WETBOEK VAN ISLAMITISCH STRAFRECHT

Conform de Sjaria

Wet van boetedoening, vergelding, smartengeld en lijfstraf.

De wet van lijfstraf en smartengeld                                       ter voorkoming van misdrijven.

Vertaler en bewerker:      Dr. Ali Soleimani 

Om uw boeken te bestellen, klik a.u.b. op het onderstaande beeld om uw bestelling te plaatsen via een e-mail op info@talenhuis.com:

 

ISLAMITISCHE WETGEVING 

IN HET NEDERLANDS 

1

Wetboek

van

Islamitisch Strafrecht

 

Conform de SJARIA

 

Boetedoening, vergelding, 

smartengeld en lijfstraf.

De wet van lijfstraf en smartengeld  

ter voorkoming van misdrijven.

Goedgekeurd: 22-05-1996

door het Iraanse parlement, "de Islamitische Raad"

en nadien door "de Raad van Toezicht"

Vertaler en bewerker: Dr. Ali Soleimani


Oorspronkelijke titel:                                                                       Qanoen-e Modzjazat-e Eslami, Hoedoed, Qesas,  Diat wa Tazirat Qanoen-e Tazirat                       wa Modzjazat-hay-e Bazdarande

 

Druk- en bindwerk: Van Gorcum, Assen - Nederland

ISBN: 90-801363-7-9

EERSTE DRUK

Uitgever:         HET TALENHUIS 01062831 KvK. Leeuwarden 10-10-1991 JANSONIUSPLEIN     19 9203   NH   DRACHTEN Tel.:(+31) 0512 - 540560

INTRODUCTIE

EN

DANKBETUIGING

Gedurende tien jaar van mijn loopbaan als gerechtelijk tolk/vertaler aanschouwde ik dikwijls participanten in een strafrechtelijk proces zoals de zittende magistratuur, het Openbaar Ministerie, de advocatuur en een betrokkene of verdachte met een Islamitische achtergrond, die wel met elkaar konden praten door middel van een tolk of rechtstreeks, doch elkaar niet altijd begrepen. Ieder sprak over ‘het recht’ en ‘het gelijk’ op grond van zijn of haar eigen rechtsbegrip.

Ik constateerde, dat men soms op straat of in de media sprak over ernstige zaken, waarbij iemand met een Islamitische achtergrond en -rechtsbegrip was betrokken. Ik hoorde weleens, dat men in een strafrechtelijke procedure aandacht vroeg voor de culturele- en levensbeschouwelijke achtergrond van een Moslim-betrokkene.

Terwijl ik mijn werk uitoefende als een onpartijdig tolk/vertaler, dacht ik voortdurend over dit fenomeen na.

Friezen zeggen: "In fraachstik hat trije kanten: Jo kant en myn kant en de juste kant!" (Een vraagstuk heeft drie kanten, jouw kant en mijn kant en de juiste kant!)

Maar wat is in dit verband de juiste kant? Dit is de vraag en mijn antwoord hierop is: De juiste kant is in Nederland het handhaven van de wet van het Nederlandse Strafrecht.

Doch kennis hebben van de andere kant zal zeer zeker geen kwaad kunnen. Voornamelijk de kant van de wet van het Islamitische Strafrecht.

Om deze redenen begon ik een aantal jaren geleden met een studie omtrent het Islamitische strafrecht, beter gezegd ‘de Sjaria’ conform de Koran en de theologische bronnen van de allergrootste Islamitische scholen: De Soennitische en voornamelijk de Sjiitische. Zowel in het Arabisch als in het Perzisch.

Hoe meer ik mij verdiepte in de teksten en studies, des te meer moeite het mij kostte om dit in het Nederlands om te zetten.

Deze waren namelijk te zeer theologisch om daarvan een

gangbare vertaling in het Nederlands te maken. Bovendien vereiste dit een enorme theologische verantwoordelijkheid, wat buiten mijn mogelijkheden lag. Evenzeer waren de heren theologen het ook weer niet altijd met elkaar eens.

Totdat ik ‘het Wetboek van het Islamitische Strafrecht van de Islamitisch Republiek Iran met 729 artikelen en 147 onder-artikelen’ onder ogen kreeg. Ik las het en vergeleek de inhoud daarvan met al mijn notities en besloot om dit boek te gaan vertalen.

Gedurende het vertalen gaf ik mijn commentaren bij de punten die uitleg vereisten; tussen aanhalingstekens, met een ‘V.’ als afkorting van de vertaler.

In dit boek is gepoogd om de orde van de hoofdstukken en de volgorde van de onderwerpen zodanig vast te stellen dat het boek zijn hanteerbaarheid voor docenten, studenten, zittende-

en staande magistratuur, advocatuur en andere lezers behoudt.

Om reden dat ‘het Wetboek van het Islamitische Strafrecht; boetedoening, vergelding, smartengeld en lijfstraf en de wet van lijfstraf en smartengeld ter voorkoming van misdrijven.’ op 22-05-1996 door het Iraanse parlement, "de Islamitische Raad" en nadien door "de Raad van Toezicht" is goedgekeurd en het gros van de leden van beide raden hoge Islamitische theologen ofwel geestelijken zijn, is betrouwbaarheid ten aanzien van het Islamitische gehalte gegarandeerd.

Onontkoombaar bevat de inhoud van enkele artikelen van dit wetboek onduidelijkheden of deze roepen vragen op. Edoch, de interpretatie van de wet is immer aan de wetgever.

Bij dezen betuig ik mijn waardering en hartelijke dank aan ieder, die mij gedurende de vertaling, de bestudering, de druk, het binden en de leverantie van dit boek, op welke wijze dan ook, heeft geholpen.

Tenslotte wordt van alle geachte lezers verwacht dat zij hun suggesties en commentaren omtrent onvolkomenheden van dit boek, vergezeld van hun adviezen doorgeven, om deze in de volgende drukken van dit boek te doen plaatsen.

Drachten, dr. Ali Soleimani.


INHOUDSOPGAVE:

BOEK ÉÉN - ALGEMENE BEPALINGEN

TITEL ÉÉN - ALGEMENE BEPALINGEN

TITEL TWEE - LIJFSTRAF EN SMARTENGELD TER VOORKOMING VAN MISDRIJVEN EN ALS OPVOEDENDE MAATREGEL

HOOFDSTUK ÉÉN - LIJFSTRAF EN SMARTENGELD TER VOORKOMING VAN MISDRIJVEN EN ALS OPVOEDENDE MAATREGEL

HOOFDSTUK TWEE - VERMINDERING VAN LIJFSTRAF

HOOFDSTUK DRIE - UITSTEL VAN EXECUTIE VAN STRAFFEN

HOOFDSTUK VIER - VOORWAARDELIJKE VRIJLATING VAN GEVANGENEN

TITEL DRIE - MISDRIJVEN

HOOFDSTUK ÉÉN - BEGIN VAN EEN MISDRIJF

HOOFDSTUK TWEE - BELANGHEBBENDEN EN ASSISTENTEN IN EEN MISDRIJF

HOOFDSTUK DRIE - VEELVOUDIGE MISDRIJVEN

HOOFDSTUK VIER - HERHALING VAN EEN MISDRIJF

TITEL VIER - MATE VAN DE STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID

BOEK TWEE - BOETEDOENING

ARTIKEL 63 - 203

TITEL ÉÉN - BOETEDOENING IN GEVAL VAN OVERSPEL

HOOFDSTUK ÉÉN - CONDITIES EN BEPALINGEN VOOR DE BOETEDOENING IN GEVAL VAN OVERSPEL

HOOFDSTUK TWEE - BEWIJSVOERING IN DE TERECHTZITTING IN GEVAL VAN OVERSPEL

HOOFDSTUK DRIE - SOORTEN VAN BOETEDOENING IN GEVAL VAN OVERSPEL HOOFDSTUK VIER - EXECUTIE VAN BOETEDOENING IN GEVAL VAN OVERSPEL

TITEL TWEE - BOETEDOENING VOOR PEDERASTIE

HOOFDSTUK ÉÉN - CONDITIES EN BEPALINGEN VAN BOETEDOENING VOOR PEDERASTIE

HOOFDSTUK TWEE - BEWIJSVOERING IN GEVAL VAN PEDERASTIE

TITEL DRIE - GESLACHTELIJKE OMGANG TUSSEN VROUWEN

TITEL VIER - SOUTENEURSCHAP

TITEL VIJF - IEMAND BELASTEREN VAN OVERSPEL OF PEDERASTIE

TITEL ZES - BOETEDOENING VOOR HET NUTTIGEN VAN ALCOHOLISCHE DRANKEN

HOOFDSTUK ÉÉN - REDENEN VOOR BOETEDOENING VOOR HET NUTTIGEN VAN ALCOHOLISCHE DRANKEN

HOOFDSTUK TWEE - CONDITIES VOOR BOETEDOENING VOOR HET NUTTIGEN VAN ALCOHOLISCHE DRANKEN

HOOFDSTUK DRIE - EXECUTIE VAN BOETEDOENING VOOR HET NUTTIGEN VAN ALCOHOLISCHE DRANKEN

HOOFDSTUK VIER - IN WELKE OMSTANDIGHEDEN VERVALT DE BOETEDOENING VOOR HET NUTTIGEN VAN ALCOHOLISCHE DRANKEN OF KAN AMNESTIE WORDEN VERLEEND

TITEL ZEVEN - OP AARDE OORLOG EN LOSBANDIGHEID BEDRIJVEN TEGEN GOD

HOOFDSTUK ÉÉN - CONDITIES

HOOFDSTUK TWEE - BEWIJSVOERING IN DE TERECHTZITTING IN GEVAL VAN HET OP AARDE OORLOG EN LOSBANDIGHEID BEDRIJVEN TEGEN GOD  HOOFDSTUK DRIE - BOETEDOENING VOOR HET OP AARDE OORLOG EN LOSBANDIGHEID BEDRIJVEN TEGEN GOD

TITEL ACHT - BOETEDOENING VOOR DIEFSTAL

HOOFDSTUK ÉÉN - CONDITIES EN OMSTANDIGHEDEN

HOOFDSTUK TWEE - BEWIJSVOERING VOOR DIEFSTAL IN DE TERECHTZITTING HOOFDSTUK DRIE - OMSTANDIGHEDEN VAN DE EXECUTIE VAN BOETEDOENING VOOR DIEFSTAL

HOOFDSTUK VIER - BOETEDOENING VOOR DIEFSTAL

BOEK DRIE - VERGELDING

ARTIKELEN 204 - 293

TITEL ÉÉN - VERGELDING

‘OOG OM OOG, TAND OM TAND’

HOOFDSTUK ÉÉN - MOORD MET VOORBEDACHTEN RADE

HOOFDSTUK TWEE - MOORD ONDER DWANG

HOOFDSTUK DRIE - MEDEPLICHTIGHEID AAN MOORD

HOOFDSTUK VIER - CONDITIES VAN VERGELDING

HOOFDSTUK VIJF - CONDITIES VAN BESCHULDIGING VAN MOORD

HOOFDSTUK ZES - BEWIJSVOERING VAN MOORD IN DE TERECHTZITTING

CHAPITER ÉÉN - BEKENTENIS

CHAPITER TWEE - GETUIGENIS

CHAPITER DRIE - EED EN/OF BELOFTE

HOOFDSTUK ZEVEN - VORDERING VAN VERGELDING

TITEL TWEE - VERGELDING VAN LICHAAMSDELEN

HOOFDSTUK ÉÉN - CONDITIES VAN DE VERGELDING VAN LICHAAMSDELEN

HOOFDSTUK TWEE - CONDITIES EN EXECUTIE VAN DE VERGELDING VAN LICHAAMSDELEN

BOEK VIER - SMARTENGELD

ARTIKELEN 294 - 497

TITEL ÉÉN - CONDITIE VAN DE TOEPASSING VAN SMARTENGELD

TITEL TWEE - SMARTENGELD VOOR MOORD

TITEL DRIE - TERMIJN VOOR DE BETALING VAN SMARTENGELD

TITEL VIER - WIE IS AANSPRAKELIJK VOOR DE BETALING VAN SMARTENGELD TITEL VIJF - REDENEN TOT AANSPRAKELIJKHEIDSSTELLING

TITEL ZES - MEDEPLICHTIGHEID AAN MOORD

TITEL ZEVEN - OORZAAK ZIJN VAN MOORD

TITEL ACHT - VERENIGING VAN DADER, MEDEPLICHTIGE OF MEERDERE MEDEPLICHTIGEN

TITEL NEGEN - SMARTENGELD VAN LICHAAMSDELEN

HOOFDSTUK ÉÉN - SMARTENGELD VOOR HET HAAR

HOOFDSTUK TWEE - SMARTENGELD VOOR HET OOG

HOOFDSTUK DRIE - SMARTENGELD VOOR DE NEUS

HOOFDSTUK VIER - SMARTENGELD VOOR HET OOR

HOOFDSTUK VIJF - SMARTENGELD VOOR DE LIP

HOOFDSTUK ZES - SMARTENGELD VOOR DE TONG

HOOFDSTUK ZEVEN - SMARTENGELD VOOR DE TAND

HOOFDSTUK ACHT - SMARTENGELD VOOR DE NEK

HOOFDSTUK NEGEN - SMARTENGELD VOOR DE KAAK

HOOFDSTUK TIEN - SMARTENGELD VOOR DE HAND EN HET BEEN

HOOFDSTUK ELF - SMARTENGELD VOOR DE NAGEL

HOOFDSTUK TWAALF - SMARTENGELD VOOR DE RUGGENGRAAT

HOOFDSTUK DERTIEN - SMARTENGELD VOOR HET RUGGENMERG

HOOFDSTUK VEERTIEN - SMARTENGELD VOO DE TESTIKEL

HOOFDSTUK VIJFTIEN - SMARTENGELD VOOR DE RIB

HOOFDSTUK ZESTIEN - SMARTENGELD VOOR HET SLEUTELBEEN

HOOFDSTUK ZEVENTIEN - SMARTENGELD VOOR DE HEUP

HOOFDSTUK ACHTTIEN - SMARTENGELD VOOR DE BOTTEN

HOOFDSTUK NEGENTIEN - SMARTENGELD VOOR HET VERSTAND

HOOFDSTUK TWINTIG - SMARTENGELD VOOR HET GEHOORZINTUIG

HOOFDSTUK EENENTWINTIG - SMARTENGELD VOOR HET GEZICHTSZINTUIG

HOOFDSTUK TWEEËNTWINTIG - SMARTENGELD VOOR HET REUKZINTUIG

HOOFDSTUK DRIEËNTWINTIG - SMARTENGELD VOOR HET SMAAKZINTUIG

HOOFDSTUK VIERENTWINTIG - SMARTENGELD VOOR HET SPRAAKVERMOGEN EN DE STEM

HOOFDSTUK VIJFENTWINTIG - SMARTENGELD VOOR HET VERMOGEN VAN LICHAAMSFUNCTIES

TITEL TIEN - SMARTENGELD VOOR LETSELS

HOOFDSTUK ÉÉN - SMARTENGELD VOOR LETSELS VAN HET HOOFD EN HET GEZICHT

HOOFDSTUK TWEE - SMARTENGELD VOOR LETSELS DIE INTERNE SCHADE TOEBRENGEN AAN HET MENSELIJK LICHAAM

HOOFDSTUK DRIE - SMARTENGELD VOOR LETSELS DIE WORDEN TOEGEBRACHT IN EEN MENSELIJK LICHAAMSDEEL

TITEL ELF - SMARTENGELD VOOR EEN MISDRIJF DAT KLEURVERANDERING VAN DE HUID TEWEEGBRENGT OF ZWELLING VEROORZAAKT

TITEL TWAALF - SMARTENGELD VOOR DE ABORTUS

TITEL DERTIEN - SMARTENGELD VOO EEN MISDRIJF DAT OP EEN DODE WORDT GEPLEEGD

BOEK VIJF - LIJFSTRAF EN TUCHTMAATREGELEN

DATUM VAN GOEDKEURING: 23-05-1996

ARTIKEL 498 - 729 104

HOOFDSTUK ÉÉN - MISDRIJVEN TEGEN DE 104 BINNENLANDSE OF DE BUITENLANDSE VEILIGHEID VAN DE STAAT

HOOFDSTUK TWEE - BELEDIGING VAN DE

HEILIGDOMMEN VAN DE RELIGIE EN TERREUR TEGEN STAATSLIEDEN

HOOFDSTUK DRIE - TERREUR TEGEN DIPLOMATEN

HOOFDSTUK VIER- HET MAKEN EN UITGEVEN VAN VALSE MUNTEN

HOOFDSTUK VIJF- VALSHEID EN HUICHELARIJ

HOOFDSTUK ZES - VERNIETIGING OF VERBREKEN VAN EEN ZEGEL OF STELEN VAN GESCHRIFTEN UIT OVERHEIDSGEBOUWEN

HOOFDSTUK ZEVEN - VLUCHTEN VAN GEDETINEERDEN EN VERBERGEN VAN SCHULDIGEN

HOOFDSTUK ACHT - ONRECHTMATIG GEBRUIK VAN TITELS EN BEROEPEN

HOOFDSTUK NEGEN - RUÏNEREN VAN CULTUREEL-HISTORISCH ERFGOED

HOOFDSTUK TIEN - MISDRIJVEN VAN DE  BEWINDSLIEDEN EN OVERHEIDSFUNCTIONARISSEN

HOOFDSTUK ELF - HET AANNEMEN EN BETALEN VAN STEEKPENNINGEN EN HET FRAUDEREN

HOOFDSTUK TWAALF - WEIGEREN VAN DE WETTELIJKE PLICHTEN

HOOFDSTUK DERTIEN - OVERTREDINGEN VAN OVERHEIDSFUNCTIONARISSEN JEGENS DE OVERHEID

HOOFDSTUK VEERTIEN - VERZET TEGEN  OVERHEIDSFUNCTIONARISSEN

HOOFDSTUK VIJFTIEN - BELASTEREN VAN PERSONEN

HOOFDSTUK ZESTIEN - BIJEENKOMEN EN ZICH VERENIGEN VOOR HET PLEGEN VAN EEN MISDRIJF

HOOFDSTUK ZEVENTIEN - MISDRIJVEN TEGEN PERSONEN EN KINDEREN

HOOFDSTUK ACHTTIEN - MISDRIJVEN TEGEN DE OPENBARE ZEDELIJKHEID EN NORMEN

HOOFDSTUK NEGENTIEN - MISDRIJVEN TEGEN RECHTEN EN PLICHTEN VAN HET GEZIN

HOOFDSTUK TWINTIG - MEINEED EN VALS GETUIGENIS EN HET OPENBAREN VAN GEHEIMEN

HOOFDSTUK EENENTWINTIG - STELEN EN WEGNEMEN VAN ANDERMANS EIGENDOM

HOOFDSTUK TWEEËNTWINTIG - BEDREIGING EN GEWELDPLEGING

HOOFDSTUK DRIEËNTWINTIG - FAILLISSEMENT

HOOFDSTUK VIERENTWINTIG - SCHENDEN VAN VERTROUWEN

HOOFDSTUK VIJFENTWINTIG - BRANDSTICHTING; RUÏNEREN VAN GOEDEREN EN OMBRENGEN VAN DIEREN

HOOFDSTUK ZESENTWINTIG - MISDRIJVEN TEGEN DE ONSCHENDBAARHEID VAN ANDERMANS HUIZEN EN LANDGOEDEREN

HOOFDSTUK ZEVENENTWINTIG - LASTERING, BELEDIGING EN SCHENDING VAN DE EER

HOOFDSTUK ACHTENTWINTIG - NUTTIGEN VAN ALCOHOLISCHE DRANKEN, GOKKEN EN ZWERVEN IN HET OPENBAAR

HOOFDSTUK NEGENENTWINTIG - VERKEERSOVERTREDINGEN

VERKLARING VAN DE VOORZITTER VAN DE ISLAMITISCHE RAAD

TOELICHTING OP ENKELE GEBRUIKTE BEGRIPPEN

AANTEKENINGEN

EINDE INHOUDSOPGAVE


DE PRIJS VOOR ÉÉN EXEMPLAAR,  INCLUSIEF B.T.W.  EN VERZENDKOSTEN IS:  i 50* ---------------------------------------------  *Bij bestelling van 2 tot 6 exemplaren 10% korting;  van 6 tot 11 exemplaren 15%korting;                       meer dan 10 exemplaren 20% korting.  

N.B. Bij bestellingen uit België of andere Europese landen word 5% extra portokosten in rekening gebracht!

Deze prijzen zijn geldig tot 01-01-2025.


 

Om uw boeken te bestellen, klik a.u.b. op het onderstaande beeld om uw bestelling te plaatsen via een e-mail op info@talenhuis.com:


Bij ontvangst van uw bestelling, ontvangt u  ter voldoening een factuur.
Stuur geen geld of cheque mee.                       UW BESTELLING WORDT ZO SNEL MOGELIJK VERWERKT.  

N.B!  Geachte heer / mevrouw!                                    Het kan door omstandigheden voorkomen dat dit formulier ons niet bereikt. Daarom verzoeken wij u vriendelijk om uw bericht nogmaals via een E-mail naar ons: info@talenhuis.com                                                 op te sturen, indien u binnen drie dagen geen reactie van ons hebt ontvangen na het inzenden van uw formulier.


DANK U VOOR UW BELANGSTELLING!

 HET TALENHUIS