ISLAMITISCHE

GEBODEN

(risala)

uileg van de islamitische praktijk

Conform de sjaria

ISLAMITISCHE WETGEVING 

IN HET NEDERLANDS 

6

ISLAMITISCHE

GEBODEN

(risala)

uileg van de islamitische praktijk


conform de sjaria

geschreven door

grootayatollahs,

voornamelijk door

grootayatollah

Khomeini

Vertaler en bewerker: Dr. Ali Soleimani

Om uw boeken te bestellen, klik a.u.b. op het onderstaande beeld om uw bestelling te plaatsen via een e-mail op info@talenhuis.com:

 

ISBN-10: 90-807633-9-X

ISBN-13: 978-90-807633-9-5

520 pagina'sNOTA BENE VAN DE VERTALER


1. Ondergetekende is iedereen die bij de vertaling, de bestudering, de druk, het binden en de leverantie van dit boek een bijdrage heeft geleverd, zodat dit boek in het Nederlands kan verschijnen, waardering en hartelijke dank schuldig.
2. Ook gaat zijn dank uit naar een ieder die naar aanleiding van de uitgave van vorige boeken van deze reeks suggesties, commentaren of adviezen heeft ingebracht. Nog steeds verwacht de uitgever van alle geachte lezers dat zij hun suggesties en commentaren omtrent gebreken in deze boeken doorgeven, om deze in de volgende drukken te doen plaatsen.
3. Dit boek is betreffende de islamitische normen opgebouwd volgens de islamitisch sjiitische geloofsrichting.
4. Om een gangbare vertaling van de Perzische teksten, de brontaal van dit boek, in het Nederlands te maken, is er gekozen voor een letterlijke vertaling, desnoods van een eigen commentaar voorzien bij de punten die uitleg vereisten, tussen aanhalingstekens met een ‘V.’, als afkorting van de vertaler.
5. In dit boek is getracht om de vertaling zodanig op te stellen dat het boek zijn hanteerbaarheid voor docenten, studenten en andere lezers behoudt.
6. De redenen dat de Risala van de grootayatollah Khomeini ter verta-ling is gekozen, is het feit dat de Risala van een overleden grootayatollah, na zijn dood, niet meer kan worden gekozen om na te volgen.* Bovendien is de naam van deze grootayatollah wereldwijd bekend. Daarom is de vertaling van zo’n Risala geen promotie voor deze Risala en de auteur daarvan.
7. Ter verduidelijking van sommige vraagstukken zijn, waar dit noodza-kelijk is, fatwa’s** van nog vijf voornaamste grootayatollah’s:
Montazeri, Fazel Lankarani, Behdzjat, Tabrizi en al-Sistani, opgenomen.
8. Bij de vertaling van de stukken uit de Koran zijn de Nederlandse vertaling van dr. J.H. Kramers (overleden in 1951) en die van dr. Fred Leemhuis geraadpleegd.
9. Het Arabische Koran-woord Soera (Surat) is hier vertaald als ‘Koran-hoofdstuk’ en het woord Aya (Ayat) als ‘Koranvers’. Alle stukken uit de Koran zijn met het Koranhoofdstuk en het vers daaruit vermeld: 50:30 = Koranhoofdstuk 50 : Koranvers 30.
10. Tussen de termen geoorloofd (= Haalal, ÍÔd) en ongeoorloofd (= Haaram, ÖCpd ) zijn er nog termen zoals: Afgeraden (= Maakroeh, ćŢpÇ×), Verplichte voorzichtigheid (= Čhtiyat-č-wadzjčb, HVCŢ «DěOdC), Aangeraden voorzichtigheid (= Čhtiyat-č-mostahabb, ýHeOw× «DěOdC), Voorzichtigheid (Čhtiyat, ¬DěOdC) en Aangeraden (= Mostahabb, ýHeOw×). Deze termen verklaren de status van een zaak. Ze zijn als het ware een soort bepaling en tegelijkertijd gezaghebbend. Er zijn nog termen die tussen of vóór of ná deze termen worden gebruikt. Echter, ze zijn hier niet gebruikt, omdat ze in de oorspronkelijke teksten niet zijn opgenomen, zoals: Sterk aangeraden, licht afgeraden, zeer sterk aangeraden, zeer licht afgeraden en dergelijke. Indien er dergelijke termen voorkomen, zijn ze op de hierboven aangegeven wijze verwerkt. Deze termen vallen onder de terminologie van de islamitische theologie. Om daarvan een gangbare vertaling te kunnen maken, is gekozen voor deze wijze van vertalen.
11. Sommige Arabische teksten zijn niet in het Nederlands vertaald. Deze teksten zijn in het Perzische exemplaar ook slechts in het Arabisch weergegeven. De bedoeling hiervan is waarschijnlijk dat ze slechts in het Arabisch worden gereciteerd. Het vertalen van deze teksten is derhalve niet van belang en daarom zijn ze ook niet in het Nederlands vertaald. De Arabische teksten die in het Perzisch zijn vertaald, zijn ook in het Nederlands vertaald en de Arabische teksten die niet in het Perzisch zijn vertaald, zijn ook niet in het Nederlands vertaald.
12. Naast een algemene inhoudsopgave (pagina 5) en een lijst van toelichting op de gebruikte begrippen (pagina 465) vindt men in dit boek een lijst van de volgorde van de koranhoofdstukken op nummer en op naam (459 en 462) én een alfabetische inhoudsopgave van de onderwerpen (pagina 473) om het gebruiksgemak voor de lezer te vergroten.
13. In dit boek komt men het woord (echt)scheiding tegen. Deze schrijfwijze is gekozen om met één woord alle varianten van scheiding die bij de breuk van een huwelijk voorkomen weer te geven. Zoals: Schei-ding van tafel en bed, tijdelijke scheiding, voorwaardelijke scheiding, definitieve scheiding en andere soorten scheiding tussen man en vrouw, met name de islamitische term: ‘ÁÔ¬’ (taalaq = de verstoting).
14. Onontkoombaar bevat de inhoud van een aantal vraagstukken van dit boek onduidelijkheden of deze roepen vragen op. Echter, de interpretatie van de geboden is immer aan de auteurs.

Drachten, dr. Ali Soleimani.

----------------------------------------------------------------------

* Vraagstukken uit de Risala van grootayatollah Khomeini:
Vraagstuk 2. Navolgen van de geboden die een kenner heeft herleid omvat de geloofsgeboden. Men moet een kenner navolgen die man, volwassen en wijs is én gelooft in de Islamitisch Sjiitische geloofsrichting van Twaalf Imams. Hij moet geen buitenechtelijke kind zijn en moet in leven zijn en rechtvaardig.
Vraagstuk 9. Indien de kenner die men navolgt, overlijdt, moet men in plaats daarvan een levende kenner gaan navolgen. Echter, degene die deels geboden heeft nagevolgd volgens de overleden kenner, mag hem na diens dood nog blijven navolgen in alle door hem uitgesproken geboden.
** Fatwa: fat●wa / f’ltwa / de (m.); -’s ‹Arabisch fatw…
Door een islamitisch rechtsgeleerde geformuleerd decreet of vonnis.
In 1989 sprak de Iraanse ayatollah Khomeini een fatwa tegen de schrijver Salman Rushdie uit wegens belediging en afvalligheid van de islam.
Van Dale, Groot woordenboek der Nederlandse taal
 

 

 

EINDE NOTA BENE VAN DE VERTALER


 

 

 


PROLOOGProfeet Mohammed, God schenke hem zegen en heil!:
“Zoek de kennis van de wieg tot het graf!”

 

Risala
Letterlijk betekent dit dissertatie en volgens de lezing van de islamitisch-sjiitische geloofsrichting is dit een soort islamitische talmoed of een bundel islamitische encyclieken, die als een proefschrift door een grootayatollah, ofwel een islamitische kardinaal, wordt geschreven. Het is als het ware de interpretatie van een grootayatollah van de Koran en van de andere islamitische overleveringen. Het is gebaseerd op bronnen zoals het levenspatroon van de Profeet Mohammed en van andere heiligen, in het bijzonder van sjiitische Imams, met beschouwingen over en leefregels voor het maatschappelijk en godsdienstig leven.

Leerproces van de islamitisch-sjiitische theologische studie
(Islamitisch seminarie)
van het begin tot de hoogste orde
De leer van de islamitisch-sjiitische theologie, oftewel de klassieke studie (islamitisch seminarie), begint in Iran op het moment dat de leerling het lezen en schrijven in het Perzisch heeft geleerd. De leerling leert naast het Perzisch, de Koran en rekenkunde. Dit gebeurt meestal in een leerhuisje door een mollah, oftewel een geestelijke van lage orde of door een gelovige die wat kennis heeft van het Perzisch en van de Koran. Bij sommige welgestelde families worden de leerlingen onderwezen door een ingehuurde mollah of gelovige. Heden ten dage bestaan deze leerhuisjes nog naast het reguliere onderwijs.

Eén der grote geleerden van de sjiitische geloofsrichting en de schrijver van het boek ‘Maa’alem al-Oesoel’ Hasan ben Zeen-al-din Ali (ca.1675-1724) schrijft: “ ... Zonder kennis van woorden-grammatica, zins-grammatica, betekenis-wetenschap, vertel-wetenschap, woorden-wetenschap, logica en fundamenten van de theologie, leert men geen theologie! ... “

In het klassieke leersysteem leert men de theologie in drie fases: De basis (Moqaddamat), de middelbare (Saath) en de hoogste (Charedzj).
De leerling kiest zelf een leermeester. Meestal kiest de leerling een leermeester die bekend staat als vakbekwaam. Een leermeester is vaak zelf een leerling van een andere leerling uit een hoger college. Derhalve is dit leer-proces als een ketting en iedere leerling is tegelijkertijd een meester en een meester een leerling.

In de basisfase begint de leerling met het boek ‘Nesab al-Sabyan’ van Aboe Nasr Farahi. De schrijver heeft in dit boek de Arabische woorden met hun Perzische betekenis op rijm gezet. (In Nederland gelijk aan ‘aap-noot-mies’) In dit boek leert een leerling de Arabische woorden uit het hoofd.

Het volgende boek is een complex van vijftien boekjes, oftewel dissertaties. Dit boek heet ‘Dzjame al-Moqaddamat’ en is geschreven door Mirza Mohammad Chansari:

1) ‘Kitab al-Amsala’ is het eerste boek. De leerling leert hiermee de persoonsvormen en werkwoorden. De taal van dit boek is Perzisch.
2) ‘Kitab Sjarh al-Amsala’ is het tweede boek. Dit boek gaat over de werkwoorden en de vormen daarvan. De taal van dit boek is Perzisch.
3) ‘Kitab Sarf Mir’. Dit boek gaat over de woorden-grammatica. In dit boek leert men de werkwoorden op zich, zonder op hun plaats in het zinsverband te letten. De taal van dit boek is Perzisch.
4) ‘Kitab al-Tasrif’. In dit boek leert men woorden-grammatica in het Arabisch. Zo maakt de leerling kennis met Arabisch als taal.
5) ‘Kitab Sjarh al-Tasrif’. Het onderwerp van dit boek is woorden-gram-matica in de Arabisch taal.
6) ‘Kitab Awamel Dzjordzjani’. Dit boek is bedoeld voor het uitleggen van de zins-grammatica. Hiermee leert men de rol, plaats en status van een woord in een zin kennen. De taal van dit boek is Arabisch.
7) ‘Kitab Sjarh al-Aawamel’. Een boek in zins-grammatica van hoog niveau en de taal daarvan is Arabisch.
8) ‘Kitab Awaamel Mollah Mohsen’. Een boek in zins-grammatica van hoog niveau en de taal daarvan is Arabisch.
9) ‘Kitab Aawamel Manzoema’. Een boek op rijm over zins-grammatica en de taal daarvan is Perzisch.
10) ‘Kitab al-Hedaya’. Een basisboek in logica en de taal daarvan is Arabisch.
11) ‘Kitab Adab al-Mota’allemin’. Een in het Arabisch geschreven boek over opvoeding en de rol van de kennis in het leven en de wijze waar-op een leerling deze dient na te volgen.
12) ‘Kitab Si’yaq Mosjkela’. Een Arabisch boek over de moeilijke- en onregelmatige werkwoorden.
13) ‘Kitab al-Kobra’. Een boek in het Perzisch. Dit boek is een basisboek in de logica.
14) ‘Kitab Sjarh al-Anmoezadzj’. Een boek in zins-grammatica van hoog niveau en de taal daarvan is Arabisch.
15) ‘Kitab al-Samadiya’. Een boek van hoog niveau in zins-grammatica en de taal daarvan is Arabisch.

Wanneer de leerling deze boeken zich goed eigen heeft gemaakt, heeft hij een goede basis in de Arabische taal, wat betreft taal en grammatica. Hierna zet de leerling zijn studie voort in de Arabische literatuur met het boek ‘Kitab al-Soeyoeti’. Het is geschreven door Dzjalal-al-din Abdolrahman ben Aboebakr al-Soeyoeti al-Sjafe’i (ca.1445-1505).

Het leren en de bestudering van de bovenstaande boeken duurt twee tot drie jaar. Wanneer een leerling, ofwel een islamitische seminarist, zich deze boeken eigen heeft gemaakt, is hij gerechtigd tot het dragen van een tulband. De nakomelingen van de Profeet Mohammed dragen dan een zwarte tulband én de andere seminaristen een witte. Echter, weinigen maken gebruik van dit recht. De meesten wachten hiermee nog een aantal jaren, totdat zij meer theologische en andere kennis hebben opgedaan.

Na de vermelde boeken begint de serieuze basis van de theologie. De leerling gaat met de voorbereidende theologische boeken in het Arabisch beginnen. Meestal beginnen de leerlingen met het boek ‘Maa’alem al-Oesoel’ van Hasan ben Zeen-al-din Ali, bekend als de Tweede-martelaar [Sjahid al-Sani] (ca. 1675-1724). De studie van dit boek neemt ruim een jaar in beslag. Na dit boek is de leerling klaar met de basis (Moqaddamat) fase.

Hierna begint de middelbare (Saath) fase. In deze fase begint de leerling met het lezen en het leren van de fundamentele leer, de theologie en andere aan theologie gerelateerde wetenschappen.
De boeken die een leerling kiest voor de kennis van de theologische grondslagen zijn in het Arabisch geschreven en zijn onder andere:
1) ‘Hasji’ya’ van mollah Abdolla Jazdi (geb. ca. 1520)
2) ‘Taahzib al-mantiq wa a-kalam’ van mollah Saad-al-din Taftazani (ca. 1252-1342)
3) ‘Sjarh Sjamsiyeh’ van Qotb-al-din Mohammed Razi (geb. ca. 1316)
4) ‘Sjamsiyeh’ van Nadzjm-al-din Omar ben Ali Qazwini, bekend als Katebi
5) ‘Sjarh Matale al-Anwar’ een uitleg van Matale al-anwar van Qazi Armawi

Na deze boeken gaat de leerling verder met moeilijkere- en uitgebreidere boeken, zoals:
6) ‘Qawanin al-Oesoel’ van Mirzaye Qomi (geb. ca. 1781 )
7) ‘Kefayah al-Oesoel’ van Achoend Mohammed Kazem Chorasani (geb. ca. 1879)
8) ‘Fawaed al-Oesoel’ bekend als ‘Raasael’ van sjeik Morteza Ansari (geb. ca. 1831)

Na deze boeken gaat de leerling met theologische basisboeken aan de slag, zoals:
9) ‘Nahayah’ en ‘Mabsoet’ van sjeik Toesi (gest. ca. 1010)
10) ‘Sjarh Lom’aah’ van Sjahid Sani (ca. 1675-1724)
11) ‘Sjaraye al-Islam’ van Allameh Helli (geb. ca. 1276)
12) ‘Dzjawaher al-Kalam fi sjahr Sjaraye al-Islam’ van sjeik Mohammed Hasan ben sjeik Baqer (geb. ca. 1816)

In het laatste deel van deze fase leert de leerling onder andere de volgende boeken:
13) ‘Kitab al-Makasib’ van sjeik Morteza Ansari (ca. 1764-1831)
14) ‘Faraed al-Oesoel’ van sjeik Morteza Ansari (ca. 1764-1831)

Het leren en de bestudering van deze boeken kost de leerling al gauw een aantal jaren. De kennis van de laatste twee boeken van sjeik Morteza [An-sari] was en is onder de leerlingen een kenmerk van geleerdheid en het dragen van kennis van de theologische wetenschap.

In zo’n leerprogramma wordt de meeste aandacht aan theologie en aan de fundamenten van de theologie gegeven. De leerling die deze middelbare fase met succes afrondt, kan met de ‘Charedzj’, oftewel de hoogste fase, beginnen.

In deze fase is er geen sprake van bepaalde boeken. De leermeester kiest een onderwerp. Iedere keer brengt hij een discussie op gang. Hij geeft een college over allerlei meningen en tegen-argumenteren betreffende de bewuste discussie. Hij analyseert, interpreteert en argumenteert. De leerlingen die het college bijwonen, gaan pro of contra in discussie. Het college is als het ware een gelegenheid om de kennis en de eruditie uit te breiden, om de mening te vormen en om goed te kunnen redeneren, ten einde een meester te worden in discussie en meningsuiting.
De leerling maakt notities van het college en schrijft deze ordelijk op. Dit is een graadmeter voor de belangstelling van de leerling voor het college.

Wanneer de leermeester tot de conclusie komt dat de leerling de graad van beheersing heeft bereikt in de islamitisch-sjiitische leer, zowel in de theologie als in de fundamentele godgeleerdheid én zowel in de interpretatieleer als in de overleveringsleer en hij tot de conclusie komt dat de leerling een eigen interpretatie kan formuleren over een theologisch vraagstuk en deze leerling de graad van de ‘Edzjtehad’, oftewel wetsvinding, in de hoogste theologische graad van ayatollah verdient, reikt de meester de leerling het geschrift ‘Edzjazeh-nameh’, oftewel de bul der toestemming, uit. Deze toe-stemming is als het ware een bevoegdheid om de religieuze zaken van de moslim-sjiieten te kunnen regelen.

Nú krijgen de uitspraken van de vroegere leerling een krediet van zijn leermeester. In de ‘Edzjazeh-nameh’ staat het volgende:
“Van mijn zijde is de toestemminghouder gerechtigd en bevoegd om de religieuze vraagstukken en de levenszaken van de moslims te regelen. En om de islamitische geboden te verbreiden. En om de vraagstukken betreffende geoorloofde en ongeoorloofde zaken op te lossen. En om religieuze documenten op te stellen. En om een einde te maken aan de onenigheden onder de mensen. En om vrede te bezorgen aan twee partijen in een zaak. En om college te geven in de theologie en in de fundamentele godgeleerdheid.

Evenzeer is hij bevoegd om de overleveringen van de Profeet en van de heilige Imams, God schenke hen zegen en heil!, te verbreiden.”

Deze Charedzj-studie, oftewel de hoogste fase, neemt opnieuw een flink aantal jaren in beslag. Derhalve duurt de klassieke theologische studie (islamitisch seminarie) ongeveer tussen de vijftien en de twintig jaar.

Om de graad van Edzjtehad, oftewel wetsvinding (grootayatollah = islamitische kardinaal), te kunnen bereiken, leert de leerling niet alleen de theologische en de fundamentele theologische leer, maar ook leert hij woord- en zins-grammatica, logica, betekenisleer, redeleer, literaire innovatie, de voorbereidende leer der kennis, de fundamentele leer van geschreven kennis, de voorbereidende leer van de theologie, de fundamentele leer van de geschreven theologie, de fundamentele leer van het argumenteren en van wetsvinding en de theologische leer van argumentatie en wetsvinding.

De leerling streeft ernaar om, naast het bovengenoemde, zich ook de onderstaande wetenschappen eigen te maken:
De leer van het woord en de fundamentele geloofsleer, de leer van de interpretatie van de Koran, de leer van wijsbegeerte en filosofie, de leer van wijsheid en de kennis van de grootheden, de leer van ethica en zelfkennis, de leer van catharsis en zelfbeheersing en de leer van de geheimen en raadselen van het bestaan.

Andere wetenschappen die men naast eerder vermelde wetenschappen noemt, zijn: Geneeskunde, wiskunde, voornamelijk meetkunde, rekenkunde, de leer van het astrolabium, astrologie en dergelijke.

Grootayatollah Khomeini schrijft in zijn boek ‘Kasjf al-Asrar’ (Ontcijfering der geheimen): “Edzjtehad, oftewel wetsvinding, betekent het hebben van de beheersing over algehele goddelijke wetten, die in het persoonlijke- en maat-schappelijke leven van de mens bestaan. Deze wetten regelen alles over de mens van vóór de geboorte tot en met ná de dood. Deze wetgeving bevat miljoenen regels en vraagstukken, zowel primair als secundair. Men kan dit zelfs niet met vijftig jaar studie leren, zelfs als men geen ander beroep zou uitoefenen dan het leren van deze wetten.”

 

EINDE PROLOOG

 


 

Alfabetische inhoudsopgave

ALFABETISCHE INHOUDSOPGAVE
VAN DE ONDERWERPEN

AAN DE RISALA / TOEGEVOEGDE VRAAGSTUKKEN 429
Aan- en afgeraden zaken omtrent teraardewerping 182
Aan- en afraden inzake het zich ontlasten 32
aangeraden gebeden / De 139
aangeraden Qofelagebed / De tijd van het 140
aangeraden dagelijkse gebeden / De tijd van de 140
aangeraden gebed / Twijfel in het 200
aangeraden teksten / Vertaling van de inhoud van de buiging en teraardewerping en de daarna 188
aangeraden dat men geen handelingen verricht die het vasten ongeldig maken / Gevallen waarin wordt
Aangeraden zaken bij de kleding van de bidder 152
Aangeraden zaken bij slachting 395
Aangeraden zaken bij in- en verkoop 316
Aangeraden gebedsvervolgen 189
Aangeraden plaatsen voor het bidden 156
Aangeraden zaken tijdens het drinken 403
Aangeraden zaken in collectiefgebed 240
Aangeraden gebeden tijdens het verrichten van een kleine rituele wassing 56
Aangeraden vasten 274
Aangeraden zaken tijdens het eten 402
AANGERADEN GROTE RITUELE WASSINGEN 119
AANGERADEN RITUELEN BIJ BEGRAFENIS/GEBODEN INZAKE 114
AANGERADEN RITUELEN BIJ HET DODENGEBED / GEBODEN INZAKE DE 112
aanraden van het goede en afraden van het kwade / Condities inzake 429
aanraden van het goede en afraden van het kwade / Wijze van 432
aanraden van het goede en afraden van het kwade / Het boek 429
aanraken van een lijk / Grote rituele wassing na het 100
AANSCHOUWEN / GEBODEN INZAKE 370
Aantal vrouwen met wie een huwelijksband sluiten ongeoorloofd is 365
afbetaling / Contant en 323
afbreken / Gevallen waarin men een verplicht gebed mag 194
afgelopen gebedsgedeelte / Twijfel over 196
afgemeten water) / Kor-water ( 26
afgeraden zaken omtrent teraardewerping / Aan- en 182
afgeraden vasten / Ongeoorloofd- en 273
Afgeraden zaken na het orgasme 71
Afgeraden zaken voor de persoon die vast 262
Afgeraden plaatsen voor het bidden 157
Afgeraden zaken bij de kleding van de bidder 152
Afgeraden handel 316
Afgeraden zaken in het gebed 194
Afgeraden zaken bij slachting 396
Afgeraden zaken in collectiefgebed 241
afraden van het kwade / Het boek aanraden van het goede en 429
afraden van het kwade / Wijze van aanraden van het goede en 432
afraden inzake het zich ontlasten / Aan- en 32
afraden van het kwade / Condities inzake aanraden van het goede en 429
al-Echlas / Vertaling van het Koranhoofdstuk 188
al-Fatiha / Vertaling van het Koranhoofdstuk 187
al-Qonoet = MßÜĂÎC ] / Vertaling van het leeshoudingsgebedsgedeelte [ 188
al-Qonoet = MßÜĂÎC ] / Leeshoudingsgebedsgedeelte [ 186
ANGSTGEBED 117
annuleren / Gevallen waarbij men een handel kan 326
avondgebed / De tijd van het vooravondgebed en 134
Azan en Iqama) / Oproep tot verrichten van het gebed ( 159
Azan en Iqama) / De vertaling v/d oproep tot het verrichten v/h gebed ( 160
BALSEMING / GEBODEN INZAKE DE 109
band sluiten ongeoorloofd is / Aantal vrouwen met wie een huwelijks 365
Bankhandelingen 440
Baran-water (regenwater) 28
Bedekking van het lichaam tijdens het bidden 143
BEDEVAART / GEBODEN INZAKE HADZJ- 313
beëindiging / Twijfel na de 198
begin van de maand / Het vaststellen van het 272
BEGRAFENIS/GEBODEN INZAKE AANGERADEN RITUELEN BIJ 114
BEGRAFENIS / GEBODEN INZAKE DE 112
BEGRAFENIS VAN DE DODE / GEBODEN INZAKE GROTE RITUELE WASSING, LIJKWADE, DODENGEBED EN 103
BEGRIPPEN / TOELICHTING OP DE GEBRUIKTE 465
ALFABETISCHE INHOUDSOPGAVE VAN DE ONDERWERPEN 473
behoeftigen / Condities van zakat-gift- 303
BELONING / GEBODEN INZAKE 340
Bestemming van de zakat-gift 300
Bestemming van de Ramadan-gift 311
Bestemming van de choms-gift 286
BETREFFENDE ZAKEN DIE HET VASTEN ONGELDIG MAKEN / GEBODEN 262
bevallingsnabloeding of bloeding van de vrouwen / Onrein blijven na de gemeenschap of bij 257
Bevallingsnabloeding 98
Bevruchting 444
bezit niet kunnen toe-eigenen / Personen die zich hun 346
bidden / Bedekking van het lichaam tijdens het 143
bidden / Afgeraden plaatsen voor het 157
bidden / Aangeraden plaatsen voor het 156
bidder / Aangeraden zaken bij de kleding van de 152
bidder niet verplicht zijn / Omstandigheden waarin rein-zijn van het lichaam en de kleding van de 150
bidder / Afgeraden zaken bij de kleding van de 152
bidder een man is, moet zijn kleding niet zuiver zijde en/of van goud geweven stof zijn) / Vijfde voorwaarde (Indien de 148
bidder / Kleding van 144
Bier 36
BIJ BEGRAFENIS/GEBODEN INZAKE AANGERADEN RITUELEN 114
BIJ HET DODENGEBED / GEBODEN INZAKE DE AANGERADEN RITUELEN 112
blijven na de gemeenschap of bij bevallingsnabloeding of bloeding van de vrouwen / Onrein 257
Bloed 34
bloeding van de vrouwen / Onrein blijven na de gemeenschap of bij bevallingsnabloeding of 257
BLOEDING / GEBODEN INZAKE TUSSENTIJDSE 76
BLOEDING / TUSSENTIJDSE 75
boek aanraden van het goede en afraden van het kwade / Het 429
BOMEN / GEBODEN INZAKE PACHT VAN 344
BORGTOCHT / GEBODEN INZAKE 354
brengen van dikke stof naar de keel / Het 256
buiging en teraardewerping en de daarna aangeraden teksten / Vertaling van de inhoud van de 188
Buiging 174
Buit 285
Choli-definitieve (echt)scheiding 384
choms-gift / Bestemming van de 286
CHOMS-GIFT / GEBODEN INZAKE 275
collectiefgebed / Aangeraden zaken in 240
collectiefgebed / Afgeraden zaken in 241
Collectiefgebed 230
COLLECTIEFGEBED / GEBODEN INZAKE 237
compensatie verplicht is / Gevallen waarop slechts een 266
compensatie of sanctie verplicht is / Gevallen waarop een 263
Compensatie van vergeten teraardewerping of -gebedsbelijdenis 209
COMPENSATIE-VASTEN / GEBODEN INZAKE 267
Compensatiegebed 227
compensatiegebeden van zijn overleden vader te verrichten / De oudste zoon is verplicht om de 229
Condities van de gebedsimam 237
Condities koper en verkoper 320
Condities van het gebruik van koopwaar die verhuurd wordt 336
Condities van koopwaar die verhuurd wordt 335
Condities inzake slachting 394
Condities inzake aanraden van het goede en afraden van het kwade 429
Condities koopwaar en ruil van koopwaar 321
Condities van zakat-gift-behoeftigen 303
Condities inzake initiatie vanwege melkverwantschap 375
Condities voorverkoop 324
Condities inzake kleine rituele wassing 57
Condities vrijdaggebed 449
Condities inzake verplichting zakat-gift 289
Contant en afbetaling 323
dadel en rozijn / Zakat-gift van graan, gierst, 290
DAGELIJKS GEBED / GEBODEN INZAKE HET 132
dagelijkse gebeden / Verplichte 133
dagelijkse gebeden / De tijd van de aangeraden 140
dankzeggingen / Vertaling van het viertal 189
De tijd van het vooravondgebed en avondgebed 134
De vertaling v/d oproep tot het verrichten v/h gebed (Azan en Iqama) 160
De wijze van het verrichten van de teraardewerping wegens onbedoelde fouten 209
De manieren van het vaststellen van onreinheden 37
De tijd van vrijdaggebed 451
De manier waarop de reine voorwerpen onrein worden 38
De tijd van het middaggebed en het namiddaggebed 133
De tijd van het aangeraden Qofelagebed 140
De tijd van het ochtendgebed 136
De gebeden die op volgorde dienen te worden verricht 138
De tijd van de aangeraden dagelijkse gebeden 140
De oudste zoon is verplicht om de compensatiegebeden van zijn overleden
vader te verrichten 229
De aangeraden gebeden 139
DE MOSKEE / GEBODEN INZAKE 157
DE LIJKWADE / GEBODEN INZAKE 107
DE BEGRAFENIS / GEBODEN INZAKE 112
DE AANGERADEN RITUELEN BIJ HET DODENGEBED / GEBODEN INZAKE 112
DE BALSEMING / GEBODEN INZAKE 109
DE DOOD / GEBODEN INZAKE NA 102
definitieve (echt)scheiding / Mobarat- 385
definitieve (echt)scheiding / Choli- 384
Definitieve- en provisoire (echt)scheiding 383
degenen die teveel twijfelen / Twijfel van 199
Deposito 439
derde rang / Erfenis 422
Derde omstandigheid voor het verrichten v/d droge rituele reiniging 124
Derde voorwaarde (Geen gedeelte van kadaver zijn) 147
dienen te worden verricht / De gebeden die op volgorde 138
dier dat onreinheden eet / Stoppen met het eten van onreinheden door een 52
dier zijn) / Vierde voorwaarde (Geen gedeelte van een ongeoorloofd 148
dikke stof naar de keel / Het brengen van 256
Djari-water (stromend water) 27
DODE / GEBODEN INZAKE GROTE RITUELE WASSING, LIJKWADE, DODENGEBED EN BEGRAFENIS VAN DE 103
DODENGEBED / GEBODEN INZAKE DE AANGERADEN RITUELEN BIJ HET 112
DODENGEBED EN BEGRAFENIS VAN DE DODE / GEBODEN INZAKE GROTE RITUELE WASSING, LIJKWADE, 103
DODE / GEBODEN INZAKE DE GROTE RITUELE WASSING V/D 104
DODENGEBED / GEBODEN INZAKE HET 110
DODENGEBED / GEBODEN INZAKE HET VERRICHTEN V/H 111
DOOD / GEBODEN INZAKE NA DE 102
DOORGEVEN / GEBODEN INZAKE 351
drinken / Eten en 253
drinken / Aangeraden zaken tijdens het 403
DRINKWAAR / GEBODEN INZAKE EET- EN 400
droge rituele reiniging /Zevende omstandigheid voor het verrichten v/d 125
droge rituele reiniging / Eerste omstandigheid voor het verrichten v/d 121
droge rituele reiniging / Zesde omstandigheid voor het verrichten v/d 125
droge rituele reiniging / Tweede omstandigheid voor het verrichten v/d 123
droge rituele reiniging / Orde inzake de 128
droge rituele reiniging kan verrichten / Voorwerpen waarop men juiste 126
droge rituele reiniging/Vierde omstandigheid voor het verrichten van de 124
droge rituele reiniging / Derde omstandigheid voor het verrichten v/d 124
DROGE RITUELE REINIGING 121
DROGE RITUELE REINIGING / GEBODEN INZAKE 128
dromedaris) / Wijze van slachting van kameel ( 395
druivensap / Vermindering van twee-derde van 47
DZJABIRA) / GEBODEN INZAKE EEN KLEINE RITUELE WASSING MET EEN LETSEL ( 66
Echlas / Vertaling van het Koranhoofdstuk al- 188
ECHT TREDEN / GEBODEN INZAKE HUWEN, OFWEL IN DE 361
echt)scheiding / Definitieve- en provisoire ( 383
echt)scheiding / Mobarat-definitieve ( 385
echt)scheiding / Choli-definitieve ( 384
echt)scheiding / Wachttermijn bij ( 381
echt)scheiding / Overige vraagstukken inzake ( 386
ECHT)SCHEIDING / GEBODEN INZAKE ( 379
echtgenoot en echtgenote / Erfenis 426
echtgenote / Erfenis echtgenoot en 426
EED / GEBODEN INZAKE 407
een huwelijksband sluiten ongeoorloofd is / Aantal vrouwen met wie 365
EEN ONEIGENLIJKE WIJZE VERKREGEN ZAKEN / GEBODEN INZAKE OP 387
eerste rang / Erfenis 417
eerste maandbloeding / Vrouwen in hun 95
Eerste omstandigheid voor het verrichten v/d droge rituele reiniging 121
Eerste voorwaarde (Rein zijn) 144
eet / Stoppen met het eten van onreinheden door een dier dat onreinheden 52
eet / Zweet van een kameel die onreinheden 37
EET- EN DRINKWAAR / GEBODEN INZAKE 400
erfenis / Overige vraagstukken inzake 427
Erfenis eerste rang 417
Erfenis derde rang 422
Erfenis echtgenoot en echtgenote 426
Erfenis tweede rang 419
ERFENIS / GEBODEN INZAKE 416
eten / Aangeraden zaken tijdens het 402
eten van onreinheden door een dier dat onreinheden eet / Stoppen met het 52
Eten en drinken 253
Fatiha / Vertaling van het Koranhoofdstuk al- 187
fitra (Ramadan-gift) / Zakat- 308
fouten / Teraardewerping wegens onbedoelde 207
fouten / De wijze van het verrichten van de teraardewerping wegens onbedoelde 209
fruit / In- en verkoop van 323
GARANTIE / GEBODEN INZAKE 355
gebed / Afgeraden zaken in het 194
gebed / Verplichte zaken van het 163
gebed/ Het verminderen of vermeerderen onderdelen en voorwaarden v/h211
gebed ongeldig maken / Zaken die een 190
gebed ongeldig maken / Twijfels die een 195
gebed / Twijfel in het aangeraden 200
gebed / Plaats van het 153
gebed mag afbreken / Gevallen waarin men een verplicht 194
gebed is voorbijgegaan / Twijfel wanneer de tijd van het 198
gebed / Twijfels in het 195
gebed / Inhuren voor het verrichten van het 247
gebed (Azan en Iqama) / De vertaling v/d oproep tot het verrichten v/h 160
gebed (Azan en Iqama) / Oproep tot verrichten van het 159
Gebed wegens voorzichtigheid 204
GEBED / VERTALING VAN HET 187
GEBED / GEBODEN INZAKE HET DAGELIJKS 132
gebeden / Verplichte 133
gebeden / Verplichte dagelijkse 133
gebeden / De tijd van de aangeraden dagelijkse 140
gebeden / De aangeraden 139
gebeden die op volgorde dienen te worden verricht / De 138
gebeden tijdens h verrichten van een kleine rituele wassing / Aangeraden 56
gebedsbeëindiging / Vertaling van de gebedsbelijdenis en van de 189
Gebedsbeëindiging 185
gebedsbelijdenis / Compensatie van vergeten teraardewerping of - 209
gebedsbelijdenis en van de gebedsbeëindiging / Vertaling van de 189
Gebedsbelijdenis 184
gebedsgedeelte / Twijfel over afgelopen 196
gebedsimam en van de gebedsvolgeling / Twijfel van de 200
gebedsimam / Condities van de 237
Gebedsregelmaat 185
GEBEDSRICHTING VAN MEKKA (Qebla)/GEBODEN INZAKE DE 141
GEBEDSTIJD / GEBODEN INZAKE DE 136
gebedsvervolgen / Aangeraden 189
gebedsvolgeling / Twijfel van de gebedsimam en van de 200
Gebedsvolgorde 186
Geboden inzake huur 334
Geboden inzake vennootschap 330
Geboden inzake vredesluiting 332
Geboden inzake voorverkoop 325
GEBODEN INZAKE VOLMACHT 347
GEBODEN INZAKE ERFENIS 416
GEBODEN INZAKE ONREINHEDEN 39
GEBODEN INZAKE TESTAMENT 411
GEBODEN INZAKE STERVENSBEGELEIDING 101
GEBODEN INZAKE SCHENKING (LEGAAT) 408
GEBODEN INZAKE PACHT VAN BOMEN 344
GEBODEN INZAKE HET VASTEN 250
GEBODEN INZAKE HUWEN, OFWEL IN DE ECHT TREDEN 361
GEBODEN INZAKE LENING 349
GEBODEN INZAKE HET ZICH ONTLASTEN 30
GEBODEN INZAKE EED 407
GEBODEN INZAKE BELONING 340
GEBODEN INZAKE DE HUWELIJKSBAND 361
GEBODEN INZAKE CHOMS-GIFT 275
GEBODEN INZAKE GELOFTE 403
GEBODEN INZAKE SOORTEN WATER 29
GEBODEN INZAKE PERMANENT HUWELIJK 368
GEBODEN INZAKE GROTE RITUELE WASSING, LIJKWADE, DO-
DENGEBED EN BEGRAFENIS VAN DE DODE 103
GEBODEN INZAKE KORTSTONDIG HUWELIJK 369
GEBODEN INZAKE BORGTOCHT 354
GEBODEN INZAKE DE GEBEDSTIJD 136
GEBODEN INZAKE PACHT VAN LANDBOUWGROND 341
GEBODEN INZAKE HADZJ-BEDEVAART 313
GEBODEN INZAKE VROUWEN IN DE MAANDBLOEDING 84
GEBODEN INZAKE TUSSENTIJDSE BLOEDING 76
GEBODEN INZAKE AANSCHOUWEN 370
GEBODEN INZAKE UITLEEN 359
GEBODEN INZAKE OBJECTEN, GOEDEREN EN VOORWERPEN 52
GEBODEN INZAKE DOORGEVEN 351
GEBODEN INZAKE EEN GROTE RITUELE WASSING 73
GEBODEN INZAKE AANGERADEN RITUELEN BIJ BEGRAFENIS 114
GEBODEN INZAKE ZOGEN 373
GEBODEN INZAKE ZAKAT-GIFT 289
GEBODEN INZAKE NA DE DOOD 102
GEBODEN INZAKE DE GROTE RITUELE WASSING V/D DODE 104 GROTE RITUELE WASSING V/D DODE / GEBODEN INZAKE DE 104
GEBODEN INZAKE DE LIJKWADE 107
GEBODEN INZAKE COLLECTIEFGEBED 237
GEBODEN INZAKE DE GEBEDSRICHTING VAN MEKKA (Qebla) 141
GEBODEN INZAKE (ECHT)SCHEIDING 379
GEBODEN INZAKE EET- EN DRINKWAAR 400
GEBODEN INZAKE REINHEID 26
GEBODEN INZAKE REIZIGERSVASTEN 270
GEBODEN INZAKE TERUGKEER NAAR HUWELIJK 384
GEBODEN INZAKE ORGASME 69
GEBODEN INZAKE COMPENSATIE-VASTEN 267
GEBODEN INZAKE EEN KLEINE RITUELE WASSING MET EEN LETSEL (DZJABIRA) 66
GEBODEN INZAKE OP EEN ONEIGENLIJKE WIJZE VERKREGEN ZAKEN 387
GEBODEN INZAKE DROGE RITUELE REINIGING 128
GEBODEN INZAKE GEVONDEN ZAKEN 390
GEBODEN INZAKE DE BEGRAFENIS 112
GEBODEN INZAKE NAVOLGING 23
GEBODEN INZAKE HET DAGELIJKS GEBED 132
GEBODEN INZAKE SLACHTING EN JACHT 392
GEBODEN BETREFFENDE ZAKEN DIE HET VASTEN ONGELDIG
MAKEN 262
GEBODEN INZAKE DE BALSEMING 109
GEBODEN INZAKE HET DODENGEBED 110
GEBODEN INZAKE DE MOSKEE 157
GEBODEN (RISALA) / ISLAMITISCHE 21
GEBODEN INZAKE KLEINE RITUELE WASSING 62
GEBODEN INZAKE GARANTIE 355
GEBODEN INZAKE HET VERRICHTEN V/H DODENGEBED 111
GEBODEN INZAKE INKOOP EN VERKOOP 316
GEBODEN INZAKE VERPANDING 353
GEBODEN INZAKE VRIJDAGGEBED 455
GEBODEN INZAKE INBEWARINGGEVING 356
GEBODEN INZAKE JACHT MET SLAGWAPEN 396
gebruik van koopwaar die verhuurd wordt / Condities van het 336
GEBRUIKTE BEGRIPPEN / TOELICHTING OP DE 465
Gecombineerde geoorloofde- en ongeoorloofde vermogens 283
gedeelte van kadaver zijn) / Derde voorwaarde (Geen 147
gedeelte van een ongeoorloofd dier zijn) / Vierde voorwaarde (Geen 148
Geen gedeelte van kadaver zijn) / Derde voorwaarde ( 147
Geen gedeelte van een ongeoorloofd dier zijn) / Vierde voorwaarde ( 148
Geldige twijfels 201
GELOFTE / GEBODEN INZAKE 403
gemeenschap of bij bevallingsnabloeding of bloeding van de vrouwen / Onrein blijven na de 257
Gemeenschap 254
Geoorloofd zijn) / Tweede voorwaarde ( 146
geoorloofde- en ongeoorloofde vermogens / Gecombineerde 283
Geordende grote rituele wassing 72
Gevallen waarin wordt aangeraden dat men geen handelingen verricht die het vasten ongeldig maken 275
Gevallen waarop slechts een compensatie verplicht is 266
Gevallen van verplichte kleine rituele wassing 64
Gevallen waarop een compensatie of sanctie verplicht is 263
Gevallen waarbij men een handel kan annuleren 326
Gevallen van ongeldig zijn van een kleine rituele wassing 65
Gevallen waarin men een verplicht gebed mag afbreken 194
Gevonden juwelen uit de zee 284
GEVONDEN ZAKEN / GEBODEN INZAKE 390
geweven stof zijn) / Vijfde voorwaarde (Indien de bidder een man is, moet zijn kleding niet zuiver zijde en/of van goud 148
Gewoonten inzake zogen 378
gierst, dadel en rozijn / Zakat-gift van graan, 290
gift / Overige zaken van de zakat- 305
gift van kameel, koe en schaap / Zakat- 297
gift / Overige zaken van de Ramadan- 312
gift van graan, gierst, dadel en rozijn / Zakat- 290
gift / Intentie zakat- 304
gift / Bestemming van de choms- 286
gift / Condities inzake verplichting zakat- 289
gift / Bestemming van de Ramadan- 311
gift / Bestemming van de zakat- 300
GIFT / GEBODEN INZAKE CHOMS- 275
GIFT / GEBODEN INZAKE ZAKAT- 289
gift) / Zakat-fitra (Ramadan- 308
gift-behoeftigen / Condities van zakat- 303
God en de Profeet een leugen toeschrijven 255
Godslofprijzing 164
goede en afraden van het kwade / Condities inzake aanraden van het 429
goede en afraden van het kwade / Wijze van aanraden van het 432
goede en afraden van het kwade / Het boek aanraden van het 429
GOEDEREN EN VOORWERPEN / GEBODEN INZAKE OBJECTEN, 52
goud en zilver / Inruil van 326
goud / Limiet van 295
goud geweven stof zijn) / Vijfde voorwaarde (Indien de bidder een man is, moet zijn kleding niet zuiver zijde en/of van 148
graan, gierst, dadel en rozijn / Zakat-gift van 290
GRAFSCHENNIS 118
grond dat een legale heiden van een moslim koopt / Stuk 286
Grond 45
grote rituele wassingen / Verplichte 69
grote rituele wassing / Geordende 72
Grote rituele wassing door onderdompelen 73
Grote rituele wassing na het aanraken van een lijk 100
Grote rituele wassing na het orgasme 72
GROTE RITUELE WASSINGEN / AANGERADEN 119
GROTE RITUELE WASSING / GEBODEN INZAKE EEN 73
GROTE RITUELE WASSING, LIJKWADE, DODENGEBED EN BEGRAFENIS VAN DE DODE / GEBODEN INZAKE 103
HADZJ-BEDEVAART / GEBODEN INZAKE 313
handel / Afgeraden 316
handel kan annuleren / Gevallen waarbij men een 326
handel / Winst uit 276
handel / Ongeldige 317
handelingen verricht die het vasten ongeldig maken / Gevallen waarin wordt aangeraden dat men geen 275
heiden van een moslim koopt / Stuk grond dat een legale 286
Heiden 35
het lichaam en de kleding van de bidder niet verplicht zijn / Omstandigheden waarin rein-zijn van 150
het aanraken van een lijk / Grote rituele wassing na 100
het gebed / Verplichte zaken van 163
het namiddaggebed / De tijd van het middaggebed en 133
het Koranhoofdstuk al-Fatiha / Vertaling van 187
het lichaam tijdens het bidden / Bedekking van 143
het ochtendgebed / De tijd van 136
het gebed (Azan en Iqama) / Oproep tot verrichten van 159
het drinken / Aangeraden zaken tijdens 403
het Koranhoofdstuk al-Echlas / Vertaling van 188
het viertal dankzeggingen / Vertaling van 189
het bidden / Afgeraden plaatsen voor 157
het bidden / Bedekking van het lichaam tijdens 143
het leeshoudingsgebedsgedeelte [al-Qonoet = MßÜĂÎC ]/ Vertaling van 188
het aangeraden Qofelagebed / De tijd van 140
het gebed / Plaats van 153
het eten / Afgeraden zaken tijdens 403
het bidden / Aangeraden plaatsen voor 156
het zich ontlasten / Aan- en afraden inzake 32
Het vaststellen van het begin van de maand 272
Het boek aanraden van het goede en afraden van het kwade 429
Het brengen van dikke stof naar de keel 256
Het verminderen of vermeerderen onderdelen en voorwaarden v/h gebed 211
HET DODENGEBED / GEBODEN INZAKE DE AANGERADEN RITUELEN BIJ 112
HET DODENGEBED / GEBODEN INZAKE 110
HET ZICH ONTLASTEN / GEBODEN INZAKE 30
HET GEBED / VERTALING VAN 187
HET VERRICHTEN V/H DODENGEBED / GEBODEN INZAKE 111
HET DAGELIJKS GEBED / GEBODEN INZAKE 132
Hond 35
hoofd in het water / Indopen van het 257
huur / Geboden inzake 334
huwelijk / Overige vraagstukken inzake 371
huwelijk / Huwelijksprotocol van het permanente 361
huwelijk kan worden ontbonden / Mankementen waardoor het 364
huwelijk / Huwelijksprotocol van het kortstondige 362
HUWELIJK / GEBODEN INZAKE KORTSTONDIG 369
HUWELIJK / GEBODEN INZAKE TERUGKEER NAAR 384
HUWELIJK / GEBODEN INZAKE PERMANENT 368
huwelijksband sluiten ongeoorloofd is / Aantal vrouwen met wie een 365
HUWELIJKSBAND / GEBODEN INZAKE DE 361
huwelijksprotocol / Voorwaarden van het 362
Huwelijksprotocol van het kortstondige huwelijk 362
Huwelijksprotocol van het permanente huwelijk 361
HUWEN, OFWEL IN DE ECHT TREDEN / GEBODEN INZAKE 361
IN DE ECHT TREDEN / GEBODEN INZAKE HUWEN, OFWEL 361
in- en verkoop / Aangeraden zaken bij 316
in- en verkoop / Protocol van 323
In- en verkoop van fruit 323
INBEWARINGGEVING / GEBODEN INZAKE 356
Indien de bidder een man is, moet zijn kleding niet zuiver zijde en/of van goud geweven stof zijn) / Vijfde voorwaarde ( 148
Indopen van het hoofd in het water 257
inhoud van de buiging en teraardewerping en de daarna aangeraden teksten / Vertaling van de 188
INHOUDSOPGAVE VAN DE ONDERWERPEN / ALFABETISCHE 473
Inhuren voor het verrichten van het gebed 247
initiatie vanwege melkverwantschap / Condities inzake 375
INKOOP EN VERKOOP / GEBODEN INZAKE 316
Inruil van goud en zilver 326
Intentie zakat-gift 304
Intentie 250
Intentie 163
Iqama) / De vertaling v/d oproep tot het verrichten v/h gebed (Azan en 160
Iqama) / Oproep tot verrichten van het gebed (Azan en 159
Islam 48
Islamitisch seminarie), van het begin tot de hoogste orde / Leerproces van de islamitisch-sjiitische theologische studie ( 15
islamitisch-sjiitische theologische studie (Islamitisch se-minarie), van het begin tot de hoogste orde / Leerproces van de 15
ISLAMITISCHE GEBODEN (RISALA) 21
Jacht op sprinkhaan 400
Jacht met jachthond 398
JACHT MET SLAGWAPEN / GEBODEN INZAKE 396
JACHT / GEBODEN INZAKE SLACHTING EN 392
jachthond / Jacht met 398
juiste droge rituele reiniging kan verrichten / Voorwerpen waarop men 126
juwelen uit de zee / Gevonden 284
Kadaver 33
kameel / Limiet van 297
kameel (dromedaris) / Wijze van slachting van 395
kameel die onreinheden eet / Zweet van een kameel die onreinheden eet 37
kameel, koe en schaap / Zakat-gift van 297
kan worden ontbonden / Mankementen waardoor het huwelijk 364
keel / Het brengen van dikke stof naar de 256
kleding niet zuiver zijde en/of van goud geweven stof zijn) / Vijfde voorwaarde (Indien de bidder een man is, moet zijn 148
kleding van de bidder / Afgeraden zaken bij de 152
kleding van de bidder / Aangeraden zaken bij de 152
kleding van de bidder niet verplicht zijn / Omstandigheden waarin rein-zijn van het lichaam en de 150
Kleding van bidder 144
kleine rituele wassing / Condities inzake 57
kleine rituele wassing / Gevallen van verplichte 64
kleine rituele wassing / Gevallen van ongeldig zijn van een 65
kleine rituele wassing / Aangeraden gebeden tijdens h verrichten van een 56
Kleine rituele wassing 53
Kleine rituele wassing door onderdompelen 56
KLEINE RITUELE WASSING / GEBODEN INZAKE 62
KLEINE RITUELE WASSING MET EEN LETSEL (DZJABIRA) / GEBODEN INZAKE EEN 66
Klysma 261
koe / Limiet van 298
koe en schaap / Zakat-gift van kameel, 297
koopt / Stuk grond dat een legale heiden van een moslim 286
koopwaar die verhuurd wordt / Condities van het gebruik van 336
koopwaar die verhuurd wordt / Condities van 335
koopwaar en ruil van koopwaar / Condities 321
koopwaar / Condities koopwaar en ruil van 321
koper en verkoper / Condities 320
Kor-water (afgemeten water) 26
Koranhoofdstuk al-Fatiha / Vertaling van het 187
Koranhoofdstuk al-Echlas / Vertaling van het 188
Koranhoofdstukken waarop een teraardewerping verplicht is 183
KORANHOOFDSTUKKEN OP NAAM / VOLGORDE VAN DE 462
KORANHOOFDSTUKKEN OP NUMMER / VOLGORDE VAN DE 459
KORTSTONDIG HUWELIJK / GEBODEN INZAKE 369
kortstondige huwelijk / Huwelijksprotocol van het 362
kunnen toe-eigenen / Personen die zich hun bezit niet 346
kwade / Condities inzake aanraden van het goede en afraden van het 429
kwade / Wijze van aanraden van het goede en afraden van het 432
kwade / Het boek aanraden van het goede en afraden van het 429
LANDBOUWGROND / GEBODEN INZAKE PACHT VAN 341
Leerproces van de islamitisch-sjiitische theologische studie (Islamitisch se-minarie), van het begin tot de hoogste orde 15
leeshoudingsgebedsgedeelte [al-Qonoet = MßÜĂÎC ]/ Vertaling van het 188
Leeshoudingsgebedsgedeelte [al-Qonoet = MßÜĂÎC ] 186
LEGAAT) / GEBODEN INZAKE SCHENKING ( 408
legale heiden van een moslim koopt / Stuk grond dat een 286
LENING / GEBODEN INZAKE 349
LETSEL (DZJABIRA) / GEBODEN INZAKE EEN KLEINE RITUELE WASSING MET EEN 66
leugen toeschrijven / God en de Profeet een 255
lichaam tijdens het bidden / Bedekking van het 143
lichaam en de kleding van de bidder niet verplicht zijn / Omstandigheden waarin rein-zijn van het 150
lijk / Grote rituele wassing na het aanraken van een 100
LIJKWADE / GEBODEN INZAKE DE 107
LIJKWADE, DODENGEBED EN BEGRAFENIS VAN DE DODE / GEBODEN INZAKE GROTE RITUELE WASSING, 103
Limiet van zilver 295
Limiet van schaap 299
Limiet van koe 298
Limiet van kameel 297
Limiet van goud 295
Lofrede op de Profeet 190
Loterij 443
maand / Het vaststellen van het begin van de 272
maandbloeding / Vrouwen met een regelmatige en vaste termijn van 88
maandbloeding / Vrouwen in hun eerste 95
maandbloeding / Vrouwen met een onregelmatige 94
maandbloeding / Vrouwen met een vaste termijn van 93
maandbloeding / Overige vraagstukken inzake 96
maandbloeding / Soorten vrouwen inzake 88
maandbloeding / Vrouwen met een regelmatige 91
maandbloeding zijn vergeten / Vrouwen die hun 96
MAANDBLOEDING 82
MAANDBLOEDING / GEBODEN INZAKE VROUWEN IN DE 84
man is, moet zijn kleding niet zuiver zijde en/of van goud geweven stof zijn) / Vijfde voorwaarde (Indien de bidder een 148
manier waarop de reine voorwerpen onrein worden / De 38
Mankementen waardoor het huwelijk kan worden ontbonden 364
Masturbatie 255
MEKKA (Qebla)/GEBODEN INZAKE DE GEBEDSRICHTING VAN 141
melkverwantschap / Condities inzake initiatie vanwege 375
men geen handelingen verricht die het vasten ongeldig maken / Gevallen waarin wordt aangeraden dat
middaggebed en het namiddaggebed / De tijd van het 133
Mijn 281
Mobarat-definitieve (echt)scheiding 385
MOSKEE / GEBODEN INZAKE DE 157
moslim / Possessie van een 52
moslim koopt / Stuk grond dat een legale heiden van een 286
na het orgasme /Ongeoorloofde zaken 71
na het aanraken van een lijk / Grote rituele wassing 100
na de gemeenschap of bij bevallingsnabloeding of bloeding van de vrouwen / Onrein blijven 257
na het orgasme / Afgeraden zaken 71
na het orgasme / Grote rituele wassing 72
NA DE DOOD / GEBODEN INZAKE 102
NAAM / VOLGORDE VAN DE KORANHOOFDSTUKKEN OP 462
NAAR HUWELIJK / GEBODEN INZAKE TERUGKEER 384
namiddaggebed / De tijd van het middaggebed en het 133
Navolging 51
NAVOLGING / GEBODEN INZAKE 23
niet serieus hoeft te nemen / Twijfels die men 196
niet kunnen toe-eigenen / Personen die zich hun bezit 346
NOTA BENE VAN DE VERTALER 13
NUMMER / VOLGORDE VAN DE KORANHOOFDSTUKKEN OP 459
objecten / Rein-makende 40
OBJECTEN, GOEDEREN EN VOORWERPEN / GEBODEN INZAKE 52
ochtendgebed / De tijd van het 136
Offerfeestgebed / Suiker- en 245
Omstandigheden waarin rein-zijn van het lichaam en de kleding van de bid-
der niet verplicht zijn 150
omstandigheid voor het verrichten v/d droge rituele reiniging /Zesde 125
omstandigheid voor het verrichten v/d droge rituele reiniging / Vijfde 125
omstandigheid voor het verrichten v/d droge rituele reiniging / Tweede 123
omstandigheid voor het verrichten v/d droge rituele reiniging / Eerste 121
omstandigheid voor het verrichten v/d droge rituele reiniging / Zevende 125
omstandigheid voor het verrichten v/d droge rituele reiniging / Derde 124
omstandigheid voor het verrichten van de droge rituele reiniging/Vierde 124
onbedoelde fouten / De wijze van het verrichten van de teraardewerping wegens 209
onbedoelde fouten / Teraardewerping wegens 207
ONDERWERPEN / ALFABETISCHE INHOUDSOPGAVE VAN DE 473
onderdelen en voorwaarden v/h gebed/Het verminderen of vermeerderen 211
onderdompelen / Grote rituele wassing door 73
onderdompelen / Kleine rituele wassing door 56
ONEIGENLIJKE WIJZE VERKREGEN ZAKEN / GEBODEN INZAKE OP EEN 387
ongeldig zijn van een kleine rituele wassing / Gevallen van 65
ongeldig maken / Gevallen waarin wordt aangeraden dat men geen handelingen verricht die het vasten ongeldig maken / Twijfels die een gebed 195
ongeldig maken / Zaken die een gebed 190
ongeldig maken / Zaken die het vasten 253
ONGELDIG MAKEN / GEBODEN BETREFFENDE ZAKEN DIE HET VASTEN 262
Ongeldige handel 317
ongeoorloofd dier zijn) / Vierde voorwaarde (Geen gedeelte van een 148
ongeoorloofd is / Aantal vrouwen met wie een huwelijksband sluiten 365
Ongeoorloofd- en afgeraden vasten 273
ongeoorloofde vermogens / Gecombineerde geoorloofde- en 283
Ongeoorloofde zaken na het orgasme 71
onregelmatige maandbloeding / Vrouwen met een 94
onrein worden / De manier waarop de reine voorwerpen 38
Onrein blijven na de gemeenschap of bij bevallingsnabloeding of bloeding van de vrouwen 257
onreinheden eet / Zweet van een kameel die 37
onreinheden / De manieren van het vaststellen van 37
onreinheden door een dier dat onreinheden eet / Stoppen met het eten van 52
onreinheden eet / Stoppen met het eten van onreinheden door een dier dat 52
Onreinheden 33
ONREINHEDEN / GEBODEN INZAKE 39
onreinheid zelf / Verwijdering van de 51
ontbonden / Mankementen waardoor het huwelijk kan worden 364
ontlasten / Aan- en afraden inzake het zich 32
ontlasten / Urineren en 30
ONTLASTEN / GEBODEN INZAKE HET ZICH 30
Ontlasting 33
Onzuiver water / Zuiver water en 26
OP NAAM / VOLGORDE VAN DE KORANHOOFDSTUKKEN 462
OP EEN ONEIGENLIJKE WIJZE VERKREGEN ZAKEN / GEBODEN INZAKE 387
OP NUMMER / VOLGORDE VAN DE KORANHOOFDSTUKKEN 459
oproep tot het verrichten v/h gebed (Azan en Iqama) / De vertaling v/d 160
Oproep tot verrichten van het gebed (Azan en Iqama) 159
Opstaan 165
orde / Leerproces van de islamitisch-sjiitische theologische studie (Islamitisch seminarie), van het begin tot de hoogste 15
Orde inzake de droge rituele reiniging 128
orgasme / Afgeraden zaken na het 71
orgasme / Grote rituele wassing na het 72
orgasme Ongeoorloofde zaken na het 71
ORGASME / GEBODEN INZAKE 69
oudste zoon is verplicht om de compensatiegebeden van zijn overleden
vader te verrichten / De 229
Overgeven 261
Overige vraagstukken inzake erfenis 427
Overige vraagstukken 436
Overige vraagstukken inzake maandbloeding 96
Overige zaken van de Ramadan-gift 312
Overige vraagstukken inzake (echt)scheiding 386
Overige vraagstukken inzake huwelijk 371
Overige vraagstukken van verhuur 337
Overige zaken van de zakat-gift 305
Overige vraagstukken inzake zogen 378
overleden vader te verrichten / De oudste zoon is verplicht om de compensatiegebeden van zijn 229
PACHT VAN BOMEN / GEBODEN INZAKE 344
PACHT VAN LANDBOUWGROND / GEBODEN INZAKE 341
PERMANENT HUWELIJK / GEBODEN INZAKE 368
permanente huwelijk / Huwelijksprotocol van het 361
Personen voor wie het vasten niet verplicht is 271
Personen die zich hun bezit niet kunnen toe-eigenen 346
persoon die vast / Afgeraden zaken voor de 262
Plaats van het gebed 153
plaatsen voor het bidden / Afgeraden 157
plaatsen voor het bidden / Aangeraden 156
Possessie van een moslim 52
Profeet / Lofrede op de 190
Profeet een leugen toeschrijven / God en de 255
PROLOOG 15
protocol van het permanente huwelijk / Huwelijks 361
protocol van het kortstondige huwelijk / Huwelijks 362
protocol / Voorwaarden van het huwelijks 362
Protocol van in- en verkoop 323
provisoire (echt)scheiding / Definitieve- en 383
putwater) / Tsjah-water ( 28
Qalil-water (stilstaand water) 27
Qebla)/GEBODEN INZAKE DE GEBEDSRICHTING VAN MEKKA ( 141
Qofelagebed / De tijd van het aangeraden 140
Qonoet = MßÜĂÎC ] / Vertaling van het leeshoudingsgebedsgedeelte [al- 188
Qonoet = MßÜĂÎC ] / Leeshoudingsgebedsgedeelte [al- 186
Ramadan-gift / Overige zaken van de 312
Ramadan-gift / Bestemming van de 311
Ramadan-gift) / Zakat-fitra ( 308
rang / Erfenis eerste 417
rang / Erfenis tweede 419
rang / Erfenis derde 422
Recitatie 168
regelmatige en vaste termijn van maandbloeding / Vrouwen met een 88
regelmatige maandbloeding / Vrouwen met een 91
regenwater) / Baran-water ( 28
Rein zijn) / Eerste voorwaarde ( 144
Rein-makende objecten 40
rein-zijn van het lichaam en de kleding van de bidder niet verplicht zijn / Omstandigheden waarin 150
reine voorwerpen onrein worden / De manier waarop de 38
REINHEID / GEBODEN INZAKE 26
reiniging / Eerste omstandigheid voor het verrichten v/d droge rituele 121
reiniging / Vijfde omstandigheid voor het verrichten v/d droge rituele 125
reiniging kan verrichten / Voorwerpen waarop men juiste droge rituele 126
reiniging / Tweede omstandigheid voor het verrichten v/d droge rituele 123
reiniging / Zesde omstandigheid voor het verrichten v/d droge rituele 125
reiniging / Derde omstandigheid voor het verrichten v/d droge rituele 124
reiniging/ Vierde omstandigheid voor het verrichten van de droge rituele124
reiniging / Zevende omstandigheid voor het verrichten v/d droge rituele 125
reiniging / Orde inzake de droge rituele 128
REINIGING / DROGE RITUELE 121
REINIGING / GEBODEN INZAKE DROGE RITUELE 128
Reizigersgebed 212
REIZIGERSVASTEN / GEBODEN INZAKE 270
RISALA / TOEGEVOEGDE VRAAGSTUKKEN AAN DE 429
RISALA) / ISLAMITISCHE GEBODEN ( 21
rituele wassing na het aanraken van een lijk / Grote 100
rituele wassing / Gevallen van ongeldig zijn van een kleine 65
rituele reiniging /Vijfde omstandigheid voor het verrichten v/d droge 125
rituele wassing / Gevallen van verplichte kleine 64
rituele reiniging / Eerste omstandigheid voor het verrichten v/d droge 121
rituele wassing / Condities inzake kleine 57
rituele reiniging / Zesde omstandigheid voor het verrichten v/d droge 125
rituele reiniging / Zevende omstandigheid voor het verrichten v/d droge 125
rituele wassing / Aangeraden gebeden tijdens h verrichten van een kleine 56
rituele wassing / Geordende grote 72
rituele reiniging / Tweede omstandigheid voor het verrichten v/d droge 123
rituele wassingen / Verplichte grote 69
rituele reiniging kan verrichten /Voorwerpen waarop men juiste droge 126
rituele wassing door onderdompelen / Grote 73
rituele reiniging / Derde omstandigheid voor het verrichten v/d droge 124
rituele reiniging /Vierde omstandigheid voor het verrichten van de droge124
rituele wassing door onderdompelen / Kleine 56
rituele reiniging / Orde inzake de droge 128
rituele wassing / Kleine 53
rituele wassing na het orgasme / Grote 72
RITUELE WASSING / GEBODEN INZAKE EEN GROTE 73
RITUELE WASSING / GEBODEN INZAKE KLEINE 62
RITUELE WASSINGEN / AANGERADEN GROTE 119
RITUELE WASSING MET EEN LETSEL (DZJABIRA) / GEBODEN INZAKE EEN KLEINE 66
RITUELE WASSING, LIJKWADE, DODENGEBED EN BEGRAFENIS VAN DE DODE / GEBODEN INZAKE GROTE 103
RITUELE REINIGING / GEBODEN INZAKE DROGE 128
RITUELE REINIGING / DROGE 121
RITUELEN BIJ HET DODENGEBED / GEBODEN INZAKE DE AANGERADEN 112
RITUELEN BIJ BEGRAFENIS/GEBODEN INZAKE AANGERADEN 114
rozijn / Zakat-gift van graan, gierst, dadel en 290
ruil van koopwaar / Condities koopwaar en 321
sanctie verplicht is / Gevallen waarop een compensatie of 263
Sancties inzake vasten 263
schaap / Limiet van 299
schaap / Zakat-gift van kameel, koe en 297
Schat 282
SCHENKING (LEGAAT) / GEBODEN INZAKE 408
Schuldbekentenis 437
Sectie en transplantatie 445
seminarie), van het begin tot de hoogste orde / Leerproces van de islamitisch-sjiitische theologische studie (Islamitisch 15
serieus hoeft te nemen / Twijfels die men niet 196
slachting / Condities inzake 394
slachting van kameel (dromedaris) / Wijze van 395
slachting / Aangeraden zaken bij 395
slachting / Wijze van 393
slachting / Afgeraden zaken bij 396
SLACHTING EN JACHT / GEBODEN INZAKE 392
SLAGWAPEN / GEBODEN INZAKE JACHT MET 396
Slotvraagstukken 447
sluiten ongeoorloofd is / Aantal vrouwen met wie een huwelijksband 365
Soorten vrouwen inzake maandbloeding 88
SOORTEN WATER / GEBODEN INZAKE 29
Sperma 33
sprinkhaan / Jacht op 400
STERVENSBEGELEIDING / GEBODEN INZAKE 101
stilstaand water) / Qalil-water ( 27
stof zijn) / Vijfde voorwaarde (Indien de bidder een man is, moet zijn kleding niet zuiver zijde en/of van goud geweven 148
stof naar de keel / Het brengen van dikke 256
Stoppen met het eten van onreinheden door een dier dat onreinheden eet 52
stromend water) / Djari-water ( 27
studie (Islamitisch seminarie), van het begin tot de hoogste orde / Leerproces van de islamitisch-sjiitische theologische 15
Stuk grond dat een legale heiden van een moslim koopt 286
Suiker- en Offerfeestgebed 245
Tekenengebed 241
Tekenengebed / Wijze van het verrichten van 244
teraardewerping wegens onbedoelde fouten / De wijze van het verrichten van de 209
teraardewerping verplicht is / Koranhoofdstukken waarop een 183
teraardewerping of -gebedsbelijdenis / Compensatie van vergeten 209
teraardewerping juist is / Voorwerpen waarop een 180
teraardewerping / Aan- en afgeraden zaken omtrent 182
teraardewerping en de daarna aangeraden teksten / Vertaling van de inhoud van de buiging en 188
Teraardewerping 176
Teraardewerping wegens onbedoelde fouten 207
termijn van maandbloeding / Vrouwen met een vaste 93
termijn van maandbloeding / Vrouwen met een regelmatige en vaste 88
TERUGKEER NAAR HUWELIJK / GEBODEN INZAKE 384
TESTAMENT / GEBODEN INZAKE 411
teveel twijfelen / Twijfel van degenen die 199
theologische studie (Islamitisch seminarie), van het begin tot de hoogste orde / Leerproces van de islamitisch-sjiitische 15
tijd van vrijdaggebed / De 451
tijd van het vooravondgebed en avondgebed / De 134
tijd van de aangeraden dagelijkse gebeden / De 140
tijd van het aangeraden Qofelagebed / De 140
tijd van het ochtendgebed / De 136
tijd van het gebed is voorbijgegaan / Twijfel wanneer de 198
tijd van het middaggebed en het namiddaggebed / De 133
tijdens het bidden / Bedekking van het lichaam 143
tijdens het drinken / Aangeraden zaken 403
tijdens h verrichten van een kleine rituele wassing / Aangeraden gebeden 56
tijdens het eten / Aangeraden zaken 402
toe-eigenen / Personen die zich hun bezit niet kunnen 346
TOEGEVOEGDE VRAAGSTUKKEN AAN DE RISALA 429
TOELICHTING OP DE GEBRUIKTE BEGRIPPEN 465
toeschrijven / God en de Profeet een leugen 255
transplantatie / Sectie en 445
TREDEN / GEBODEN INZAKE HUWEN, OFWEL IN DE ECHT 361
Tsjah-water (putwater) 28
TUSSENTIJDSE BLOEDING / GEBODEN INZAKE 76
TUSSENTIJDSE BLOEDING 75
twee-derde van druivensap / Vermindering van 47
tweede rang / Erfenis 419
Tweede voorwaarde (Geoorloofd zijn) 146
Tweede omstandigheid voor het verrichten v/d droge rituele reiniging 123
Twijfel over afgelopen gebedsgedeelte 196
Twijfel wanneer de tijd van het gebed is voorbijgegaan 198
Twijfel na de beëindiging 198
Twijfel van degenen die teveel twijfelen 199
Twijfel in het aangeraden gebed 200
Twijfel van de gebedsimam en van de gebedsvolgeling 200
twijfelen / Twijfel van degenen die teveel 199
twijfels / Geldige 201
Twijfels die men niet serieus hoeft te nemen 196
Twijfels die een gebed ongeldig maken 195
Twijfels in het gebed 195
uit handel / Winst 276
uit de zee / Gevonden juwelen 284
UITLEEN / GEBODEN INZAKE 359Uitplassen. 31
Urine 33
Urineren en ontlasten 30
V/D DODE / GEBODEN INZAKE DE GROTE RITUELE WASSING 104
V/H DODENGEBED / GEBODEN INZAKE HET VERRICHTEN 111
vader te verrichten / De oudste zoon is verplicht om de compensatiegebeden van zijn overleden 229
van kadaver zijn) / Derde voorwaarde (Geen gedeelte 147
vanwege melkverwantschap / Condities inzake initiatie 375
Varken 35
vast / Afgeraden zaken voor de persoon die 262
vaste termijn van maandbloeding / Vrouwen met een 93
vaste termijn van maandbloeding / Vrouwen met een regelmatige en 88
vasten / Aangeraden 274
vasten / Ongeoorloofd- en afgeraden 273
vasten niet verplicht is / Personen voor wie het 271
vasten ongeldig maken / Zaken die het 253
vasten ongeldig maken / Gevallen waarin wordt aangeraden dat men geen handelingen verricht die het vasten / Sancties inzake 263
VASTEN ONGELDIG MAKEN / GEBODEN BETREFFENDE ZAKEN DIE HET 262
VASTEN / GEBODEN INZAKE HET 250
vaststellen van het begin van de maand / Het 272
vaststellen van onreinheden / De manieren van het 37
vennootschap / Geboden inzake 330
Verandering 47
verdediging / Vraagstukken inzake 435
vergeten teraardewerping of -gebedsbelijdenis / Compensatie van 209
vergeten / Vrouwen die hun maandbloeding zijn 96
verhuur / Overige vraagstukken van 337
verhuurd wordt / Condities van koopwaar die 335
verhuurd wordt / Condities van het gebruik van koopwaar die 336
verkoop / Protocol van in- en 323
verkoop / Aangeraden zaken bij in- en 316
verkoop van fruit / In- en 323
VERKOOP / GEBODEN INZAKE INKOOP EN 316
verkoper / Condities koper en 320
VERKREGEN ZAKEN / GEBODEN INZAKE OP EEN ONEIGENLIJKE WIJZE 387
vermeerderen onderdelen en voorwaarden v/h gebed/Het verminderen of 211
verminderen of vermeerderen onderdelen en voorwaarden v/h gebed/ Het211
Vermindering van twee-derde van druivensap 47
vermogens / Gecombineerde geoorloofde- en ongeoorloofde 283
VERPANDING / GEBODEN INZAKE 353
Verplaatsing 48
verplicht gebed mag afbreken / Gevallen waarin men een 194
verplicht zijn / Omstandigheden waarin rein-zijn van het lichaam en de kleding van de bidder niet 150
verplicht is / Personen voor wie het vasten niet 271
verplicht is / Gevallen waarop een compensatie of sanctie 263
verplicht is / Koranhoofdstukken waarop een teraardewerping 183
verplicht om de compensatiegebeden van zijn overleden vader te verrichten / De oudste zoon is 229
verplicht is / Gevallen waarop slechts een compensatie 266
verplichte kleine rituele wassing / Gevallen van 64
Verplichte gebeden 133
Verplichte grote rituele wassingen 69
Verplichte zaken van het gebed 163
Verplichte dagelijkse gebeden 133
verplichting zakat-gift / Condities inzake 289
verricht die het vasten ongeldig maken / Gevallen waarin wordt aangeraden dat men geen handelingen verricht / De gebeden die op volgorde dienen te worden 138
verrichten van de droge rituele reiniging/Vierde omstandigheid voor het 124
verrichten van een kleine rituele wassing /Aangeraden gebeden tijdens h 56
verrichten v/h gebed (Azan en Iqama) / De vertaling v/d oproep tot het 160
verrichten van het gebed / Inhuren voor het 247
verrichten / Voorwerpen waarop men juiste droge rituele reiniging kan 126
verrichten v/d droge rituele reiniging / Vijfde omstandigheid voor het 125
verrichten van het gebed (Azan en Iqama) / Oproep tot 159
verrichten / De oudste zoon is verplicht om de compensatiegebeden van zijn overleden vader te 229
verrichten van Tekenengebed / Wijze van het 244
verrichten v/d droge rituele reiniging / Eerste omstandigheid voor het 121
verrichten v/d droge rituele reiniging / Derde omstandigheid voor het 124
verrichten van de teraardewerping wegens onbedoelde fouten / De wijze van het 209
verrichten v/d droge rituele reiniging / Tweede omstandigheid voor het 123
verrichten v/d droge rituele reiniging / Zesde omstandigheid voor het 125
verrichten v/d droge rituele reiniging / Zevende omstandigheid voor het 125
VERRICHTEN V/H DODENGEBED / GEBODEN INZAKE HET 111
VERTALER / NOTA BENE VAN DE 13
vertaling v/d oproep tot het verrichten v/h gebed (Azan en Iqama) / De 160
Vertaling van het Koranhoofdstuk al-Echlas 188
Vertaling van de inhoud van de buiging en teraardewerping en de daarna aangeraden teksten 188
Vertaling van het Koranhoofdstuk al-Fatiha 187
Vertaling van de gebedsbelijdenis en van de gebedsbeëindiging 189
Vertaling van het leeshoudingsgebedsgedeelte [al-Qonoet = MßÜĂÎC ] 188
Vertaling van het viertal dankzeggingen 189
VERTALING VAN HET GEBED 187
verwantschap / Condities inzake initiatie vanwege melk 375
Verwijdering van de onreinheid zelf 51
Verzekeringen 442
Vierde omstandigheid voor het verrichten van de droge rituele reiniging 124
Vierde voorwaarde (Geen gedeelte van een ongeoorloofd dier zijn) 148
viertal dankzeggingen / Vertaling van het 189
Vijfde voorwaarde (Indien de bidder een man is, moet zijn kleding niet
zuiver zijde en/of van goud geweven stof zijn) 148
Vijfde omstandigheid voor het verrichten v/d droge rituele reiniging 125
Vissen 399
VOLGORDE VAN DE KORANHOOFDSTUKKEN OP NAAM 462
volgorde dienen te worden verricht / De gebeden die op 138
VOLGORDE VAN DE KORANHOOFDSTUKKEN OP NUMMER 459
VOLMACHT / GEBODEN INZAKE 347
vooravondgebed en avondgebed / De tijd van het 134
voorbijgegaan / Twijfel wanneer de tijd van het gebed is 198
voorverkoop / Condities 324
voorverkoop / Geboden inzake 325
Voorverkoop 324
voorwaarde (Geen gedeelte van kadaver zijn) / Derde 147
voorwaarde (Geoorloofd zijn) / Tweede 146
voorwaarde (Indien de bidder een man is, moet zijn kleding niet
zuiver zijde en/of van goud geweven stof zijn) / Vijfde 148
voorwaarde (Rein zijn) / Eerste 144
voorwaarde (Geen gedeelte van een ongeoorloofd dier zijn) / Vierde 148
voorwaarden v/h gebed/Het verminderen of vermeerderen onderdelen en211
Voorwaarden van het huwelijksprotocol 362
voorwerpen onrein worden / De manier waarop de reine 38
Voorwerpen waarop men juiste droge rituele reiniging kan verrichten 126
Voorwerpen waarop een teraardewerping juist is 180
VOORWERPEN / GEBODEN INZAKE OBJECTEN, GOEDEREN EN 52
voorzichtigheid / Gebed wegens 204
vraagstukken inzake zogen / Overige 378
vraagstukken inzake erfenis / Overige 427
vraagstukken inzake huwelijk / Overige 371
vraagstukken inzake maandbloeding / Overige 96
vraagstukken / Overige 436
vraagstukken van verhuur / Overige 337
vraagstukken inzake (echt)scheiding / Overige 386
Vraagstukken inzake verdediging 435
VRAAGSTUKKEN AAN DE RISALA / TOEGEVOEGDE 429
vredesluiting / Geboden inzake 332
vrijdaggebed / Condities 449
vrijdaggebed / De tijd van 451
vrijdaggebed / Wijze 452
VRIJDAGGEBED 449
VRIJDAGGEBED / GEBODEN INZAKE 455
vrouwen met wie een huwelijksband sluiten ongeoorloofd is / Aantal 365
vrouwen inzake maandbloeding / Soorten 88
vrouwen / Onrein blijven na de gemeenschap of bij bevallingsnabloeding of bloeding van de 257
Vrouwen met een onregelmatige maandbloeding 94
Vrouwen in hun eerste maandbloeding 95
Vrouwen met een regelmatige en vaste termijn van maandbloeding 88
Vrouwen met een vaste termijn van maandbloeding 93
Vrouwen die hun maandbloeding zijn vergeten 96
Vrouwen met een regelmatige maandbloeding 91
VROUWEN IN DE MAANDBLOEDING / GEBODEN INZAKE 84
Wachttermijn voor een weduwe 382
Wachttermijn bij (echt)scheiding 381
wanneer de tijd van het gebed is voorbijgegaan / Twijfel 198
WASSING V/D DODE / GEBODEN INZAKE DE GROTE RITUELE 104
wassing / Gevallen van verplichte kleine rituele 64
wassing na het aanraken van een lijk / Grote rituele 100
wassing / Kleine rituele 53
wassing door onderdompelen / Grote rituele 73
wassing / Aangeraden gebeden tijdens h verrichten van een kleine rituele 56
wassing / Condities inzake kleine rituele 57
wassing / Geordende grote rituele 72
wassing na het orgasme / Grote rituele 72
wassing door onderdompelen / Kleine rituele 56
wassing / Gevallen van ongeldig zijn van een kleine rituele 65
WASSING MET EEN LETSEL (DZJABIRA) / GEBODEN INZAKE EEN KLEINE RITUELE 66
WASSING / GEBODEN INZAKE KLEINE RITUELE 62
WASSING / GEBODEN INZAKE EEN GROTE RITUELE 73
WASSING, LIJKWADE, DODENGEBED EN BEGRAFENIS VAN DE DODE / GEBODEN INZAKE GROTE RITUELE 103
wassingen / Verplichte grote rituele 69
WASSINGEN / AANGERADEN GROTE RITUELE 119
water / Indopen van het hoofd in het 257
Water 40
WATER / GEBODEN INZAKE SOORTEN 29
weduwe / Wachttermijn voor een 382
wegens voorzichtigheid / Gebed 204
wegens onbedoelde fouten / Teraardewerping 207
wegens onbedoelde fouten / De wijze van het verrichten van de teraardewerping 209
Wijn 36
wijze van het verrichten van de teraardewerping wegens onbedoelde fouten / De 209
Wijze vrijdaggebed 452
Wijze van slachting 393
Wijze van het verrichten van Tekenengebed 244
Wijze van aanraden van het goede en afraden van het kwade 432
Wijze van slachting van kameel (dromedaris) 395
WIJZE VERKREGEN ZAKEN / GEBODEN INZAKE OP EEN ONEIGENLIJKE 387
Winst uit handel 276
Zakat-fitra (Ramadan-gift) 308
zakat-gift / Condities inzake verplichting 289
zakat-gift / Intentie 304
zakat-gift / Bestemming van de 300
zakat-gift / Overige zaken van de 305
Zakat-gift van kameel, koe en schaap 297
Zakat-gift van graan, gierst, dadel en rozijn 290
ZAKAT-GIFT / GEBODEN INZAKE 289
zakat-gift-behoeftigen / Condities van 303
zaken na het orgasme / Afgeraden 71
Zaken die een gebed ongeldig maken 190
zaken in collectiefgebed / Afgeraden 241
zaken in collectiefgebed / Aangeraden 240
zaken voor de persoon die vast / Afgeraden 262
zaken van de zakat-gift / Overige 305
zaken van de Ramadan-gift / Overige 312
zaken bij de kleding van de bidder / Afgeraden 152
zaken in het gebed / Afgeraden 194
zaken na het orgasme / Ongeoorloofde 71
zaken bij in- en verkoop / Aangeraden 316
zaken van het gebed / Verplichte 163
zaken bij de kleding van de bidder / Aangeraden 152
Zaken die het vasten ongeldig maken 253
ZAKEN DIE HET VASTEN ONGELDIG MAKEN / GEBODEN BETREFFENDE 262
ZAKEN / GEBODEN INZAKE OP EEN ONEIGENLIJKE WIJZE VERKREGEN 387
zee / Gevonden juwelen uit de 284
Zesde omstandigheid voor het verrichten v/d droge rituele reiniging 125
Zevende omstandigheid voor het verrichten v/d droge rituele reiniging 125
zich hun bezit niet kunnen toe-eigenen / Personen die 346
zijde en/of van goud geweven stof zijn) / Vijfde voorwaarde (Indien de bidder een man is, moet zijn kleding niet zuiver 148
zilver / Limiet van 295
zilver / Inruil van goud en 326
zogen / Overige vraagstukken inzake 378
zogen / Gewoonten inzake 378
ZOGEN / GEBODEN INZAKE 373
Zon 46
zoon is verplicht om de compensatiegebeden van zijn overleden vader te verrichten / De oudste 229
zuiver zijde en/of van goud geweven stof zijn) / Vijfde voorwaarde (Indien de bidder een man is, moet zijn kleding niet 148
Zuiver water en Onzuiver water 26
Zweet van een 37
Zweet van een kameel die onreinheden eet 37


 

 

EINDE

ALFABETISCHE INHOUDSOPGAVE


INHOUDSOPGAVE

NOTA BENE VAN DE VERTALER 13

PROLOOG 15
Leerproces van de islamitisch-sjiitische theologische studie (Islamitisch se-minarie), van het begin tot de hoogste orde 15

ISLAMITISCHE GEBODEN (RISALA) 21
GEBODEN INZAKE NAVOLGING 23
GEBODEN INZAKE REINHEID 26
Zuiver water en Onzuiver water 26
1. Kor-water (afgemeten water) 26
2. Qalil-water (stilstaand water) 27
3. Djari-water (stromend water) 27
4. Baran-water (regenwater) 28
5. Tsjah-water (putwater) 28
GEBODEN INZAKE SOORTEN WATER 29
GEBODEN INZAKE HET ZICH ONTLASTEN 30
(Urineren en ontlasten) 30
Uitplassen. 31
Aan- en afraden inzake het zich ontlasten 32
Onreinheden 33
1. Urine 33
2. Ontlasting 33
3. Sperma 33
4. Kadaver 33
5. Bloed 34
6. Hond 35
7. Varken 35
8. Heiden 35
9. Wijn 36
10. Bier 36
11. Zweet van een kameel die onreinheden eet 37
De manieren van het vaststellen van onreinheden 37
De manier waarop de reine voorwerpen onrein worden 38
GEBODEN INZAKE ONREINHEDEN 39
Rein-makende objecten 40
1. Water 40
2. Grond 45
3. Zon 46
4. Verandering 47
5. Vermindering van twee-derde van druivensap 47
6. Verplaatsing 48
7. Islam 48
8. Navolging 51
9. Verwijdering van de onreinheid zelf 51
10. Stoppen met het eten van onreinheden door een dier dat onreinheden eet 52
11. Possessie van een moslim 52
GEBODEN INZAKE OBJECTEN, GOEDEREN EN VOORWERPEN 52
Kleine rituele wassing 53
Kleine rituele wassing door onderdompelen 56
Aangeraden gebeden tijdens het verrichten van een kleine rituele wassing 56
Condities inzake kleine rituele wassing 57
GEBODEN INZAKE KLEINE RITUELE WASSING 62
Gevallen van verplichte kleine rituele wassing 64
Gevallen van ongeldig zijn van een kleine rituele wassing 65
GEBODEN INZAKE EEN KLEINE RITUELE WASSING MET EEN LETSEL (DZJABIRA) 66
Verplichte grote rituele wassingen 69
GEBODEN INZAKE ORGASME 69
Ongeoorloofde zaken na het orgasme 71
Afgeraden zaken na het orgasme 71
Grote rituele wassing na het orgasme 72
Geordende grote rituele wassing 72
Grote rituele wassing door onderdompelen 73
GEBODEN INZAKE EEN GROTE RITUELE WASSING 73
TUSSENTIJDSE BLOEDING 75
GEBODEN INZAKE TUSSENTIJDSE BLOEDING 76
MAANDBLOEDING 82
GEBODEN INZAKE VROUWEN IN DE MAANDBLOEDING 84
Soorten vrouwen inzake maandbloeding 88
1. Vrouwen met een regelmatige en vaste termijn van maandbloeding 88
2. Vrouwen met een regelmatige maandbloeding 91
3. Vrouwen met een vaste termijn van maandbloeding 93
4. Vrouwen met een onregelmatige maandbloeding 94
5. Vrouwen in hun eerste maandbloeding 95
6. Vrouwen die hun maandbloeding zijn vergeten 96
Overige vraagstukken inzake maandbloeding 96
Bevallingsnabloeding 98
Grote rituele wassing na het aanraken van een lijk 100
GEBODEN INZAKE STERVENSBEGELEIDING 101
GEBODEN INZAKE NA DE DOOD 102
GEBODEN INZAKE GROTE RITUELE WASSING, LIJKWADE, DO-DENGEBED EN BEGRAFENIS VAN DE DODE 103
GEBODEN INZAKE DE GROTE RITUELE WASSING V/D DODE 104
GEBODEN INZAKE DE LIJKWADE 107
GEBODEN INZAKE DE BALSEMING 109
GEBODEN INZAKE HET DODENGEBED 110
GEBODEN INZAKE HET VERRICHTEN V/H DODENGEBED 111
GEBODEN INZAKE DE AANGERADEN RITUELEN BIJ HET DODEN-GEBED 112
GEBODEN INZAKE DE BEGRAFENIS 112
GEBODEN INZAKE AANGERADEN RITUELEN BIJ BEGRAFENIS 114
ANGSTGEBED 117
GRAFSCHENNIS 118
AANGERADEN GROTE RITUELE WASSINGEN 119
DROGE RITUELE REINIGING 121
Eerste omstandigheid voor het verrichten v/d droge rituele reiniging 121
Tweede omstandigheid voor het verrichten v/d droge rituele reiniging 123
Derde omstandigheid voor het verrichten v/d droge rituele reiniging 124
Vierde omstandigheid voor het verrichten van de droge rituele reiniging 124
Vijfde omstandigheid voor het verrichten v/d droge rituele reiniging 125
Zesde omstandigheid voor het verrichten v/d droge rituele reiniging 125
Zevende omstandigheid voor het verrichten v/d droge rituele reiniging 125
Voorwerpen waarop men juiste droge rituele reiniging kan verrichten 126
Orde inzake de droge rituele reiniging 128
GEBODEN INZAKE DROGE RITUELE REINIGING 128
GEBODEN INZAKE HET DAGELIJKS GEBED 132
Verplichte gebeden 133
Verplichte dagelijkse gebeden 133
De tijd van het middaggebed en het namiddaggebed 133
De tijd van het vooravondgebed en avondgebed 134
De tijd van het ochtendgebed 136
GEBODEN INZAKE DE GEBEDSTIJD 136
De gebeden die op volgorde dienen te worden verricht 138
De aangeraden gebeden 139
De tijd van de aangeraden dagelijkse gebeden 140
De tijd van het aangeraden Qofelagebed 140
GEBODEN INZAKE DE GEBEDSRICHTING VAN MEKKA (Qebla) 141
Bedekking van het lichaam tijdens het bidden 143
Kleding van bidder 144
Eerste voorwaarde (Rein zijn) 144
Tweede voorwaarde (Geoorloofd zijn) 146
Derde voorwaarde (Geen gedeelte van kadaver zijn) 147
Vierde voorwaarde (Geen gedeelte van een ongeoorloofd dier zijn) 148
Vijfde voorwaarde (Indien de bidder een man is, moet zijn kleding niet zuiver zijde en/of van goud geweven stof zijn) 148
Omstandigheden waarin rein-zijn van het lichaam en de kleding van de bid-der niet verplicht zijn 150
Aangeraden zaken bij de kleding van de bidder 152
Afgeraden zaken bij de kleding van de bidder 152
Plaats van het gebed 153
Eerste voorwaarde 153
Tweede voorwaarde 155
Derde voorwaarde 155
Vierde voorwaarde 155
Vijfde voorwaarde 156
Aangeraden plaatsen voor het bidden 156
Afgeraden plaatsen voor het bidden 157
GEBODEN INZAKE DE MOSKEE 157
Oproep tot verrichten van het gebed (Azan en Iqama) 159
De vertaling v/d oproep tot het verrichten v/h gebed (Azan en Iqama) 160
Verplichte zaken van het gebed 163
Intentie 163
Godslofprijzing 164
Opstaan 165
Recitatie 168
Buiging 174
Teraardewerping 176
Voorwerpen waarop een teraardewerping juist is 180
Aan- en afgeraden zaken omtrent teraardewerping 182
Koranhoofdstukken waarop een teraardewerping verplicht is 183
Gebedsbelijdenis 184
Gebedsbeëindiging 185
Gebedsregelmaat 185
Gebedsvolgorde 186
Leeshoudingsgebedsgedeelte [al-Qonoet = MßÜĂÎC ] 186
VERTALING VAN HET GEBED 187
1. Vertaling van het Koranhoofdstuk al-Fatiha 187
2. Vertaling van het Koranhoofdstuk al-Echlas 188
3. Vertaling van de inhoud van de buiging en teraardewerping en de daarna aangeraden teksten 188
4. Vertaling van het leeshoudingsgebedsgedeelte [al-Qonoet = MßÜĂÎC ]188
5. Vertaling van het viertal dankzeggingen 189
6. Vertaling van de gebedsbelijdenis en van de gebedsbeëindiging 189
Aangeraden gebedsvervolgen 189
Lofrede op de Profeet 190
Zaken die een gebed ongeldig maken 190
Afgeraden zaken in het gebed 194
Gevallen waarin men een verplicht gebed mag afbreken 194
Twijfels in het gebed 195
Twijfels die een gebed ongeldig maken 195
Twijfels die men niet serieus hoeft te nemen 196
1. Twijfel over afgelopen gebedsgedeelte 196
2. Twijfel na de beëindiging 198
3. Twijfel wanneer de tijd van het gebed is voorbijgegaan 198
4. Twijfel van degenen die teveel twijfelen 199
5. Twijfel van de gebedsimam en van de gebedsvolgeling 200
6. Twijfel in het aangeraden gebed 200
Geldige twijfels 201
Gebed wegens voorzichtigheid 204
Teraardewerping wegens onbedoelde fouten 207
De wijze van het verrichten van de teraardewerping wegens onbedoelde fouten 209
Compensatie van vergeten teraardewerping of -gebedsbelijdenis 209
Het verminderen of vermeerderen onderdelen en voorwaarden v/h gebed 211
Reizigersgebed 212
Overige zaken 225
Compensatiegebed 227
De oudste zoon is verplicht om de compensatiegebeden van zijn overleden vader te verrichten 229
Collectiefgebed 230
Condities van de gebedsimam 237
GEBODEN INZAKE COLLECTIEFGEBED 237
Aangeraden zaken in collectiefgebed 240
Afgeraden zaken in collectiefgebed 241
Tekenengebed 241
Wijze van het verrichten van Tekenengebed 244
Suiker- en Offerfeestgebed 245
Inhuren voor het verrichten van het gebed 247
GEBODEN INZAKE HET VASTEN 250
Intentie 250
Zaken die het vasten ongeldig maken 253
1. Eten en drinken 253
2. Gemeenschap 254
3. Masturbatie 255
4. God en de Profeet een leugen toeschrijven 255
5. Het brengen van dikke stof naar de keel 256
6. Indopen van het hoofd in het water 257
7. Onrein blijven na de gemeenschap of bij bevallingsnabloeding of bloeding van de vrouwen 257
8. Klysma 261
9. Overgeven 261
GEBODEN BETREFFENDE ZAKEN DIE HET VASTEN ONGELDIG MAKEN 262
Afgeraden zaken voor de persoon die vast 262
Gevallen waarop een compensatie of sanctie verplicht is 263
Sancties inzake vasten 263
Gevallen waarop slechts een compensatie verplicht is 266
GEBODEN INZAKE COMPENSATIE-VASTEN 267
GEBODEN INZAKE REIZIGERSVASTEN 270
Personen voor wie het vasten niet verplicht is 271
Het vaststellen van het begin van de maand 272
Ongeoorloofd- en afgeraden vasten 273
Aangeraden vasten 274
Gevallen waarin wordt aangeraden dat men geen handelingen verricht die het vasten ongeldig maken 275
GEBODEN INZAKE CHOMS-GIFT 275
1. Winst uit handel 276
2. Mijn 281
3. Schat 282
4. Gecombineerde geoorloofde- en ongeoorloofde vermogens 283
5. Gevonden juwelen uit de zee 284
6. Buit 285
7. Stuk grond dat een legale heiden van een moslim koopt 286
Bestemming van de choms-gift 286
GEBODEN INZAKE ZAKAT-GIFT 289
Condities inzake verplichting zakat-gift 289
Zakat-gift van graan, gierst, dadel en rozijn 290
Limiet van goud 295
Limiet van zilver 295
Zakat-gift van kameel, koe en schaap 297
Limiet van kameel 297
Limiet van koe 298
Limiet van schaap 299
Bestemming van de zakat-gift 300
Condities van zakat-gift-behoeftigen 303
Intentie zakat-gift 304
Overige zaken van de zakat-gift 305
Zakat-fitra (Ramadan-gift) 308
Bestemming van de Ramadan-gift 311
Overige zaken van de Ramadan-gift 312
GEBODEN INZAKE HADZJ-BEDEVAART 313
GEBODEN INZAKE INKOOP EN VERKOOP 316
Aangeraden zaken bij in- en verkoop 316
Afgeraden handel 316
Ongeldige handel 317
Condities koper en verkoper 320
Condities koopwaar en ruil van koopwaar 321
Protocol van in- en verkoop 323
In- en verkoop van fruit 323
Contant en afbetaling 323
Voorverkoop 324
Condities voorverkoop 324
Geboden inzake voorverkoop 325
Inruil van goud en zilver 326
Gevallen waarbij men een handel kan annuleren 326
Overige zaken 329
Geboden inzake vennootschap 330
Geboden inzake vredesluiting 332
Geboden inzake huur 334
Condities van koopwaar die verhuurd wordt 335
Condities van het gebruik van koopwaar die verhuurd wordt 336
Overige vraagstukken van verhuur 337
GEBODEN INZAKE BELONING 340
GEBODEN INZAKE PACHT VAN LANDBOUWGROND 341
GEBODEN INZAKE PACHT VAN BOMEN 344
Personen die zich hun bezit niet kunnen toe-eigenen 346
GEBODEN INZAKE VOLMACHT 347
GEBODEN INZAKE LENING 349
GEBODEN INZAKE DOORGEVEN 351
GEBODEN INZAKE VERPANDING 353
GEBODEN INZAKE BORGTOCHT 354
GEBODEN INZAKE GARANTIE 355
GEBODEN INZAKE INBEWARINGGEVING 356
GEBODEN INZAKE UITLEEN 359
GEBODEN INZAKE HUWEN, OFWEL IN DE ECHT TREDEN 361
GEBODEN INZAKE DE HUWELIJKSBAND 361
Huwelijksprotocol van het permanente huwelijk 361
Huwelijksprotocol van het kortstondige huwelijk 362
Voorwaarden van het huwelijksprotocol 362
Mankementen waardoor het huwelijk kan worden ontbonden 364
Aantal vrouwen met wie een huwelijksband sluiten ongeoorloofd is 365
GEBODEN INZAKE PERMANENT HUWELIJK 368
GEBODEN INZAKE KORTSTONDIG HUWELIJK 369
GEBODEN INZAKE AANSCHOUWEN 370
Overige vraagstukken inzake huwelijk 371
GEBODEN INZAKE ZOGEN 373
Condities inzake initiatie vanwege melkverwantschap 375
Gewoonten inzake zogen 378
Overige vraagstukken inzake zogen 378
GEBODEN INZAKE (ECHT)SCHEIDING 379
Wachttermijn bij (echt)scheiding 381
Wachttermijn voor een weduwe 382
Definitieve- en provisoire (echt)scheiding 383
GEBODEN INZAKE TERUGKEER NAAR HUWELIJK 384
Choli-definitieve (echt)scheiding 384
Mobarat-definitieve (echt)scheiding 385
Overige vraagstukken inzake (echt)scheiding 386
GEBODEN INZAKE OP EEN ONEIGENLIJKE WIJZE VERKREGEN ZAKEN 387
GEBODEN INZAKE GEVONDEN ZAKEN 390
GEBODEN INZAKE SLACHTING EN JACHT 392
Wijze van slachting 393
Condities inzake slachting 394
Wijze van slachting van kameel (dromedaris) 395
Aangeraden zaken bij slachting 395
Afgeraden zaken bij slachting 396
GEBODEN INZAKE JACHT MET SLAGWAPEN 396
Jacht met jachthond 398
Vissen 399
Jacht op sprinkhaan 400
GEBODEN INZAKE EET- EN DRINKWAAR 400
Aangeraden zaken tijdens het eten 402
Afgeraden zaken tijdens het eten 403
Aangeraden zaken tijdens het drinken 403
Afgeraden zaken tijdens het drinken 403
GEBODEN INZAKE GELOFTE 403
GEBODEN INZAKE EED 407
GEBODEN INZAKE SCHENKING (LEGAAT) 408
GEBODEN INZAKE TESTAMENT 411
GEBODEN INZAKE ERFENIS 416
Erfenis eerste rang 417
Erfenis tweede rang 419
Erfenis derde rang 422
Erfenis echtgenoot en echtgenote 426
Overige vraagstukken inzake erfenis 427
TOEGEVOEGDE VRAAGSTUKKEN AAN DE RISALA 429
Het boek aanraden van het goede en afraden van het kwade 429
Condities inzake aanraden van het goede en afraden van het kwade 429
Wijze van aanraden van het goede en afraden van het kwade 432
Vraagstukken inzake verdediging 435
Overige vraagstukken 436
Schuldbekentenis 437
Deposito 439
Bankhandelingen 440
Verzekeringen 442
Loterij 443
Bevruchting 444
Sectie en transplantatie 445
Slotvraagstukken 447
VRIJDAGGEBED 449
Condities vrijdaggebed 449
De tijd van vrijdaggebed 451
Wijze vrijdaggebed 452
GEBODEN INZAKE VRIJDAGGEBED 455

VOLGORDE VAN DE KORANHOOFDSTUKKEN OP NUMMER 459 VOLGORDE VAN DE KORANHOOFDSTUKKEN OP NAAM 462

TOELICHTING OP DE GEBRUIKTE BEGRIPPEN 465

ALFABETISCHE INHOUDSOPGAVE VAN DE ONDERWERPEN 473

 

EINDE

INHOUDSOPGAVE


VOLGORDE VAN DE KORANHOOFDSTUKKEN
OP NUMMERNummer Koranhoofdstuk
1 al-Fatiha (De opening)
2 al-Baqara (De koe)
3 al-Imran (Imrans stam)
4 al-Nisa (De vrouwen)
5 al-Ma’ida (De maal)
6 al-An’am (Het vee)
7 al-A’raf (De wallen)
8 al-Anfal (De buit)
9 al-Toeba (Het berouw)
10 al-Joenoes (Jonas)
11 al-Hoed (Hoed)
12 al-Joesoef (Jozef)
13 al-Ra’d (De donder)
14 al-Ibrahim (Abraham)
15 al-Hidzjir (Alhidzjir)
16 al-Nahl (De bijen)
17 al-Isra (De nachtreis)
18 al-Kahf (De grot)
19 al-Marjam (Maria)
20 Taha (Taha)
21 al-Anbi’ja (De profeten)
22 al-Hadzj’dzj (Hadzj-bedevaart)
23 al-Moeminin (De gelovigen)
24 al-Noer (Het licht)
25 al-Foerqan (De onderscheidingsmiddel)
26 al-Sjoe’ara (De dichters)
27 al-Naml (De mieren)
28 al-Qasas (De verhalen)
29 al-Ankaboet (De spin)
30 al-Roem (Romeinen)
31 al-Loeqman) (Loeqman)
32 al-Sadzj’da (De teraardewerping)
33 al-Ahzab (De partijen)
34 Saba (Saba)
35 Fatir (Stichter)
36 Ja’sin (Ja’sin)
37 al-Saffat (De zich opstellenden)
38 Sad (Sad)
39 al-zoemar (De scharen)
40 Qafir (Vergever)
41 Foessilat (Zij zijn uiteengezet)
42 al-Sjoera (Het beraad)
43 al-Zoechroef (De tooi)
44 al-Doechan (De rook)
45 al-Dzjathi’ja (De gekielden)
46 al-Ahqaf (De zandduinen)
47 Moehammad (Mohammed)
48 al-Fath (De uitkomst)
49 al-Hoedzjoerat (De binnenkamers)
50 Qaf (Qaf)
51 al-Dzari’jat (De opjagenden)
52 al-Toer (De berg al-Toer)
53 al-Nadzjm (De gesternte)
54 al-Qamar (De maan)
55 al-Rahman (De Barmhartige)
56 al-Waqi’a (De aanstaande)
57 al-Hadid (Het ijzer)
58 al-Moedzjadala (De twist)
59 al-Hasjr (Het samenbrengen
60 al-Moemtahana (De op proef gestelde)
61 al-Saff (De slagorde)
62 al-Dzjoemoe’a (De bijeenkomst)
63 al-Moenafiqoen (De huigelaars)
64 al-Taqaboen (De zwendel)
65 al-Talaq (De verstoting)
66 al-Tahrim (Het verbieden)
67 al-Almoelk (De heerschappij)
68 al-Qalam (De pen)
69 al-Haqqa (De wezenlijke)
70 al-Ma’aridzj (De treden)
71 al-Noeh (Noach)
72 al-Dzjinn (De djinn)
73 al-Moezzammil (De ingehulde)
74 al-Moeddath’thir (De ommantelde)
75 al-Qi’jama (De opstanding)
76 al-Insan (De mens)
77 al-Moersalat (De uitgezondenen)
78 al-Naba (De aankondiging)
79 al-Nazi’at (De uitvoerders van het uitrukken)
80 Abasa (Hij fronste)
81 al-Takwir (Het omwinden)
82 al-Infitar (Het splijten)
83 al-Moetaffifin (De knoeiers)
84 al-Insjiqaq (Het uiteenbarsten)
85 al-Boeroedzj (De sterrenbeelden)
86 al-Tariq (De nachtster)
87 al-A’la (De Hoogste)
88 al-Qasji’ja (De Overweldigende)
89 al-Fadzjir (De dageraad)
90 al-Balad (De stad)
91 al-Sjams (De zon)
92 al-Lail (De nacht
93 al-Doeha (Het morgenlicht)
94 al-Sjarh (De verruiming)
95 al-Tin (De vijgenboom)
96 al-Alaq (De bloedklomp)
97 al-Qadr (De Beslissende)
98 al-Baj’jina (Het heldere bewijs)
99 al-Zalzala (De beving)
100 al-Adi’at (De rennenden)
101 al-Qari’a (De catastrofe)
102 al-Takathoer (De verlangst)
103 al-Asr (De namiddag)
104 al-Hoemaza (De kwaadspreker)
105 al-Fil (De olifant)
106 al-Qoeraisj (De Qoeraisjieten)
107 al-Maóen (De leeftocht)
108 al-Kauthar (De overvloed)
109 al-Kafiroen (De ongelovigen)
110 al-Nasr (De hulp)
111 al-Masad (De vezel)
112 al-Ichlas (De toewijding)
113 al-Falaq (De ochtendschemering)
114 al-Nas (De mensen

 


VOLGORDE VAN DE KORANHOOFDSTUKKEN
OP NAAMKoranhoofdstuk Nummer

Abasa 80 (Hij fronste)
al-A’la 87 (De Hoogste)
al-A’raf 7 (De wallen)
al-Adi’at 100 (De rennenden)
al-Ahqaf 46 (De zandduinen)
al-Ahzab 33 (De partijen)
al-Alaq 96 (De bloedklomp)
al-Almoelk 67 (De heerschappij)
al-An’am 6 (Het vee)
al-Anbi’ja 21 (De profeten)
al-Anfal 8 (De buit)
al-Ankaboet 29 (De spin)
al-Asr 103 (De namiddag)
al-Baj’jina 98 (Het heldere bewijs)
al-Baqara 2 (De koe)
al-Balad 90 (De stad)
al-Boeroedzj 85 (De sterrenbeelden)
al-Doechan 44 (De rook)
al-Doeha 93 (Het morgenlicht)
al-Dzari’jat 51 (De opjagenden)
al-Dzjathi’ja 45 (De gekielden)
al-Dzjinn 72 (De djinn)
al-Dzjoemoe’a 62 (De bijeenkomst)
al-Fadzjir 89 (De dageraad)
al-Falaq 113 (De ochtendschemering)
al-Fath 48 (De uitkomst)
al-Fatiha 1 (De opening)
al-Fil 105 (De olifant)
al-Foerqan 25 (De onderscheidingsmiddel)
al-Hadid 57 (Het ijzer)
al-Hadzj’dzj 22 (Hadzj-bedevaart)
al-Haqqa 69 (De wezenlijke)
al-Hasjr 59 (Het samenbrengen
al-Hidzjir 15 (Alhidzjir)
al-Hoed 11 (Hoed)
al-Hoedzjoerat 49 (De binnenkamers)
al-Hoemaza 104 (De kwaadspreker)
al-Ibrahim 14 (Abraham)
al-Ichlas 112 (De toewijding)
al-Imran 3 (Imrans stam)
al-Infitar 82 (Het splijten)
al-Insan 76 (De mens)
al-Insjiqaq 84 (Het uiteenbarsten)
al-Isra 17 (De nachtreis)
al-Joenoes 10 (Jonas)
al-Joesoef 12 (Jozef)
al-Qadr 97 (De Beslissende)
al-Kafiroen 109 (De ongelovigen)
al-Kahf 18 (De grot)
al-Qalam 68 (De pen)
al-Qamar 54 (De maan)
al-Qari’a 101 (De catastrofe)
al-Qasas 28 (De verhalen)
al-Kauthar 108 (De overvloed)
al-Qi’jama 75 (De opstanding)
al-Qoeraisj 106 (De Qoeraisjieten)
al-Lail 92 (De nacht
al-Loeqman) 31 (Loeqman)
al-Ma’aridzj 70 (De treden)
al-Ma’ida 5 (De maal)
al-Maóen 107 (De leeftocht)
al-Marjam 19 (Maria)
al-Masad 111 (De vezel)
al-Moeddath’thir 74 (De ommantelde)
al-Moedzjadala 58 (De twist)
al-Moeminin 23 (De gelovigen)
al-Moemtahana 60 (De op proef gestelde)
al-Moenafiqoen 63 (De huichelaars)
al-Moersalat 77 (De uitgezondenen)
al-Moetaffifin 83 (De knoeiers)
al-Moezzammil 73 (De ingehulde)
al-Naba 78 (De aankondiging)
al-Nadzjm 53 (De gesternte)
al-Nahl 16 (De bijen)
al-Naml 27 (De mieren)
al-Nas 114 (De mensen
al-Nasr 110 (De hulp)
al-Nazi’at 79 (De uitvoerders van het uitrukken)
al-Nisa 4 (De vrouwen)
al-Noeh 71 (Noach)
al-Noer 24 (Het licht)
al-Qasji’ja 88 (De Overweldigende)
al-Ra’d 13 (De donder)
al-Rahman 55 (De Barmhartige)
al-Roem 30 (Romeinen)
al-Sadzj’da 32 (De teraardewerping)
al-Saff 61 (De slagorde)
al-Saffat 37 (De zich opstellenden)
al-Sjams 91 (De zon)
al-Sjarh 94 (De verruiming)
al-Sjoe’ara 26 (De dichters)
al-Sjoera 42 (Het beraad)
al-Tahrim 66 (Het verbieden)
al-Takathoer 102 (De verlangst)
al-Takwir 81 (Het omwinden)
al-Talaq 65 (De verstoting)
al-Taqaboen 64 (De zwendel)
al-Tariq 86 (De nachtster)
al-Tin 95 (De vijgenboom)
al-Toeba 9 (Het berouw)
al-Toer 52 (De berg al-Toer)
al-Waqi’a 56 (De aanstaande)
al-Zalzala 99 (De beving)
al-Zoechroef 43 (De tooi)
al-zoemar 39 (De scharen)
Fatir 35 (Stichter)
Foessilat 41 (Zij zijn uiteengezet)
Ja’sin 36 (Ja’sin)
Qaf 50 (Qaf)
Moehammad 47 (Mohammed)
Qafir 40 (Vergever)
Saba 34 (Saba)
Sad 38 (Sad)
Taha 20 (Taha)

 

EINDE

VOLGORDE VAN DE KORANHOOFDSTUKKEN
OP NAAM

 


 

TOELICHTING OP ENKELE

GEBRUIKTE BEGRIPPEN

Aansprakelijke nabestaande:
de persoon die in de islamitische theologie ‘Wali’ wordt genoemd. Wali be-tekent letterlijk ‘ouder’ oftewel ‘voogd’. Wali van een kind is diens vader. Wali van een dode is diens oudste zoon. Wali kan ook de grootvader of een andere persoon zijn. Wali van een vrouw is haar echtgenoot.

Ababil:
Een kleine magere vogel die lijkt op een zwaluw en vaak in legendes voor-komt.

Abbas:
De jongere broer van Imam Hossein. Hij werd in Karbala vermoord.

Abolfazl-al-abbas:
Bijnaam van Abbas, de jongere broer van Imam Hossein. Hij werd in Kar-bala vermoord.

Abolfazl:
Bijnaam van Abbas, de jongere broer van Imam Hossein. Hij werd in Kar-bala vermoord.

Ali-akbar:
De oudste zoon van Imam Hossein. Hij werd vermoord in Karbala.

Alqameh-beek:
Beek in de woestijn Karbala, gelegen in het huidige Irak. Abbas werd er do-delijk getroffen door een vijandelijke pijl.

Arafa:
Arafa is de dag vóór het Offerfeest en beide dagen horen bij de Hadzj ofte-wel Mekka-bedevaart.

Asjoera:
De tiende dag van de maand Moharram, waarop wordt gezegd dat de kleinzoon van de Profeet, de derde sjiitische Imam Hossein is ver-moord.

Bloed-rechthebbenden:
Zijn familieleden ofwel bloedverwanten van een vermoorde persoon. De bloed-rechthebbenden mogen in plaats van vergelding een door de wet bepaald smartengeld eisen; dit smartengeld voor de moord op een moslim-vrouw is de helft van dat voor een moslim-man.

Borg van de gazelle:
Bijnaam van Imam Reza, de achtste imam bij de sjiieten. Zijn graf ligt in de stad Masj-had, in de provincie Chorasan, in het noord-oosten van Iran. Deze bijnaam ontleent zijn betekenis aan het volgende verhaal: Toen Imam Reza onderweg was naar Masj-had, kwam hij een gazelle tegen die op de vlucht was voor een jager. Imam Reza vroeg de jager het dier te sparen in ruil voor een beloning in het hiernamaals. Hij stond hiervoor garant.

Choeli:
Eén van de handlangers van Yazid. Hij verborg het hoofd van Imam Hossein in de oven van zijn huis om daarvoor een beloning te kunnen opstrijken. Sy-noniem voor een laaghartig en wreed persoon.

Dagestan en Armenië:
Deze twee plaatsen liggen in het zuiden van de vroegere Sovjet-Unie.

Definitief [2] (echt)scheiding:
Dit soort definitieve echtscheiding wordt ‘Chol-i’ en ‘Mo-barat’ genoemd; ‘Chol-i’, betekent letterlijk het opheffen; ‘Mo-barat’, betekent letterlijk el-kaar afwijzen.

Definitief [1] (echt)scheiding:
Oftewel ‘Ba-en’, betekent letterlijk heel ver van elkaar.

Eenheid van God:
Monotheďsme.

Fitr-feest:
Het feest vanwege het einde van de maand Ramadan. In deze vertaling: Het Ramadanfeest. In Nederland bekend als het Suikerfeest.

Gebedssteen:
Een steen van gebakken klei, ter grootte van een sjoelschijf. Gebedsstenen die gemaakt zijn van heilige aarde zoals die van Karbala, worden hoog ge-waardeerd. Sjiieten raken deze steen aan met hun voorhoofd tijdens het ge-bed, bij de teraardewerping..

Gebruikelijke bruidsschat:
De gebruikelijke bruidsschat, deze bedraagt het gemiddelde van het bedrag wat de meeste vrouwen als bruidsschat ontvangen.

Hadzjis:
Meervoud van hadzji. Iedere vermogende moslim heeft de religieuze plicht om ten minste één maal in zijn leven op bedevaart (= Hadzj) naar Mekka te gaan. Als hij deze bedevaart heeft volbracht, wordt hij aangesproken als Hadzji. In de volksmond wordt een hadzji geassocieerd met een hebzuchtig persoon die alles doet om nog meer geld te vergaren.

Half Sjaaban:
Het feest van de vijftiende dag van de achtste maand, sjaa’ban: De geboorte dag van de Twaalfde sjiitische Imam.

Hend:
Oma van Yazid. Zij at uit wraak de lever van Hamzeh, de oom van de Profeet Mohammed. Zij staat voor een wraakzuchtige vrouw.

Imam Ali (± 660):
De eerste Imam van de sjiieten. Schoonzoon en neef van de Profeet Mohammed. De vierde Kalief van de soennieten.

Hoseinia:
Hoseinia is een onderkomen genoemd naar Imam Hossein, de kleinzoon van de Profeet. Imam Hossein is vermoord in Karbala. Dit is een belangrijke bedevaartplaats voor sjiieten. In sjiitische landen worden onderkomens ge-bouwd, waarin meestal in de periode van twee rouwmaanden Moharram en Safar wordt gerouwd. Aan een Hoseinia zijn niet de strenge maatregelen van een moskee verbonden. Het is als het ware een tijdelijk onderkomen voor religieuze gelegenheden en vieringen.

Imam der Martelaren (± 690):
Bijnaam van de derde sjiitische Imam, Imam Hossein, de kleinzoon van de Profeet. Imam Hossein werd in Karbala vermoord.

Imam van onze tijd:
(De sjiieten [de sjiitische-Twaalf-Imams-islamitische-geloofsrichting] eisten aanvankelijk het leiderschap van de Mohammedaanse Gemeente op voor Ali, de schoonzoon van de Profeet en diens afstammelingen. Deze worden door hen Leiders of Imams genoemd. De Twaalfde, de laatste Imam leidt, als een soort messias, sinds circa het jaar 920 tot op heden, een verborgen bestaan. Vanuit zijn verborgenheid houd hij het oog op de ontwikkeling van de Gemeente om éénmaal, aan het einde der dagen, als de rechtvaardige Imam naar voren te treden. Hij wordt geďdentificeerd als de in de escha-tologie bekende figuur van Mahdi of “Rechtgeleide Heerser” die eenmaal zal opstaan en de aarde met gerechtigheid vervullen.

Deze noot is tot stand gekomen met behulp van aantekeningen uit de ver-taling van het boek: “De redder uit de dwaling van al-Ghazzali”, vertaald door dr. J.H. Kramers. (overleden in 1951) / Scriptorium, een reeks van eeu-wige geschriften, Amsterdam, N.V. De Arbeiderspers MCMLI, 1951.)

Imam Reza (± 800):
De achtste Imam bij de sjiieten. Zijn graf ligt in de stad Masj-had, in de pro-vincie Chorasan, in het noordoosten van Iran.

Ingewijde ouder:
De vader en de voorvaderen van vaderskant en de door dezen benoemde executeur-testamentair worden ingewijde ouders genoemd. (Oftewel ‘Chas-s’, betekent letterlijk bijzonder en ingewijd.

Jaartelling, Islamitische:
De Islamitische jaartelling begint met de emigratie van de Profeet van Mek-ka naar Medina. Deze jaartelling telt circa 353 dagen.

Karbala:
Heilige stad in Irak. Het graf van de derde sjiitische Imam, Hossein, de kleinzoon van de Profeet, bevindt zich in deze stad. Imam Hossein is daar vermoord. Dit is een belangrijke bedevaartplaats voor sjiieten.

Kuise afstamming:
Een kuise afstamming betekent niet een kind zijn uit een buitenechtelijke verhouding. Geen bastaard.

Leeshoudingsgebedsgedeelte [al-Qonoet = MßÜĂÎC ]:
Het is een onderdeel van het gebed, waarbij men zijn beide handpalmen voor zijn gezicht houdt en er-toe behorende gebeden reciteert.

Legale heidenen:
Zij zijn niet-moslims die door het betalen van de vereiste belastingen het recht verkrijgen om in de islamitische staat te leven.

Maand, Islamitische:
De islamitische maand varieert van 28 tot 30 dagen. Het
hangt samen met het wassen en krimpen van de maan aan de hemel.

Maanjaarkalender:
De maanjaarkalender oftewel islamitische kalender omvat circa 352 dagen.

Mahdi:
(De sjiieten [de sjiitische-Twaalf-Imams-islamitische-geloofsrichting] eisten aanvankelijk het leiderschap van de Mohammedaanse Gemeente op voor Ali, de schoonzoon van de Profeet en diens afstammelingen. Deze worden door hen Leiders of Imams genoemd. De Twaalfde, de laatste Imam leidt, als een soort messias, sinds circa het jaar 920 tot op heden, een verborgen bestaan. Vanuit zijn verborgenheid houd hij het oog op de ontwikkeling van de Gemeente om éénmaal, aan het einde der dagen, als de rechtvaardige Imam naar voren te treden. Hij wordt geďdentificeerd als de in de escha-tologie bekende figuur van Mahdi of “Rechtgeleide Heerser” die eenmaal zal opstaan en de aarde met gerechtigheid vervullen.
Deze noot is tot stand gekomen met behulp van aantekeningen uit de vertaling van het boek: “De redder uit de dwaling van al-Ghazzali”, vertaald door dr. J.H. Kramers. (overleden in 1951) / Scriptorium, een reeks van eeuwige geschriften, Amsterdam, N.V. De Arbeiderspers MCMLI, 1951.)

Masj-had:
Hoofdstad van de provincie Chorasan, noordoost Iran. Het mausoleum van de achtste Imam van de sjiieten, Imam Reza, staat daar.

Melkverwantschap:
[De Islam kent een soort verwantschap onder de titel van melkverwantschap; deze verwantschap ontstaat door de borstvoeding, met inachtneming van de vereiste voorwaarden; (Zie vraagstuk 2474) deze verwantschap is gelijk aan bloedverwantschap, maar deze verwantschap brengt niet vanzelfsprekend het erfrecht met zich mee.])

Misqal:
Een gewone misqal is gelijk aan: 4,64 gram.

Mochtar:
Een opstandeling in de tijd van de Omawiden-kalief Abdol-malik-bin-marwan (± 690). Hij kwam met hulp van Iraniers in opstand om bloedwraak te nemen voor de moord op Imam Hossein, diens zoon, broers, andere ge-zinsleden en discipelen.

Moslem:
Neef van Imam Hossein. Hij was een gezant van Imam Hossein. Hij werd op verraderlijke wijze in Damascus vermoord. Na deze moord zwierven zijn twee kinderen door de straten.

Monotheďsme:
De eenheid van God

Nieuwe maand:
Bij de vaststelling van een nieuwe maand, komt soms voor dat men twijfelt of dat de laatste dag is van de oude maand of deze de eerste dag is van de nieuwe maand. Daarom zijn sommige dagen een gezamenlijke dag tussen twee maanden tot dat definitief vastgesteld wordt.

Offerfeest:
Op de tiende dag van de Zihadzj-dzjeh-maand van de islamitische kalender offeren de bedevaartgangers in Mekka een schaap, kameel of een rund. Dit is een hommage aan dat Abraham bereid was zijn zoon te offeren. Het is een grote islamitische feestdag.

Ommol-banin:
Letterlijk: moeder der zonen. De bijnaam van een echtgenote van Imam Ali. Zij is de moeder van Abolfazl en nog drie zonen.

Pahlawi-regime:
Het voormalige gezag van Iran, Pahlawi-regime, tot februari 1979

Paradijs van Sjaddad:
Oftewel Eram. Een legendarische mooie tuin die koning Sjaddad liet aanleg-gen in het zuiden van Saoedi-Arabië. Hij liet er de mooiste bomen en strui-ken planten en liet er prachtige vogels rondvliegen. Deze tuin was zo mooi, dat men hem vergeleek met het paradijs. Toen koning Sjaddat de tuin open-de, gaf hij de geest.

Provisoir (echt)scheiding:
Oftewel ‘Rozj-i’, betekent letterlijk terugkerend.

Qadir-feest, het: Sjiieten geloven, dat toen de Profeet Mohammed van zijn laatste bedevaart naar Mekka terugkeerde, hij Imam Ali tot zijn opvolger be-noemde in de plaats Qadir. Alleen sjiieten vieren deze gebeurtenis.

Qamar-e-bani-hasjem:
Letterlijk: de maan van de stam der Bani-hasjem, de stam van de Profeet Mohammed. Bijnaam van Abbas, de jongere broer van Imam Hossein. Hij werd in Karbala vermoord.

Qast qorbat:
Oftewel de vrome intentie: betekent een handeling verrichten met een zui-vere bedoeling om dichterbij God te komen.

Qaz:
Een oude munt van messing of een ander metaal van zeer lage waarde, een halve dzjandak.

Qeroen:
Ofwel qeran of rial, is een munt met de laagste waarde in het huidige Iran, te vergelijken met een cent ten opzichte van de Euro.

Radzjab, Ziqaada, Zihadzjdzja en Moharram:
Deze vier maanden uit de Islamitische kalender, Hedzjri, waren gezegende maanden, waarin geen oorlog mocht worden gevoerd en deze vier maanden zijn heilige maanden.

Reiziger zijn:
Onder andere is de eerste voorwaarde van het reiziger zijn: De totale reis-afstand, heen en terug, dient niet minder dan 8 sjaria-farsang te zijn. Iedere sjaria-farsang is iets minder dan 5,5 kilometer. Derhalve is het totale aantal kilometers: 44 Km.

Rial:

Iraanse munteenheid.

Salawat-smeekbede:
Een smeekbede waarin sjiieten de Profeet loven. Deze smeekbede luidt als volgt: “Gods lof zij met de Profeet Mohammed en met de gemeente van de Profeet Mohammed!”

Sannar:
Een oude munt van messing ter waarde van twee sjahi.

Scheidingsbruidsschat:
De scheidingsbruidsschat, deze bedraagt het gemiddelde van het bedrag wat de meeste vrouwen als vervangende bruidsschat ontvangen bij hun scheiding indien zij geen gemeenschap hebben gehad met de bewuste echtgenoot.

Sjahi:
Een oude munt van messing. Er gaan twintig sjahi in één rial.

Sjârč:
De Islamitische Wetgever, Allah.

Sjaria:
De Islamitische wet die door de Islamitische geestelijkheid uit de Koran wordt herleid.

Sjaria-farsang:
Iedere sjaria-farsang is iets minder dan 5,5 kilometer. Derhalve is het totale aantal kilometers: ca. 44 km.

Sjaria-volwassenheid:
De sjaria-volwassenheid van een meisje is haar eerste maandbloeding en deze vindt meestal plaats op de leeftijd van negen jaar. De volwassenheid van jongens begint bij hun eerste zaadlozing en vindt meestal plaats op de leeftijd van vijftien jaar. Islamitische kalender; dit jaar bedraagt circa 353 dagen.

Teraardewerpin:
is het volgende: het voorhoofd, beide handpalmen, beide knieën en beide grote tenen raken de grond. (Een ‘schildpadhouding’)

Toeman:
Een bankbiljet of een munt ter waarde van tien rial.

Tsjador-sluier:
Een traditionele Iraanse lange sluier die een vrouw van top tot teen bedekt.

Verbannen Imam:
Bijnaam van Imam Reza, de achtste Imam bij de sjiieten. Zijn graf ligt in de stad Masj-had, in de provincie Chorasan, in het noord-oosten van Iran. Hij was verbannen naar Iran.

Verbintenis:
In de Islamitische traditie bestaat een soort vriendschappelijke overeenkomst [verbintenis] tussen twee personen die elkaar wederzijds bijstand beloven als elkaars verwanten en zij wijzen elkaar tevens als erfgenaam aan.

Verborgen Imam:
(De sjiieten [de sjiitische-Twaalf-Imams-islamitische-geloofsrichting] eisten aanvankelijk het leiderschap van de Mohammedaanse Gemeente op voor Ali, de schoonzoon van de Profeet en diens afstammelingen. Deze worden door hen Leiders of Imams genoemd. De Twaalfde, de laatste Imam leidt, als een soort messias, sinds circa het jaar 920 tot op heden, een verborgen bestaan. Vanuit zijn verborgenheid houd hij het oog op de ontwikkeling van de Gemeente om éénmaal, aan het einde der dagen, als de rechtvaardige Imam naar voren te treden. Hij wordt geďdentificeerd als de in de escha-tologie bekende figuur van Mahdi of “Rechtgeleide Heerser” die eenmaal zal opstaan en de aarde met gerechtigheid vervullen.
Deze noot is tot stand gekomen met behulp van aantekeningen uit de ver-taling van het boek: “De redder uit de dwaling van al-Ghazzali”, vertaald door dr. J.H. Kramers. (overleden in 1951) / Scriptorium, een reeks van eeuwige geschriften, Amsterdam, N.V. De Arbeiderspers MCMLI, 1951.)

Vrome intentie:
Oftewel Qast qorbat, betekent een handeling verrichten met een zuivere bedoeling om dichterbij God te komen.

Yazid:
Zoon van Moawiyeh (± 650), de tweede Omawiden-kalief. Imam Hossein, de derde Imam van de sjiieten, kwam tegen zijn gezag in opstand. Yazid ver-moordde Imam Hossein en het grootste deel van zijn gezin en zijn disci-pelen. Hij nam de overlevenden in gijzeling.

Zar:
Ofwel qeran of rial, is een munt met de laagste waarde in het huidige Iran, te vergelijken met een cent ten opzichte van de Euro.


 

EINDE TOELICHTING OP ENKELE GEBRUIKTE BEGRIPPEN


DE PRIJS VOOR ÉÉN EXEMPLAAR,  INCLUSIEF B.T.W.  EN VERZENDKOSTEN IS:  

90 Euro*


* Bij bestelling van 2 tot 6 exemplaren 10% korting;  van 6 tot 11 exemplaren 15%korting;                       meer dan 10 exemplaren 20% korting.  

N.B. Bij bestellingen uit België of andere Europese landen word 5% extra portokosten in rekening gebracht!

Deze prijzen zijn geldig tot 01-01-2025.


Om uw boeken te bestellen, klik a.u.b. op het onderstaande beeld om uw bestelling te plaatsen via een e-mail op info@talenhuis.com:


Bij ontvangst van uw bestelling, ontvangt u  ter voldoening een factuur.
Stuur geen geld of cheque mee.                       UW BESTELLING WORDT ZO SNEL MOGELIJK VERWERKT.  

N.B!  Geachte heer / mevrouw!                                    Het kan door omstandigheden voorkomen dat dit formulier ons niet bereikt. Daarom verzoeken wij u vriendelijk om uw bericht nogmaals via een E-mail naar ons: info@talenhuis.com                                                 op te sturen, indien u binnen drie dagen geen reactie van ons hebt ontvangen na het inzenden van uw formulier.


DANK U VOOR UW BELANGSTELLING!

 HET TALENHUIS