uitgeven’, ‘nee, niet uitgeven’, ‘wel uitgeven’, ‘nee, niet uitgeven’ werd 23 jaar lang hevig gevoerd. Deze strijd eindigde uiteindelijk met de overwinning van het ‘wel uitgeven’. De behoefte aan een koranvertaling bij de cursussen die ik geef, leverde een grote bijdrage aan deze overwinning. Het was toen herfst 2013.

- Bij deze vertaling van de koran uit het Arabisch zijn, naast de voornoemde vertalingen in het Nederlands, ook vertalingen in het Farsi [Perzisch], Turks, Engels, Duits en Frans geraadpleegd.

- Het was voor mij een zegen dat er een aantal koranvertalingen in het Nederlands bestond. Dit maakte mijn werk gemakkelijker. Ik heb de gedeelten uit deze vertalingen waar ik het mee eens was, overgenomen.

Ik wilde geen onnodige veranderingen in deze vertalingen aanbrengen, slechts omwille van het anders weergeven. Daarom zijn de vertaling van dr. J.H. Kramers (overleden in 1951) en in het bijzonder de vertaling van dr. F. Leemhuis [http://www.bijbelenkoran.nl/index.php], nadrukkelijk aanwezig in mijn vertaling. Ik ben daarom bijzondere dank verschuldigd aan deze twee geleerden.

- In de loop van de 23 jaar die deze vertaling in beslag nam, verscheen het wonder van onze tijd: het internet en ‘Wikipedia’, waardoor bijna al mijn aantekeningen over de koran overbodig werden. Daarom wordt de pagina ‘koran’ van Wikipedia in deze vertaling opgenomen [Koran in Wikipedia, pagina 653]:

- Voor de weergave van de namen is in deze vertaling gekozen voor de wijze die in het Nederlands bekend is; deze namen kunnen echter altijd op verschillende manieren worden weergegeven.

- De koran kan op verschillende manieren worden ingedeeld. Hieronder wordt een aantal vermeld.

Indeling in hoofdstukken:

De koran kent 114 koranhoofdstukken. Ieder koranhoofdstuk wordt verdeeld in koranverzen. Het aantal koranverzen varieert per hoofdstuk.

‘Koranhoofdstuk’ is hier de vertaling van het Arabische woord ‘soera’ (soerat; sura; surat), en ‘koranvers’ van ‘aya’ (ayat).

Liturgische indeling 1:

Hierbij wordt de koran verdeeld in 30 korangedeelten van gelijke lengte.
Ieder korangedeelte wordt verdeeld in acht koranpartijen [delen].

‘Korangedeelte’ is hier de vertaling van het Arabische woord ‘dzjoz’ [joz] en ‘koranpartij’ van ‘hizb’. In totaal zijn er 120 koranpartijen.

In mijn vertaling is, naast een indeling in hoofdstukken, deze liturgische indeling gehanteerd.

Liturgische indeling 2:

Hierbij wordt de koran verdeeld in 30 korangedeelten of, anders gezegd, in 60 koranpartijen. Ieder korangedeelte wordt onderverdeeld in twee vierdelige koranpartijen [delen]: twee keer onderverdeeld in kwarten (een kwart koranpartij; een halve koranpartij, een driekwart koranpartij en een hele koranpartij], ofwel in acht koranpartijen [delen]: totaal 240 koranpartijen.

- Met betrekking tot de islamitische interpretatie van de koran conform de theologische bronnen, is deze woordelijke koranvertaling voornamelijk opgebouwd conform de interpretatie van de sjiitische geloofsrichting van de islam: koranuitleg [tafsir] al-Mizan van Mohammad Hosein Tabatabai.

- Omdat in de koran de onderwerpen niet zijn weergegeven en de tekst verschillende zaken in één koranhoofdstuk bevat, heb ik de werkwijze van dr. Kramers gevolgd om ieder onderwerp tussen twee teksthaakjes en met vetgedrukte letters aan te geven, bijvoorbeeld: [gelovigen].

- Met het woord ‘bijbel’ (Arabisch: ‘indzjil’) wordt in deze vertaling ‘het nieuwe testament’ bedoeld en met ‘ thora’ (Arabisch: ‘torat’) ‘het oude testament’.

- Voor de duidelijkheid zijn er in de tekst opmerkingen dan wel verduidelijkingen tussen teksthaakjes [ ] weergegeven. Deze zaken zijn door mij toegevoegd en vallen derhalve niet onder de woordelijke vertaling.

- Aan het begin van ieder koranhoofdstuk is het aantal koranverzen weergegeven.

- De koranhoofdstukken zijn in Mekka [vóór hidzjira*] of in Medina [ná hidzjira*] geopenbaard. Dit wordt aan het begin van ieder koranhoofdstuk vermeld: Mekkaans of Medinisch.

* Hidzjra (هِجْرَة) is het Arabische woord voor ‘De tocht [reis] van de Profeet van Mekka naar Medina’ in 622. De hidzjra is het begin van de islamitische jaartelling.

- Naast de meest bekende lijst van de koranhoofdstukken op grond van de lengte daarvan (pagina 683), zijn de volgende drie lijsten opgenomen om het gebruiksgemak voor de lezer te vergroten:

1. Arabische lijst van de koranhoofdstukken op grond van de lengte (689)

2. Latijnse fonetische alfabetische index van de koranhoofdstukken (695)

3. Nederlandse fonetische alfabetische index van de koranhoofd- stukken (705)

- Tenslotte wil ik zeggen dat kritiek, opmerkingen en suggesties welkom zijn.

Drachten, februari 2014

dr. Ali Soleimani


korangedeelte 1; koranpartij 1

1. Het eerste koranhoofdstuk al-Fatiha (De opening)

Mekkaans

7 koranverzen

Neergedaald na het koranhoofdstuk al-Moeddassir (74)

(1) In de naam van God, de Barmhartige, de Genadige.

(2) Lof aan God, de Opvoeder van de wereldbewoners,

(3) de Barmhartige, de Genadige,

(4) de Heerser van de dag van de gerechtigheid.

(5) U dienen wij alleen en alleen U vragen wij om bijstand.

(6) Leid ons langs het rechte pad,

(7) het pad van degenen aan wie U weldaden heeft geschonken; niet [het pad] van degenen op wie de toorn rust, noch dat van degenen die dwalen.


2. Het tweede koranhoofdstuk al-Bakara (De koe)

 

Medinisch, behalve vers 281 dat in Mina bij de afscheidsbedevaart neerdaalde,

286 koranverzen.

Dit is het eerste koranhoofdstuk dat in Medina neerdaalde.

In de naam van God, de Barmhartige, de Genadige.

(1) A[lif] L[aam] M[im].

[gelovigen]

(2) Dat is het boek, waaraan geen twijfel bestaat, een leidraad voor vromen,

(3) die geloven in de verborgenheid en het gebed verrichten, en die weldoen met wat Wij hen als onderhoud gegeven hebben,

(4) en die geloven in wat naar jou [Profeet Mohammed] is gezonden, en in wat vóór jouw tijd is gezonden, en die in het hiernamaals geloven.

[ongelovigen] 


Wijze van weergave van de namen in de koran

 

A

Aad [Ad]

Aalmoesen

Aäron [Haroen]

Abel en Kaďn [Habil en Kabil]

Abraham [Ibrahim; Ebrahim]

Adam

Adn [Eden; paradijs; tuin; hof]

Ayyoeb [Job]

Arafat [Aarafat] Araafaat]

Azar [vader van Abraham]

 

B

Babel

 

C

 

D

David [Dawoed]

Dzjahannam [hel]

Dzjaloet [Goliath; Goliathh]

Dzjibril [Gabriël]

Djinn [dzjin]

Dzjoedi

Drieëenheid [drie-eenheid]

Duivel [Satan; Iblis]

 

E

Eden [Adn; paradijs; tuin; hof]

Egypte [Misr]

Elia [Elias; Ilias; Ilyas]

Elisa [al-Yasa; al-Jasa]

Evangelie [Indzjil; Nieuw Testament]

Ezechiël [Zoe-l-Kifl; Zulkifl]

Ezra [Oezair]

 

F

Farao [Fir-aoen; Firaun]

 

G

Gabriël [Dzjibril]

Gharoen [Korach]

God [al-Lah; Allah = Arabisch all…h, samentrekking van al (de) + il…h (De God]

Gog en Magog [Jadzjoedzj en Madzjoedzj; Yadzjodzj en Madzjoedzj]

Goliath [Goliathh; Dzjaloet]

 

H

Habil en Kabil [Abel en Kaďn]

Hadzjdzj [Haj-j; Haj; Hadj]

Haman [Hamaan]

Haroen [Aäron]

Haroet en Maroet [Harut and Marut]

Henoch [Idris; Idries;]

Hoenain [Hunayn]

 

I

Iblis [Iblies, Eblis; satan]

Ibrahim [Ibrahiem; Ebrahim; Abraham]

Idris [Idries; Henoch]

Illiyyoen

Imraan [Imran]

Imran [Imraan]

Indzjil [Evangelie; Nieuw Testament]

Iram

Isa [Masih; Masieh; Jezus; Messias]

Islam [Islaam]

Ismaël [Ismail; Esmail]

Israël [Israiel]

Izaäk [Isaäk; Is-hagh; Ishaak; Isaak]

 

J

Jadzjoedzj en Madzjoedzj [Yadzjoedzj en Madzjoedzj; Gog en Magog]

Jaghoes [Yaghoes]

Jahja [Yahya; Johannes]

Jakob [Yaghoeb; Jakoeb]

Jaoegh [Yaoegh [Yaugh; Jaoek]

al-Jasa [al-Yasa; Elisa]

Yasrib [Yasreb, Medina]

Jezus [Isa;[Masih; Masieh; Messias]

Job [Yob; Ayyoeb; Ajjoeb]

Johannes [Yahya; Jahja]

Jona [Jonas; Joenoes; Yonas; Yoenoes]

Jozef [Joesoef; Yousef; Joesoef]

 

K

Kaäba

Korach [Karoen; Gharoen]

 

L

al-Laat

Loekman [Loekman; Lukman; Lughman]

Lot [Lut]

 

M

Madyan [Midian]

Magiërs

Malik

Manat

Maria [Maryam; Marjam]

al-Marwa

Masih [Isa; Masieh; Jezus; Messias]

Medina [Yasrib; Yasreb; Yasrib]

Mekka

Messias [Isa; Masih; Masieh; Jezus]

Michaël [Mikail; Mikaël]

Midian [Madyan]

Moesa [Mozes]

Moeslim

Mohammed [Mohammad]

Mozes [Moesa]

 

N

Nasr

Noach [Noeh]

Noeh [Noach]

 

O

Oehoed [Uhud]

Oemra [de buitentijdse Hadzjdzj-bedevaart]

Oezair [Ezra]

Oezza [al-Oezza]

Opstandingsdag [Dag de Opstanding]

 

P

Paradijs Eden [Adn; tuin; hof]

Psalter [Zaboer (meervoud Zoeboer)]

 

R

Rabbijnen [Schriftgeleerden]

ar-Rakiem [ar-Raghim]

Ramadan

 

S

Saba [Sheba]

Sabiërs [Sabe-in; Mandaeërs; mandaeën; mandeeën]

as-Safa

Salat [Gebed; devotie]

Salih [Selach]

Salomo [Salomon; Soelaiman]

Salsabil

Samiriet [Sameri]

Samoed [Thamoed Thamud]

Satan [Iblis; Iblies, Eblis]

Saul [Taloet]

Sheba [Saba]

Sidzj’dzjin

Sinaď [Sina; Sinaa]

Sjoe’aib [Shoayb; Jetro]

Soewa

 

T

Taloet

Takoet [Tiran; Taghoet]

 

Tasnim

Taura thora; tora]

Thamoed [Thamud; Samoed]

 thora [taura; tora]

Tiran [Takoet; Taghoet]

Toebba

Toewa

Tora [taura; thora]

Tuin [Paradijs; Eden; Adn; hof]

 

U

Uhud [Oehoed]

Uur [de laatste dag]

 

V

 

W

Wadd

 

Y

Yaghoeb; Jakoeb; Jakob]

Yaoegh [Yaugh; Jaoek; Jaoegh]

Jadzjoedzj en Madzjoedzj [Yadzjoedzj en Madzjoedzj; Gog en Magog]

Yaghoes [Jaghoes]

Yahya [Jahja; Johannes]

Yaghoeb [Jakob; Jakoeb]

Yaoegh [Jaoegh Yaugh; Jaoek]

al-Yasa [al-Jasa; Elisa]

Yasreb [Yasrib, Medina]

Yob [Job; Ayyoeb; Ajjoeb]

Yona [Jona; Jonas; Joenoes; Yonas; Yoenoes]

Yousef [Jozef; Joesoef; Joesoef]

 

Z

Zaboer (meervoud Zoeboer) [Psalter]

Zacharias [Zacharia; Zakarijja; Zakariyya]

Zaid

Zakat [Zakat-gift; Zakaat]

Zakkum-boom [Zakkoem-boom]

Zandzjabil [gember]

Zoe-l-Kifl [Zulkifl; Ezechiël]


 

Lijst van de koranhoofdstukken op grond van de lengte

 

volgorde    fonetisch             Nederlands                  pagina      

1                 al-Fatiha               (De opening)                 17

2                 al-Bakara             (De koe)                        19

3                 Alii Imran            (Stam van Imran)           55

4                 an-Nisa                (De vrouwen)                77

5                 al-Maida              (De tafel)                      101

6                 al-Anam               (Het vee)                       119

7                 al-Araf                 (De wallen)                   139

8                 al-Anfal               (De buit)                       161

9                 at-Taoeba             (Het berouw)                169

10               Yoenoes               (Jona)                            185

11               Hoed                    (Eber)                            197

12               Yoesoef               (Jozef)                           209

13               ar-Rad                  (De donder)                  221

14               Ibrahim                (Abraham)                     227

15               al-Hidzjr              (al-Hidzjr)                     233

16               an-Nahl                (De bijen)                      239

17               al-Isra                   (De nachtreis)               253

18               al-Kahf                (De grot)                       265

19               Maryam               (Maria)                           277

20               Ta-Ha                   (Ta-Ha)                         285

21               al-Anbiya             (De profeten)                295

22               al-Hadzjdzj                   (Hadzj-bedevaart) 305

23               al-Moeminoen      (De gelovigen)              313

24               an-Noer                (Het licht)                     321

25               al-Foerkan  (Het onderscheidingsmiddel) 329

26               asj-Sjoe’ara (De dichters)                          337

27               an-Naml               (De mieren)                   349

28               al-Kasas               (De verhalen)                357

29               al-Ankaboet         (De spin)                       367

30               ar-Roem               (Byzantijnen)                375

31               Loekman              (Loekman)                    381

32               as-Sadzjda           (De teraardewerping)    385

33               al-Ahzab              (De partijen)                  389

34               Saba                     (Sheba)                          399

35               Fatir                     (Grondlegger)               405

36               Ya-Sin                 (Ya-Sin)                        411   

37               as-Saffat              (De zich opstellenden)  417

38               Sad                      (Sad)                             425

39               az-Zoemar            (De scharen)                 431

40               Kafir                    (Vergever)                     439

41               Foessilat               (Duidelijk uiteengezet) 447

42               asj-Sjoera             (De beraadslaging)        453

43               az-Zoechroef       (De tooi)                       459

44               ad-Doechan         (De rook)                      467

45               adzj-Dzjasiya       (De geknielde mensen) 471

46               al-Ahkaf              (De zandduinen)           475

47               Mohammad         (Mohammed)                481

48               al-Fath                 (De uitkomst)                485

49               al-Hoedzjoerat     (De binnenvertrekken)  489

50               Kaf                      (Kaf)                             493

51               az-Zariyat   (Degenen die heftig opjagen) 497

52               at-Toer                 (De berg at-Toer)           501

53               an-Nadzjm           (De sterrenhemel)         505

54               al-Kamar              (De maan)                     509

55               ar-Rahman           (De Barmhartige)          513

56               al-Wakia              (De aanstaande)            517

57               al-Hadid              (Het ijzer)                      521

58               al-Moedzjadila     (De twist)                      525

59               al-Hasjr                (Het samenbrengen)      529

60               al-Moemtahana    (Zij die op de proef gesteld worden) 533

61               as-Saff                 (De slagorde)                537

62               adzj-Dzjoemoe’a (De bijeenkomst [vrijdag])  539

63               al-Moenafikoen   (De huichelaars)            541

64               at-Takaboen         (Het wederzijds bedrog) 543

65               at-Talak                (De echtscheiding)        545

66               at-Tahrim             (Het verbieden)             547

67               al-Almoelk           (De heerschappij)          549

68               al-Kalam              (De pen)                        553

69               al-Hakka              (De wezenlijke)             557

70               al-Ma’aridzj         (De treden)                   561

71               Noeh                    (Noach)                         563

72               adzj-Dzjinn          (De djinn)                     565

73               al-Moezzammil    (De in kleren gehulde)  567

74               al-Moeddassir      (Hij die zich in zijn mantel verscholen houdt)    569

75               al-Kiyama            (De Opstanding)           573

76               al-Insan                (De mens)                     575

77               al-Moersalat         (De gezanten)               577

78               an-Naba               (De aankondiging)        579

79               an-Naziat             (Zij die uitrukken)         581

80               Abasa                   (Hij fronste)                  583

81               at-Takwir             (Het omwinden)           585

82               al-Infitar              (Het splijten)                 587

83               al-Moetaffifin      (De knoeiers)                589

84               al-Insjikak            (Het uiteenbarsten)       591

85               al-Boeroedzj        (De sterrenbeelden)      593

86               at-Tarik                (De morgenster)            595

87               al-Ala                   (De Hoogste)                597

88               al-Kasjiya             (De Overweldigende)   599

89               al-Fadzjir             (De dageraad)               601

90               al-Balad               (De stad)                       603

91               asj-Sjams              (De zon)                        605

92               al-Lail                  (De nacht)                     607   

93               az-Zoeha              (Het morgenlicht)         609

94               asj-Sjarh               (Het verruimen)            611

95               at-Tin                   (De vijgenboom)           613

96               al-Alak                 (De bloedklomp)           615

97               al-Kadr                (De waardevolle)          617

98               al-Bayyina           (Het duidelijke bewijs) 619

99               az-Zalzala            (De beving)                   621

100             al-Adiyat             (Zij die rennen)             623

101             al-Karia                (De catastrofe)              625

102             at-Takasoer          (De hebzucht)               627

103             al-Asr                   (De namiddag)              629

104             al-Hoemaza          (De lasteraar)                631

105             al-Fil                    (De olifant)                    633

106             al-Koeraisj           (De Koeraisj-stam)        635

107             al-Ma’oen            (Het hulpbetoon)          637

108             al-Kausar             (De overvloed)              639

109             al-Kafiroen          (De ongelovigen)          641

110             an-Nasr                (De hulp)                       643

111             al-Masad              (Het touw)                    645

112             al-Ichlas               (De toewijding)            647   

113             al-Falak                (De ochtendschemering) 649

114             an-Nas                 (De mensen)                  651


 

Arabische lijst van de koranhoofdstukken op grond van de lengte

 

volgorde    Arabisch    Nederlands                  pagina

1                 الفاتحة       (De opening)                 17

2                 البقرة                   (De koe)              19

3                 آل عمران    (Stam van Imran)         55

4                 النساء        (De vrouwen)                77

5                 المائدة        (De tafel)                      101

6                 الأنعام         (Het vee)                       119

7                 الأعراف       (De wallen)                   139

8                 الأنفال         (De buit)                       161

9                 التوبة           (Het berouw)                169

10               يونس           (Jona)                           185

11               هود             (Eber)                            197

12               يوسف        (Jozef)                           209

13               الرعد          (De donder)                  221

14               إبراهيم       (Abraham)                     227

15               الحجر         (al-Hidzjr)                      233

16               النحل         (De bijen)                       239

17               الإسراء       (De nachtreis)               253

18               الكهف         (De grot)                       265

19               مريم           (Maria)                          277

20               طه              (Ta-Ha)                         285

21               لأنبياء         (De profeten)                295

22               الحج           (Hadzj-bedevaart)         305

23               المؤمنون     (De gelovigen)              313

24               النّور            (Het licht)                     321

25               الفرقان       (Het onderscheidingsmiddel) 329

26               الشعراء      (De dichters)                 337

27               النّمل          (De mieren)                   349

28               القصص       (De verhalen)                357

29               العنكبوت     (De spin)                       367

30               الرّوم           (Byzantijnen)                375

31               لقمان         (Loekman)                    381

32               السجدة      (De teraardewerping)    385

33               الأحزاب       (De partijen)                  389

34               سبأ            (Sheba)                          399

35               فاطر            (Grondlegger)               405

36               يس             (Ya-Sin)                        411  

37               الصافات      (De zich opstellenden)  417

38               ص              (Sad)                             425

39               الزمر           (De scharen)                  431

40               غافر            (Vergever)                     439

41               فصّلت         (Duidelijk uiteengezet) 447

42               الشورى      (De beraadslaging)        453

43               الزخرف       (De tooi)                       459

44               الدّخان        (De rook)                      467

45               الجاثية        (De geknielde mensen) 471

46               الأحقاف      (De zandduinen)           475

47               محمد        (Mohammed)                481

48               الفتح           (De uitkomst)               485

49               الحجرات     (De binnenvertrekken)  489

50               ق                (Kaf)                             493

51               الذاريات      (Degenen die heftig opjagen) 497

52               الطور           (De berg at-Toer)          501

53               النجم           (De sterrenhemel)         505

54               القمر           (De maan)                     509

55               الرحمن       (De Barmhartige)          513

56               الواقعة        (De aanstaande)            517

57               الحديد        (Het ijzer)                      521

58               المجادلة     (De twist)                      525

59               الحشر        (Het samenbrengen)      529

60               الممتحنة    (Zij die op de proef gesteld worden) 533

61               الصف          (De slagorde)                537

62               الجمعة       (De bijeenkomst [vrijdag]) 539

63               المنافقون   (De huichelaars)            541

64               التغابن        (Het wederzijds bedrog) 543

65               الطلاق        (De echtscheiding)        545

66               التحريم       (Het verbieden)             547

67               الملك         (De heerschappij)          549

68               القلم           (De pen)                        553

69               الحاقة         (De wezenlijke)             557

70               المعارج       (De treden)                   561

71               نوح              (Noach)                         563

72               الجن           (De djinn)                     565

73               المزّمّل        (De in kleren gehulde)  567

74               المدّثر         (Hij die zich in zijn mantel verscholen houdt) 569

75               القيامة        (De Opstanding)           573

76               الإنسان      (De mens)                     575

77               المرسلات   (De gezanten)               577

78               النبأ             (De aankondiging)        579

79               النازعات      (Zij die uitrukken)         581

80               عبس          (Hij fronste)                  583

81               التكوير        (Het omwinden)           585

82               الإنفطار    (Het splijten)                 587

83               المطفّفين   (De knoeiers)                589

84               الإنشقاق   (Het uiteenbarsten)       591

85               البروج         (De sterrenbeelden)      593

86               الطارق        (De morgenster)            595

87               الأعلى        (De Hoogste)                597

88               الغاشية      (De Overweldigende)   599

89               الفجر          (De dageraad)               601

90               البلد            (De stad)                       603

91               الشمس     (De zon)                        605

92               الليل           (De nacht)                     607   

93               الضحى       (Het morgenlicht)         609

94               الشرح        (Het verruimen)            611

95               التين           (De vijgenboom)           613

96               العلق          (De bloedklomp)           615

97               القدر           (De waardevolle)          617

98               البينة          (Het duidelijke bewijs) 619

99               الزلزلة         (De beving)                   621

100             العاديات      (Zij die rennen)             623

101             القارعة       (De catastrofe)              625

102             التكاثر         (De hebzucht)               627

103             العصر          (De namiddag)              629

104             الهمزة        (De lasteraar)                631

105             الفيل          (De olifant)                   633

106             قريش         (De Koeraisj-stam)        635

107             الماعون      (Het hulpbetoon)          637

108             الكوثر          (De overvloed)             639

109             الكافرون     (De ongelovigen)          641

110             النصر           (De hulp)                     643

111             المسد        (Het touw)                    645

112             الإخلاص     (De toewijding)            647   

113             الفلق         (De ochtendschemering) 649

114             النّاس         (De mensen)                  651


 

Latijnse fonetische alfabetische index van de koranhoofd-stukken

 Fonetisch                      Nederlands                  Pagina

Abasa                            (Hij fronste)                  583

Abasa                            (Hij fronste)                  583

ad-Doechan                  (De rook)                      467

Adiyat al-                      (Zij die rennen)             623

adzj-Dzjasiya                (De geknielde mensen) 471

adzj-Dzjinn                   (De djinn)                     565

adzj-Dzjoemoe’a           (De bijeenkomst [vrijdag]) 539

Ahkaf al-                       (De zandduinen)           475

Ala al-                           (De Hoogste)                597

al-Adiyat                       (Zij die rennen)             623

al-Ahzab                       (De partijen)                  389

al-Ala                            (De Hoogste)                597

al-Alak                          (De bloedklomp)           615

al-Almoelk                    (De heerschappij)          549

al-Anam                        (Het vee)                       119

al-Anbiya                      (De profeten)                295

al-Anfal                         (De buit)                       161

al-Ankaboet                  (De spin)                       367

Alak al-                         (De bloedklomp)           615

al-Araf                          (De wallen)                   139

al-Asr                            (De namiddag)              629

al-Balad                        (De stad)                       603

al-Balad                        (De stad)                       603

al-Bakara                       (De koe)                        19

al-Bayyina                     (Het duidelijke bewijs) 619

al-Boeroedzj                 (De sterrenbeelden)      593

al-Fadzjir                       (De dageraad)               601

al-Fadzjir                       (De dageraad)               601

al-Falak                         (De ochtendschemering) 649

al-Fath                           (De uitkomst)                485

al-Fatiha                        (De opening)                 17

al-Fil                              (De olifant)                    633

al-Foerkan                     (Het onderscheidingsmiddel) 329

al-Hadid                        (Het ijzer)                      521

al-Hadzjdzj                   (Hadzj-bedevaart)         305

al-Hakka                       (De wezenlijke)             557

al-Hasjr                         (Het samenbrengen)      529

al-Hidzjr                        (al-Hidzjr)                     233

al-Hoedzjoerat              (De binnenvertrekken)  489

al-Hoemaza                   (De lasteraar)                631

al-Ichlas                        (De toewijding)            647   

Alii Imran                     (Stam van Imran)          55

al-Infitar                        (Het splijten)                 587

al-Insan                         (De mens)                     575   

al-Insjikak                     (Het uiteenbarsten)       591

al-Isra                            (De nachtreis)               253

al-Kadr                          (De waardevolle)          617

al-Kafiroen                    (De ongelovigen)          641

al-Kahf                          (De grot)                       265

al-Kalam                       (De pen)                        553

al-Kamar                       (De maan)                     509

al-Karia                         (De catastrofe)              625

al-Kasas                        (De verhalen)                357

al-Kasjiya                      (De Overweldigende)   599

al-Kausar                       (De overvloed)              639

al-Kiyama                     (De Opstanding)           573

al-Koeraisj                     (De Koeraisj-stam)        635

al-Lail                            (De nacht)                     607

al-Ma’aridzj                  (De treden)                   561

al-Ma’oen                      (Het hulpbetoon)          637

al-Maida                        (De tafel)                      101

al-Masad                       (Het touw)                    645

al-Moeddassir               (Hij die zich in zijn mantel verscholen houdt) 569

al-Moedzjadila              (De twist)                      525

Almoelk al-                   (De heerschappij)          549

al-Moeminoen               (De gelovigen)              313

al-Moemtahana             (Zij die op de proef gesteld worden) 533

al-Moenafikoen             (De huichelaars)            541

al-Moersalat                  (De gezanten)               577

al-Moetaffifin               (De knoeiers)                589

al-Moezzammil             (De in kleren gehulde) 567

al-Wakia                        (De aanstaande)            517

Anam al-                       (Het vee)                       119

Anbiya al-                     (De profeten)                295

Anfal al-                        (De buit)                        161

Ankaboet al-                 (De spin)                       367

an-Naba                        (De aankondiging)        579

an-Nadzjm                    (De sterrenhemel)         505

an-Nahl                         (De bijen)                      239

an-Naml                        (De mieren)                   349

an-Nas                           (De mensen)                  651

an-Nasr                         (De hulp)                       643

an-Naziat                      (Zij die uitrukken)         581

an-Nisa                          (De vrouwen)                77

an-Noer                         (Het licht)                     321

Araf al-                         (De wallen)                   139

ar-Rad                           (De donder)                  221

ar-Rahman                    (De Barmhartige)          513

ar-Roem                        (Byzantijnen)                375

asj-Sjams                       (De zon)                        605

asj-Sjarh                        (Het verruimen)            611

asj-Sjoe’ara                   (De dichters)                 337

asj-Sjoera                      (De beraadslaging)        453

Asr al-                           (De namiddag)              629

as-Sadzjda                    (De teraardewerping)    385

as-Sadzjda                    (De teraardewerping)    385

as-Saff                          (De slagorde)                537

as-Saffat                       (De zich opstellenden)  417

as-Saffat                       (De zich opstellenden)  417

at-Tahrim                      (Het verbieden)             547

at-Takasoer                   (De hebzucht)               627

at-Takwir                      (Het omwinden)           585

at-Talak                         (De echtscheiding)        545

at-Taoeba                      (Het berouw)                169

at-Takaboen                  (Het wederzijds bedrog) 543

at-Tarik                         (De morgenster)            595

at-Tin                            (De vijgenboom)           613

at-Toer                          (De berg at-Toer)           501

az-Zalzala                      (De beving)                   621

az-Zariyat                      (Degenen die heftig opjagen) 497

az-Zoechroef                 (De tooi)                       459

az-Zoeha                       (Het morgenlicht)         609

az-Zoemar                     (De scharen)                  431

Bakara al-                      (De koe)                        19

Bayyina al-                    (Het duidelijke bewijs) 619

Boeroedzj al-                (De sterrenbeelden)      593

Doechan ad-                 (De rook)                      467

Dzjasiya adzj-               (De geknielde mensen) 471

Dzjinn adzj-                  (De djinn)                     565

Dzjoemoe’a adzj-          (De bijeenkomst [vrijdag]) 539

Falak al-                        (De ochtendschemering) 649

Fath al-                          (De uitkomst)                485

Fatiha al-                       (De opening)                 17

Fatir                              (Grondlegger)               405

Fatir                              (Grondlegger)               405

Fil al-                             (De olifant)                             633

Foerkan al-                    (Het onderscheidingsmiddel) 329

Foessilat                        (Duidelijk uiteengezet) 447

Hadid al-                       (Het ijzer)                      521

Hadzjdzj al-                  (Hadzj-bedevaart)         305

Hakka al-                      (De wezenlijke)             557

Hasjr al-                        (Het samenbrengen)      529

Hidzjr al-                       (al-Hidzjr)                     233

Hoed                             (Eber)                            197

Hoed                             (Eber)                            197

Hoedzjoerat al-             (De binnenvertrekken)  489

Hoemaza al-                  (De lasteraar)                631

Ibrahim                         (Abraham)                     227

Ibrahim                         (Abraham)                     227

Ichlas al-                       (De toewijding)            647   

Imran Alii                     (Stam van Imran)           55

Infitar al-                       (Het splijten)                 587

Insan al-                        (De mens)                     575   

Insjikak al-                    (Het uiteenbarsten)       591

Isra al-                           (De nachtreis)               253

Kadr al-                         (De waardevolle)          617

Kaf                                (Kaf)                             493

Kafir                             (Vergever)                     439

Kafir                             (Vergever)                     439

Kafiroen al-                   (De ongelovigen)          641

Kahf al-                         (De grot)                       265

Kalam al-                      (De pen)                        553

Kamar al-                      (De maan)                     509

Karia al-                        (De catastrofe)              625

Kasas al-                       (De verhalen)                357

Kasjiya al-                     (De Overweldigende)   599

Kausar al-                      (De overvloed)              639

Kiyama al-                    (De Opstanding)           573

Koeraisj al-                    (De Koeraisj-stam)        635

Lail al-                           (De nacht)                     607   

Loekman                       (Loekman)                    381

Ma’aridzj al-                 (De treden)                   561

Ma’oen al-                     (Het hulpbetoon)          637

Maida al-                       (De tafel)                      101

Maryam                         (Maria)                          277

Masad al-                      (Het touw)                    645

Moeddassir al-              (Hij die zich in zijn mantel verscholen houdt) 569

Moedzjadila al-             (De twist)                      525

Moeminoen al-              (De gelovigen)              313

Moemtahana al-            (Zij die op de proef gesteld worden) 533

Moenafikoen al-            (De huichelaars)            541

Moersalat al-                 (De gezanten)               577

Moetaffifin al-              (De knoeiers)                589

Moezzammil al-            (De in kleren gehulde) 567

Mohammad                   (Mohammed)                481

Naba an-                       (De aankondiging)        579

Nadzjm an-                   (De sterrenhemel)         505

Nahl an-                        (De bijen)                      239

Naml an-                       (De mieren)                   349

Nas an-                          (De mensen)                  651

Nasr an-                        (De hulp)                       643

Naziat an-                     (Zij die uitrukken)         581

Nisa an-                         (De vrouwen)                77

Noeh                             (Noach)                         563

Noer an-                        (Het licht)                     321

Rad ar-                          (De donder)                  221

Rahman ar-                   (De Barmhartige)         513

Roem ar-                       (Byzantijnen)                375

Saba                              (Sheba)                          399

Sad                                (Sad)                             425

Saff as-                         (De slagorde)                537

Sjams asj-                      (De zon)                        605

Sjarh asj-                       (Het verruimen)            611

Sjoe’ara asj-                  (De dichters)                 337

Sjoera asj-                     (De beraadslaging)        453

Ta-Ha                            (Ta-Ha)                         285

Tahrim at-                     (Het verbieden)             547

Takasoer at-                  (De hebzucht)               627

Takwir at-                     (Het omwinden)           585

Talak at-                        (De echtscheiding)        545

Taoeba at-                     (Het berouw)                169

Takaboen at-                 (Het wederzijds bedrog) 543

Tarik at-                        (De morgenster)            595

Tin at-                           (De vijgenboom)           613

Toer at-                         (De berg at-Toer)           501

Wakia al-                       (De aanstaande)            517

Ya-Sin                           (Ya-Sin)                        411   

Yoenoes                        (Jona)                            185

Yoesoef                        (Jozef)                           209

Zalzala az-                     (De beving)                   621

Zariyat az-                     (Degenen die heftig opjagen) 497

Zoechroef az-                (De tooi)                       459

Zoeha az-                      (Het morgenlicht)         609

Zoemar az-                    (De scharen)                  431


 

Nederlandse fonetische alfabetische index van de koranhoofd- stukken

Nederlands                                     Fonetisch            Pagina

Aankondiging                                  De an-Naba         579

Aanstaande                                     De al-Wakia         517

Abraham                                         Ibrahim                227

al-Hidzjr                                           al-Hidzjr              233

Barmhartige | De                              ar-Rahman           513

beraadslaging | De                           asj-Sjoera             453

berg at-Toer | De                              at-Toer                 501

berouw | Het                                    at-Taoeba             169

beving | De                                       az-Zalzala            621

bijeenkomst [vrijdag] | De               adzj-Dzjoemoe’a 539

bijen | De                                          an-Nahl                239

binnenvertrekken | De                     al-Hoedzjoerat     489

bloedklomp | De                              al-Alak                 615

buit | De                                           al-Anfal               161

Byzantijne                                        ar-Roem               375

Byzantijne                                       ar-Roem               375

catastrofe | De                                  al-Karia                625

dageraad | De                                   al-Fadzjir              601

De aankondiging                             an-Naba               579

De aanstaande                                 al-Wakia              517

De Barmhartige                               ar-Rahman           513

De beraadslaging                             asj-Sjoera             453

De berg at-Toer                                at-Toer                 501

De beving                                        az-Zalzala           621

De bijeenkomst [vrijdag]                 adzj-Dzjoemoe’a 539

De bijen                                           an-Nahl                239

De binnenvertrekken                       al-Hoedzjoerat     489

De bloedklomp                                al-Alak                 615

De buit                                             al-Anfal               161

De catastrofe                                   al-Karia                625

De dageraad                                    al-Fadzjir             601

De dichters                                      asj-Sjoe’ara          337

De djinn                                           adzj-Dzjinn          565

De donder                                        ar-Rad                 221

De echtscheiding                             at-Talak                545

De geknielde mensen                       adzj-Dzjasiya       471

De gelovigen                                    al-Moeminoen     313

De gezanten                                     al-Moersalat         577

De grot                                             al-Kahf                265

De hebzucht                                     at-Takasoer        627

De heerschappij                               al-Almoelk           549

De Hoogste                                      al-Ala                   597

De huichelaars                                 al-Moenafikoen   541

De hulp                                            an-Nasr                643

De in kleren gehulde                        al-Moezzammil    567

De knoeiers                                      al-Moetaffifin      589

De koe                                              al-Bakara            19

De Koeraisj-stam                             al-Koeraisj           635

De lasteraar                                      al-Hoemaza         631

De maan                                           al-Kamar              509

De mens                                           al-Insan               575

De mens                                           al-Insan                575   

De mensen                                       an-Nas                 651

De mieren                                        an-Naml               349

De morgenster                                 at-Tarik                595

De nacht                                          al-Lail                  607   

De nachtreis                                     al-Isra                  253

De namiddag                                   al-Asr                   629

De ochtendschemering                   al-Falak                649

De olifant                                         al-Fil                     633

De ongelovigen                                al-Kafiroen           641

De opening                                      al-Fatiha              17

De Opstanding                                al-Kiyama            573

De overvloed                                   al-Kausar              639

De Overweldigende                        al-Kasjiya            599

De partijen                                       al-Ahzab              389

De pen                                             al-Kalam              553

De profeten                                      al-Anbiya             295

De rook                                           ad-Doechan         467

De scharen                                       az-Zoemar            431

De slagorde                                      as-Saff                 537

De spin                                             al-Ankaboet         367

De stad                                            al-Balad               603

De sterrenbeelden                            al-Boeroedzj        593

De sterrenhemel                               an-Nadzjm           505

De tafel                                            al-Maida              101

De teraardewerping                         as-Sadzjda          385

De toewijding                                  al-Ichlas               647   

De tooi                                             az-Zoechroef       459

De treden                                         al-Ma’aridzj         561

De twist                                           al-Moedzjadila    525

De uitkomst                                     al-Fath                 485

De verhalen                                      al-Kasas               357

De vijgenboom                                at-Tin                   613

De vrouwen                                     an-Nisa                77

De waardevolle                                al-Kadr                 617

De wallen                                         al-Araf                 139

De wezenlijke                                  al-Hakka              557

De zandduinen                                al-Ahkaf              475

De zich opstellenden                       as-Saffat              417

De zon                                             asj-Sjams              605

Degenen die heftig opjagen             az-Zariyat            497

dichters | De                                     asj-Sjoe’ara          337

die op de proef gesteld worden | Zij al-Moemtahana  533

djinn | De                                         adzj-Dzjinn          565

donder | De                                      ar-Rad                 221

Duidelijk uiteengezet                       Foessilat              447

duidelijke Het bewijs                       al-Bayyina            619

Eber                                                 Hoed                    197

echtscheiding | De                           at-Talak                545

geknielde De mensen                       adzj-Dzjasiya       471

gelovigen | De                                  al-Moeminoen     313

gezanten | De                                   al-Moersalat         577

Grondlegger                                     Fatir                     405

grot | De                                           al-Kahf                265

Hadzj-bedevaart                              al-Hadzjdzj          305

hebzucht | De                                   at-Takasoer         627

heerschappij | De                              al-Almoelk           549

Het berouw                                      at-Taoeba             169

Het duidelijke bewijs                       al-Bayyina            619

Het hulpbetoon                                al-Ma’oen            637

Het ijzer                                           al-Hadid              521

Het licht                                           an-Noer               321

Het morgenlicht                               az-Zoeha              609

Het omwinden                                 at-Takwir             585

Het onderscheidingsmiddel             al-Foerkan            329

Het samenbrengen                           al-Hasjr                529

Het splijten                                      al-Infitar              587

Het touw                                         al-Masad              645

Het uiteenbarsten                             al-Insjikak            591

Het vee                                            al-Anam               119

Het verbieden                                  at-Tahrim             547

Het verruimen                                  asj-Sjarh               611

Het wederzijds bedrog                     at-Takaboen         543

Hij die zich in zijn mantel verscholen houdt   al-Moeddassir      569

Hij fronste                                        Abasa                  583

Hoogste | De                                    al-Ala                   597

huichelaars | De                                al-Moenafikoen   541

hulp |De                                           an-Nasr                643

hulpbetoon | Het                              al-Ma’oen            637

ijzer | Het                                         al-Hadid              521

in kleren gehulde | De                      al-Moezzammil    567

Jona                                                  Yoenoes              185

Jozef                                                Yoesoef               209

knoeiers | De                                    al-Moetaffifin      589

koe | De                                            al-Bakara             19

Kaf                                                   Kaf                      493

Koeraisj-stam | De                           al-Koeraisj           635

lasteraar | De                                    al-Hoemaza         631

licht | Het                                         an-Noer               321

Loekman                                          Loekman             381

maan | De                                         al-Kamar              509

Maria                                                Maryam               277

mensen | De                                     an-Nas                 651

mieren | De                                       an-Naml               349

Mohammed                                      Mohammad         481

morgenlicht | Het                             az-Zoeha              609

morgenster | De                                at-Tarik                595

nacht | De                                         al-Lail                  607   

nachtreis | De                                   al-Isra                  253

namiddag | De                                 al-Asr                   629

Noach                                              Noeh                    563

ochtendschemering | De                  al-Falak                649

olifant | De                                      al-Fil                     633

omwinden | Het                               at-Takwir             585

onderscheidingsmiddel | Het           al-Foerkan            329

ongelovigen | De                              al-Kafiroen          641

opening | De                                     al-Fatiha              17

Opstanding | De                               al-Kiyama            573

overvloed | De                                 al-Kausar              639

Overweldigende | De                       al-Kasjiya            599

partijen | De                                     al-Ahzab              389

pen | De                                            al-Kalam              553

profeten | De                                    al-Anbiya             295

rook | De                                          ad-Doechan         467

Sad                                                   Sad                       425

samenbrengen | Het                         al-Hasjr                529

scharen | De                                     az-Zoemar            431

Sheba                                               Saba                     399

slagorde | De                                    as-Saff                 537

spin | De                                           al-Ankaboet         367

splijten | Het                                     al-Infitar              587

stad | De                                           al-Balad               603

Stam van Imran                               Alii Imran            55

sterrenbeelden | De                          al-Boeroedzj        593

sterrenhemel | De                             an-Nadzjm           505

tafel | De                                          al-Maida              101

Ta-Ha                                               Ta-Ha                  285

teraardewerping | De                       as-Sadzjda           385

toewijding | De                                al-Ichlas               647

tooi | De                                           az-Zoechroef       459

touw | Het                                        al-Masad              645

treden | De                                       al-Ma’aridzj         561

twist | De                                          al-Moedzjadila     525

uiteenbarsten | Het                           al-Insjikak            591

uitkomst | De                                   al-Fath                 485

vee | Het                                           al-Anam               119

verbieden | Het                                at-Tahrim             547

Vergever                                          Kafir                    439

verhalen | De                                    al-Kasas               357

verruimen | Het                                asj-Sjarh               611

vijgenboom | De                               at-Tin                   613

vrouwen | De                                   an-Nisa                77

waardevolle | De                              al-Kadr                 617

wallen | De                                       al-Araf                 139

wederzijds bedrog | Het                  at-Takaboen         543

wezenlijke | De                                al-Hakka              557

Ya-Sin                                              Ya-Sin                 411   

zandduinen | De                               al-Ahkaf              475

zich opstellenden | De                      as-Saffat              417

Zij die op de proef gesteld worden al-Moemtahana    533

Zij die rennen                                   al-Adiyat              623

Zij die uitrukken                              an-Naziat             581

zon | De                                            asj-Sjams             60


 

Literatuur

1. Al-Qoraan Karim,

uitgeverij Bozgurd te Istanbul 1385 hijri 1965 zevende druk, goedgekeurd door het college van correctie van koran in Turkije; ISBN: [niet vermeld]

2. Qoran Madzjid,

Arabische tekst en de vertaling in het Perzisch; Vertaling: Mesbah Zadeh; eerste druk 1958; uitgever: Jawidan; ISBN: [niet vermeld]; ISBN: [niet vermeld]

3. Qoran Karim,

Arabische tekst en de vertaling in het Perzisch; vertaling: Mehdi Elahi Ghomshei; eerste druk: zomer 2003; uitgever: Mashreghin; ISBN: 964-5781-60-4;

4. Qoran,

Arabische tekst en de vertaling in het Perzisch; vertaling: Shafiq Peris; gedrukt in Karachi – Pakistan; uitgeversnummer: 9; ISBN: [niet vermeld]

5. De koran,

vertaling in het Nederlands; in de vertaling van Prof. Dr. J. H. Kramers; tweede druk 1965; uitgever Agon Elsevier Bibliotheek; ISBN: [niet aangegeven];

6. De koran,

Arabische tekst en de vertaling in het Nederlands; een weergave van de betekenis van de Arabische tekst in het Nederlands door Fred Leemhuis; eerste druk 1989; uitgever Fibula; ISBN: 90-269-4438-1.

7. De koran (de heilige qor’aan),

Arabische tekst en de vertaling in het Nederlands; vertaald en uitgegeven door Ahmadiyya Gemeenschap, ‘s-Gravenhage; derde editie 1983; ISBN: 90-72540-52-2.

8. De koran,

vertaling in het Nederlands; in de vertaling van prof. Dr. J. H. Kramers; Bewekt door drs. Asad Jaber en dr. Johannes J. G. Jansen; Uitgeverij de Arbeiderspers; ISBN: 90 295 2550 9; Achtste druk 2003;

9. Kur’ ân-i Kerim ve yüce meâli,

Arabische tekst en de vertaling in het Turks; vertaling Abdullah Aydin, Fatih carsamba, Ismail Aga Haci, Hasan Camii Kuran; druk datum: 02-11-2004, uitgever: Seda Yayinlari te Istanbu –Turkije; ISBN: [niet vermeld]

10. The koran,

vertaling in het Engels; vertaald uit het Arabisch; Translated into English from the original Arabic by George Sale; London, Frederick Warne and co. Ltd. And New York; ISBN: [niet vermeld]

11. The koran,

vertaling in het Engels; Penguin classics; Translated with notes by n. j. Dawood; 3e druk 1976; ISBN: 0 14 044.052 6;

12. Der heilige qur-ân,

vertaling in het Duits; 1959; Verlag “der islam”- Zürich; ISBN: [niet vermeld]

13. Der koran,

vertaling in het Duits; Vma-verlag Wiesbaden; Aus dem Arabischen übersetzung Von Max Henning und Kurt Rudolph; 207 - 62394; ISBN: [niet vermeld]

 14. Der koran

vertaling in het Duits; Goldmanns gelbertschenbücher band 512 / 22; Nach der Übertragung von Ludwig Ullmann; Neu bearbeitet und, erläutert von L. W. Winter; Wilhelm Goldmann; verlag München; 1959; Verlagsnummer 521 / 22 . Kr / MV; ISBN: [niet vermeld]

15. Le koran

vertaling in het Frans; Collection Selecta garnier; Traduit de L ‘Arabe, Accompagné de notes, Précédé D’un Abrégé de; La Vie de Mahomet; Par M. Savary; Paris; Éditions Garnier Rrčres

25 november 1955; Numéro d’édition: 462; Numéro d’impression: 2154; ISBN: [niet vermeld]

16. Mohammed de propheet

Zijn leven en zijne leer; Uit handschriften en uit den koran geput en voor gesteld door Dr. Gustav Weil Biblithekaris aan de universiteit te Heidelberg, lid van het Aziatische Genotschap te Parrijs; In het Nederlandsch bewerkt door Iz. J. Lion ; Amsterdam, j. m. e. Meijer; 1846;

ISBN: [niet vermeld]

17. Tefsir [koranuitleg] al-Mizan

Auteur: Seyyed Mohammad Hosein Tabatabai; 20 delen; uitgeverij Daftar Entesharat Eslami, gebonden aan Jameh Modarresin Ghom – Iran; ISBN: [niet vermeld]

en …


DE PRIJS VOOR ÉÉN EXEMPLAAR,  INCLUSIEF B.T.W.  EN VERZENDKOSTEN IS:  90,00 euro*

---------------------------------------------  N.B. Bij bestellingen uit België of andere Europese landen word 5% extra portokosten in rekening gebracht!

Deze prijzen zijn geldig tot 01-01-2025.

BIJ DEZEN BESTEL IK HET BOEK 

De koran

 (ISBN/EAN: 978-90-78660-23-1
VOOR  90,00 [negentig] euro;

INCLUSIEF B.T.W. EN VERZENDKOSTEN PER EXEMPLAAR.

Om uw boeken te bestellen, klik a.u.b. op het onderstaande beeld om uw bestelling te plaatsen via een e-mail op info@talenhuis.com:


Bij ontvangst van uw bestelling, ontvangt u  ter voldoening een rekening.                
Stuur geen geld of cheque mee.                       UW BESTELLING WORDT ZO SNEL MOGELIJK VERWERKT.  

N.B!  Geachte heer / mevrouw!                                    Het kan door omstandigheden voorkomen dat dit formulier ons niet bereikt. Daarom verzoeken wij u vriendelijk om uw bericht nogmaals via een E-mail naar ons: info@talenhuis.com                                                 op te sturen, indien u binnen drie dagen geen reactie van ons hebt ontvangen na het inzenden van uw formulier.


DANK U VOOR UW BELANGSTELLING!

 HET TALENHUIS